އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް

2,164

ޚުލާސާ

  • މަޖީދީމަގު ސޯސަންމަގު ސަރަހައްދު
  • ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ދެ މީހަކު އެމްބިއުލެންސްގައި ފަރުވާދެނީ
  • މަޖީދީ މަގު އެއްވުން

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:00

22:54

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަޖީދީމަގު ސޯސަންމަގު ސަރަހައްދު

ސޯސަން މަގު ސަރަހައްދުން ބައެއް މީހުންގެ ގަޔަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހައިފި

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:54

22:53

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ދެ މީހަކު އެމްބިއުލެންސްގައި ފަރުވާދެނީ

 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:53

22:44

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަޖީދީ މަގު އެއްވުން

ސޯސަން މަގު ސަރަހައްދުން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ދެ މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:44

22:41

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަޖީދީ މަގު ސަރަހައްދު

 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:41

22:41

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަޖީދީ މަގު ސަރަހައްދު

 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:41

22:32

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އެއްވުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރުން

އަނބުރާއި ގަނެގެން ދެ މީހުން މަޖީދީ މަގަށް ވެއްޓިފައި. ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ އެމްބިއުލެންސް ދަނީ ވެއްޓުނު ދެމީހުންގެ ތެރެއިން ދުވަސްވީ މީހާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:32

22:19

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުން

މަޖީދީ މަގަށް އެއްވެފައިވާ މީހުން ފުލުހުން ދަނީ ދުރަށް ޖައްސަމުން

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:19

22:17

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަޖީދީ މަގު ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި

ބައެއް މީހުންގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ދަނީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަމުން

 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:17

22:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަޖީދީ މަގުގައި ބެނާއެއް ހިފައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު

 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:14

22:01

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަޖީދީ މަގަށް އެއްވެ މީހުން

މަޖީދީ މަގަށް އެއްވެ މީހުން ތިބީ ޗާންދަނީ މަގު ސަރަހައްދުގައި

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 22:01

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

22:54
މަޖީދީމަގު ސޯސަންމަގު ސަރަހައްދު
22:53
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ދެ މީހަކު އެމްބިއުލެންސްގައި ފަރުވާދެނީ
22:44
މަޖީދީ މަގު އެއްވުން
22:41
މަޖީދީ މަގު ސަރަހައްދު
22:41
މަޖީދީ މަގު ސަރަހައްދު
22:32
އެއްވުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރުން
22:19
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުން
22:17
މަޖީދީ މަގު ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި
22:14
މަޖީދީ މަގުގައި ބެނާއެއް ހިފައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު
22:01
މަޖީދީ މަގަށް އެއްވެ މީހުން