އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

1,526

ޚުލާސާ

  • ޕީޕީއެމަށް ފުރުސަތު ދެންޏާ އެހެން ޕާޓީތަކަށްވެސް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ
  • މިއަދު ސަލާމަތީ ޚިދުމަތަތްކަށް މާ ބިރުވެރި
  • ދާއިމީކޮށް އަނިޔާގައި ތިބޭނީތޯ ވަގުތީގޮތުން ނުކުމެ ކަމެއް ކުރާނީތޯ ވިސްނަން ޖެހޭ

7 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:32

21:50

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޕީޕީއެމަށް ފުރުސަތު ދެންޏާ އެހެން ޕާޓީތަކަށްވެސް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ

އަހުމަދު އީސާ: ފުލުހުންނާ ސިފައިންވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭ. ޕީޕީއެމުން ޖަލްސާ ބާއްވަން ފުރުސަތު ދެންޏާ އެމްޑީޕީއަށްވެސް ޖޭޕީއަށްވެސް އެހެން ޕާޓީތަކަށްވެސް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ. އެބޭފުޅުންނަކަށް ނޯންނާނެ ވަކި ބައެއް ހިމާޔަތް ކުރުމެއް

7 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:50

21:45

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިއަދު ސަލާމަތީ ޚިދުމަތަތްކަށް މާ ބިރުވެރި

އަހުމަދު އީސާ: މީގެ ކުރިން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހުންނާނީ ސިޔާސީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި، މުޒާހަރާއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި، މިކަހަލަ އަޑުތަކެއް. އެކަމަކު މިހާރު އަޑުއިވެނީ، ފުލުސް އޮފިސަރުން ހައްޔަރުކުރިވާހަކަ، ސިފައިންގެ ޖެނެރަލުން ވަކިކުރި ވާހަކަ، މަސައްކަތުން އެއްކައިރި ކުރި ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މާބޮޑަށް ޖެހިފައި މިވަނީ އެ ފުލުހުންނާ ސިފައިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާތީ ނުކުންނަން. މިއަދު އެބޭފުޅުންނަކަށް ނެތް މާދަމާ އިރުއަރާއިރު އެބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ އޮންނާނެ ކަމަކަށް. މިއަދު އެބޭފުޅުންނަށް މާބޮޑަށް އެބަޖެހޭ މިކަން ހައްލު ކުރަން. މިސަރުކާރު ބަދަލު ކުރަން އެބަޖެހޭ

އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ އަގު ވައްތަލަނީ. އެމީހުން ލައްވާ އެކަން ކުރަނީ ސަރުކާރުން. ފުލުހުން ލައްވާ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރުވާފައި އެމީހުންގެ އަގު ވައްޓާލަނީ. ޔާމީނެއް ނޫންތޯ ފުލުހުން އަދީބު އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެންތިބި ކޮރަޕްޓް މީހެކޭ ބުނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތް ކުރަނީ މުއައަސަސާތަކުގެ އަގުވެސް ހިފަހައްޓަން

7 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:45

21:39

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދާއިމީކޮށް އަނިޔާގައި ތިބޭނީތޯ ވަގުތީގޮތުން ނުކުމެ ކަމެއް ކުރާނީތޯ ވިސްނަން ޖެހޭ

އަހުމަދު އީސާ: ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެތީ ބިރުގަންނަ ނަމަ އެމީހުންގެ އާއިލާ މީހުން މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން މިކަމުގައި ބައިވެރިކުރަން ޖެހޭ. އެމީހުންގެ ފަރާތުން ރައްޓެހިންވެސް ނެރެން ޖެހޭ. އެމީހުންނަށް ލާޒިމް އެކަން ކުރަން. 

7 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:39

21:38

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދަރިންނަށް ފަހުން އަނިޔާ ލިބޭކަށް ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް

އަހުމަދު އީސާ:މިއަދު މިކަން ނުކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދަރިން ޖެހޭނީ އިތުރަށް މިއަނިޔާވެރިކަމުގެ ހިތި ދެކެން. އެހެންވީމާ ނެތް މިކަން ނުކޮށް ވާކަށް. ރައްޔިތުން ނިކުމެ މިއަދު މިކަމުން ސަލާމަތް ނުވިއްޔާ ދަރިން ޖެހޭނީ މާދަމާވެސް މިހާލުގައި އުޅެން

7 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:38

21:35

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރައްޔިތުންނަށް މަޖްބޫރު މިވެރިކަން ބަދަލު ކުރުން

އީސަ: ރައްޔިތުންނަކަށް ނެތް އުއްމީދު ގެއްލުވާލެވޭކަށް ވަރުބަލި ވެވޭކަށް. ރައްޔިތުންނަށް މަޖްބޫރު މިސަރުކާރު ބަދަލު ކުރަން. ޤާނޫން އަސާސީއަކަށް ނުބަލާ ހުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް އަތްދަށުވެފައި މިއަދު މިއޮތީ. އެހެންވީމާ ޤާނޫން އަސާސީގެ ދަށުން ލާޒިމް މިވެރިކަން ބަދަލުކުރުން. މިހާރު އޮތް ސުވާލަކީ ގެއަށް ވަދެ ތިބޭނީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެންތޯ. ރައްޔިތުންނަކަށް ނެތް ޗޮއިސްއެއް. ގެއަށް ވަދެވޭކަށް ނެތް މިކަން ނުނިންމާ 

7 މާރޗް 2018 | ބުދަ 21:35

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

21:50
ޕީޕީއެމަށް ފުރުސަތު ދެންޏާ އެހެން ޕާޓީތަކަށްވެސް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ
21:45
މިއަދު ސަލާމަތީ ޚިދުމަތަތްކަށް މާ ބިރުވެރި
21:39
ދާއިމީކޮށް އަނިޔާގައި ތިބޭނީތޯ ވަގުތީގޮތުން ނުކުމެ ކަމެއް ކުރާނީތޯ ވިސްނަން ޖެހޭ
21:38
ދަރިންނަށް ފަހުން އަނިޔާ ލިބޭކަށް ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް
21:35
ރައްޔިތުންނަށް މަޖްބޫރު މިވެރިކަން ބަދަލު ކުރުން