ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް

  • މަޖީދީމަގު ސޯސަންމަގު ސަރަހައްދު
  • ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ދެ މީހަކު އެމްބިއުލެންސްގައި ފަރުވާދެނީ
  • މަޖީދީ މަގު އެއްވުން
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަޖީދީމަގު ސޯސަންމަގު ސަރަހައްދު

ސޯސަން މަގު ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުންގެ ގަޔަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:54
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ދެ މީހަކު އެމްބިއުލެންސްގައި ފަރުވާދެނީ

 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:53
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަޖީދީ މަގު އެއްވުން

ސޯސަން މަގު ސަރަހައްދުން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ދެ މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:44
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަޖީދީ މަގު ސަރަހައްދު

 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:41
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަޖީދީ މަގު ސަރަހައްދު

 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:41
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
އެއްވުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރުން

އަނބުރާއި ގަނެގެން ދެ މީހުން މަޖީދީ މަގަށް ވެއްޓިފައި. ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އެމްބިއުލެންސް ދަނީ ވެއްޓުނު ދެމީހުންގެ ތެރެއިން ދުވަސްވީ މީހާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:32
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުން

މަޖީދީ މަގަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން ފުލުހުން ދަނީ ދުރަށް ޖައްސަމުން

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:19
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަޖީދީ މަގު ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި

ބައެއް މީހުންގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ދަނީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަމުން

 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:17
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަޖީދީ މަގުގައި ބެނާއެއް ހިފައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު

 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:14
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަޖީދީ މަގަށް އެއްވެ މީހުން

މަޖީދީ މަގަށް އެއްވެ މީހުން ތިބީ ޗާންދަނީ މަގު ސަރަހައްދުގައި

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:01