އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

1,819

ޚުލާސާ

  • އިސްލާމީ އުސޫލޭ ވަހުދަތޭ ކިޔޭކަށް ޔާމީނަކަށް ނެތް
  • މިހާރު އެޅެނީ މުޅިންވެސް ޅަ އެއްޗެހި
  • ސައޫދީއަކާވެސް މާބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތް

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:41

22:26

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިސްލާމީ އުސޫލޭ ވަހުދަތޭ ކިޔޭކަށް ޔާމީނަކަށް ނެތް

ޝާހިދު: ވައްކަން ކުރުމާ ފަސާދައާއި އަނިޔާއާ މިކަންކަމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަންއޮންނަ ގޮތެއް ނޫން. ވަހުދަތޭ ސިލްމާ ސަލާމޭ ކިޔޭކަށް ނެތް. މުޅިން އެކުރައްވާ ކަންކަމަކީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފް ކަންކަން. އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ މުޅިން ބޭރު ކަންކަން 

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 22:26

22:18

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިހާރު އެޅެނީ މުޅިންވެސް ޅަ އެއްޗެހި

ޝާހިދު: މިހާރު ހަރު އެއްޗެހި ހުސްވެ މަތިވެރި ހުސްވެ މުޅިންވެސް ޅަ އެއްޗެހި އަޅަނީ. ދެން އޮޅުވާލައިގެން ކަންކަންމެއް ނުކުރެވޭނެ

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 22:18

22:12

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސައޫދީއަކާވެސް މާބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތް

ޝާހިދު: ސައޫދީން އައި އެންމެ ކޯލަކުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށްވެސް ނޭނގެނީސް ޤަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލީ.މި ސައޫދީއާ އޮތް ގާތްގުޅުން މިހާރު ކެނޑިއްޖެ. 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީދިންކަމަށް ބުނިނަމަވެސް އަދި ނުލިބޭ. ޝައިނީ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ހޮޓަލުގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކާ ބައްދަލެއް ނުވޭ. ދެން ދޭން ބުނި 160 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ މާކުރިން ދޭން ބުނި އެއްޗެއް. އެކަމަކު އެވެސް އަދި ނުލިބޭ

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 22:12

22:00

އަހުމަދު މުހުސިނު

ވިދާޅުވިއަސް ސާބިތެއް ނުވެވޭ

ޝާހިދު:ސާބިތު ކަމާއެކުއޭ ވިދާޅުވެ އެބަ ވިދާޅުވޭ މަޖްބޫރޭ، ބަދަލު ވާނެއޭ، ތިމަންމެން މިތިބީ ތިޔަބޭފުޅުންނާ އެކުގައޭ

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 22:00

21:59

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިދިކޮޅާ ކުރިމަތިލާން އުޅެނީ ބާތިލްކޮށް

ޝާހިދު: އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިލާން މުޅިންވެސް އެކުރަނީ ބާތިލް ކަންކަން. އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެޟިހްުނގެ މެދުގައި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުން އެދަނީ. އަނބިމީހާއާ ފިރިމީހާއަށްވެސް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ. ޕޯޑިއަމްގައި ދެއްކޭ ވާހަކަަކުންވެސް މައްސަލަ އެބަ ދިމާވޭ. ރޫޅިފައި އޮތީ. ކެބިނެޓް ތެރޭގައިވެސް ޕާޓީ ތެރޭގައިވެސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބައްލަވަން ނުތިބެ އަވަހަށް ފޭވާށޭ.

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:59

21:56

އަހުމަދު މުހުސިނު

ވަރަށް އަވަހަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހިދާނެ

ޝާހިދު: އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ނެރުނު ސިފައިން މިހާރަކު އެމަޤާމަކު ނެތް. އަނިޔާކުރި ބައެއް މީހުން މިހާރު ތިބީ ޖަލުގޮޅީގައި. ހާލަތު ބަދަލުވާކަށް މާގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގާ. ޤާނޫނު ނިގުޅައިގަނެ މިހާރު އަނިޔާކޮށް މިހަދާ މީހުންނާ ހަމައަށް ޤާނޫންއަރާ ހަމަ ކުރާނެ. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ކޮން އިރަކުކަމެއް. އެކަމަކު އެމީހުން ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެ. ޤާނޫނުގެ ދިގު އަތް ފޯރާނެ. އަދލު އިންސާފް ޤާއިމް ކުރާނެ

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:56

21:53

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިހާރު މާލެއަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ނެތް

