ފަލަސުރުހީ

  • ޗޮކްލެޓް ބަންދުކުރީމަ ފަަހަރެއްގައި ކުރިއެރުމެއް ލިބިދާނެ އެކަމަކު އެއީ މަޖިލީސް މެމްބަރުން ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން،
  • ޕެޕަރ ސްޕްރޭ މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ގޮތަކަށް އަސްލު ބޭނުންނުކުރެވޭނެ
  • އިންތިހާބީ ވެރިއެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެއްވެސް ސިފައެއް މި ރައީސްގެ ކިބަޔަކު ނެތް
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ޗޮކްލެޓް ބަންދުކުރީމަ ފަަހަރެއްގައި ކުރިއެރުމެއް ލިބިދާނެ އެކަމަކު އެއީ މަޖިލީސް މެމްބަރުން ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން،

 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:12
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ގޮތަކަށް އަސްލު ބޭނުންނުކުރެވޭނެ

ޕެޕަރ ސްޕްރޭ މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ގޮތަކަށް އަސްލު ބޭނުންނުކުރެވޭނެ. އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ ލޮލަކަށް މިހާރު ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާ ގޮތަކަށް ނުޖެހޭނެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ލޮލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބޭ. އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ނެތި ބޭނުންކުރާ ބޭނުންކުރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. މަގުމަތީގައި ފުލުހުން ބޭނުންނުވާ ގޮތަށް މީހަކު ހުއްޓަސް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރަނީ. ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކަމެއް މިއީ.

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 22:05
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އިންތިހާބީ ވެރިއެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެއްވެސް ސިފައެއް މި ރައީސްގެ ކިބަޔަކު ނެތް

އިންތިހާބީ ވެރިއެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ އެއްވެސް ސިފައެއް ރައީސް ޔާމީންގެ ނެތް. އަދުލުވެރިކަމެއް ނެތް. އިންސާފެއް ނެތް. 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:49
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަނީ ގޯސްކަންތައް

ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަނީ ގޯސްކަންތައް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަހުމަދު މުބީން ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް މުހަންމާ ވިދާޅުވި 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:48
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރި ސަބަބު

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުންވެސް ކަންތައް މިކުރަނީ އެއްގޮތަކަށް. ރޯމާ ދުވާލު މީހަކު ހައްޔަރުކުރަންވީމަ ކޮފީއެއްގައި އިނަސް ހަމަ ހައްޔަރުކުރަނީ. ރައީސް މައުމޫން އާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރު ކުރަން ވެގެންނާއި އެހެން ފަނޑިޔާރުންނާއި ރައީސް ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ ކޮންމެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނ ސަރުކާރުން. 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:43
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އަަޅުގަނޑު އައިކީ ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ހިފައިގެނެއް ނޫން

އަަޅުގަނޑު އައިކީ ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ހިފައިގެނެއް ނޫން. އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފަލަން އަޅުގަނޑު އައީ. ގޯސްވާނީ ގޯހަށް، އަޅުގަނޑަށް ނުބުނެވޭނެ ގޯސްކަމެއް ރަނގަޅެއް ބުނާކަށް. އަޅުގަނޑު ފައިސާއަކަށް ސަރުކާރާއި ނުގުޅޭނަން. މިއަދު މި ކުރައްވަނީ ސައްހަ ވެރިކަމެއް ނޫން. 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:41
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފެލޭކަށެއް ނެތް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އުފެލޭކަށެއް ނެތް. އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަކުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ކަންތައް ކުރާ ގޮތަކަށް ނުކުރޭ. އުސޫލާއި ހަމައާއި އިންސާފާ އަދުލުވެރިކަން ވަނީ ބޮއްސުން ލާފައި. އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން އަޅުގަނޑު ނިކުތީ 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:38
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހޮވިފައިތިބީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އަޑުއުފުލަން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހޮވިފައިތިބީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އަޑުއުފުލަން، އަޅުގަނޑުމެން ރީތިވެގެނެއް ނޫން ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީސް ގޮނޑިއަށް ހޮވާފައިތިބީ 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:36
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހަންމާ) 

3 މާރޗް 2018 | ހޮނިހިރު 21:34