ޝާހިދު: މަޖިލީހުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ޤަރާރު ފާސްކުރީ މާލެއާ މާލެ ކައިރި ހިސާބުތަކަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތްކަމަށް ބުނާ ބައި ވަނީ އުނިކޮށްފައި. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެނިންމުމާ ގުޅިގެން އެބުނަނީ ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ޢަމަލް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާވެސް އަސާސީ ހައްޤުތަކެއް މިހާރަކު ނުހިފެހެއްޓޭނެ

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:53

21:50

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޖަލުގައި ތިބި މީހުން ނެތޭ ބުނުމަކީ ބިރުހުރިކަމެއް

ޝާހިދު: ގެންދާ މީހުން އެސްއޯއީގެ ދަށުން ނެތޭ ބުނަނީ ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުބުނެ ބައިތިއްބުމަކީ ބިރުހުރި ކަމަކީ. ނިޒާމުން ގެއްލުވާލުމުގެ ބާރު އެކަކަށްވެސް އޮވެގެން ނުވާނެ. ހަމަ ވާނުވާ އަންގާނުލައި އެމީހުން އެ ބައިތިއްބަނީ. މިއަދު ނޫންތޯ އެޗްއާރުސީއެމުން އެބުނީ އަދުހަމް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާށޭ. ސަރުކާރުގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ކޮމިޝަނެއް އެއީ. އެކަމަކު އެމީހުންނަށްވެސް އެބުނެވުނީ

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:50

21:46

އަހުމަދު މުހުސިނު

ތަޖްރިބާއަށް ބައްލަވާ

ޝާހިދު: ނިކަން ބައްލަވާ އޭރު ވަރަސް އިއްޒަތުގައި އެހާމެ އުފަލުގައި އުޅުނު މީހުންނަށް މިއަދު ވެފައިވާގޮތް ނިކަން ބައްލަވާ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެކަމުން އިބްރަތް ހާސިލް ކުރައްވާ

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:46

21:45

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދޫނިދޫގައި 37 ދިވެހި ރައްޔިތުން

ޝާހިދު: ދޫނިދޫގައި އެބަތިބި 37 މީހުން ނިޒާމުން ގެއްލުވާލާފައި. ތުހުމަތެއް ނުކުރޭ. ސުވާލެއް ނުކުރޭ. ނަގައިގަނެގެން ގެންދިޔަ ގޮތައް ނިޒާމުން ގެއްލިފައި. ހަމަ އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުން ކުރީތީ. ޤާނޫން އަސާސީގައި ހުރި ހައްގުތައ ނިގުޅައިގަނެ ސަރުކާރުން ދެނެހުރިކަމަށްވެސް ނުހަދާ އެތިބެނީ

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:45

21:42

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޖަލުގޮޅީގެ ވާހަކަ

ޝާހިދު: އަޅުގަނޑު ކުޑަގޮޅިއަށް ލީމާ އެވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭހެނެއް ހީއެއް ނުވޭ. އެދުވަހު ޖަލަށްލީ މީހުންނަކީ ބަތޮލުންނަކީ. އަމިއްލަ ފަރުދީ ވާޖިބު އަދާކުރަނިކޮށް ގެންގޮސް ޖަލަށްލީ މީހުންނަކީ ބަތޮލުން. އެވެރިން ޤައުމަށްޓަކައި އެ ކުރެއްވީ މިންނަތް މަސައްކަތ. އަދި މާލޭގައިވެސް ކޮންމެ ރެއަކު އެކުރާ ހިތްވަރު ފާހަގަ ކުރަން. 

5 މާރޗް 2018 | ހޯމަ 21:42

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

22:26
އިސްލާމީ އުސޫލޭ ވަހުދަތޭ ކިޔޭކަށް ޔާމީނަކަށް ނެތް
22:18
މިހާރު އެޅެނީ މުޅިންވެސް ޅަ އެއްޗެހި
22:12
ސައޫދީއަކާވެސް މާބޮޑު ގުޅުމެއް ނެތް
22:00
ވިދާޅުވިއަސް ސާބިތެއް ނުވެވޭ
21:59
އިދިކޮޅާ ކުރިމަތިލާން އުޅެނީ ބާތިލްކޮށް
21:56
ވަރަށް އަވަހަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހިދާނެ
21:53
މިހާރު މާލެއަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ނެތް
21:50
ޖަލުގައި ތިބި މީހުން ނެތޭ ބުނުމަކީ ބިރުހުރިކަމެއް
21:46
ތަޖްރިބާއަށް ބައްލަވާ
21:45
ދޫނިދޫގައި 37 ދިވެހި ރައްޔިތުން
21:42
ޖަލުގޮޅީގެ ވާހަކަ