ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ

3,645

ޚުލާސާ

  • ނިޒާރުގެ އިންޓަރވިއު
  • އަނާރާ އިންޓަރވިއު
  • ރަށްރަށުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:26

18:12

އަހުމަދު މުހުސިނު

ނިޒާރުގެ އިންޓަރވިއު

މިގޮތައް އަބަދު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްގެން އަނިޔާއެއް ނުކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުން ތާއަބަދަކު ނުތިބޭނެ. އެމީހުން ނުކުމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދޭނެ. ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ނުކުމެ މިގޮތައް އިހުތިޖާޖް ކުރާނެ. މިއަނިޔާވެރިކަން ނުނިމެނީސް ގެއަށް ވަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:12

18:03

އަހުމަދު މުހުސިނު

އަނާރާ އިންޓަރވިއު

ރައްޔިތުންނަށް އަޑު އިއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭ. ޤާނޫން އަސާސީގައި އެފުރުސަތު ވަނީ ލިބިދީފައި. ސަރުކާރު ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ރައްޔިތުން ޖެހޭނެ އަޑު އުފުލެން. އެކަމަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ

Caption

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:03

17:51

އަހުމަދު މުހުސިނު

ރަށްރަށުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް މުޒާހަރާތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ 

Caption
Caption

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:51

17:50

އަހުމަދު މުހުސިނު

މުޒާހަރާ ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ ހުއްޓާނުލައި މިރޭވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުނެފި.

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:50

17:29

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޝާހިދުއާއި ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ. އަދި އެދެބޭފުޅުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފައި. 

Caption

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:29

17:24

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިމްތިޔާޒްގެ އިންޓަރވިއު

Caption

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން މާލޭގައިތިބި ވަރަސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވަމުންދާތީ. ގޭގައި ތިބި މީހުންވެސް އައިސް ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން. ފުލުހުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރާނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާ ނުވާށޭ. ކިތައް ފުލުހުންތޯއޭ މިހާރު މަގުމަތިކޮށްފައިވަނީ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ނެތް މިއަށްވުރެ ގިނައިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެއް. ރާއްޖޭގެ ބައިތުލް މާލަށް ހަދާލާފައި އޮތްގޮތް ނިކަން ބައްލަވާ. މިހެންނެއް ނުތިބެވޭނެ. ބޭރު ދުނިޔެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެކަމަށް އުފާކުރަން ޖެހޭވަރުގެ ފަޚުރެއް ނޫން. އަމިއްލަ އެކައުންޓެއް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަން އިރުވެސް އޭނާ އެހުރީ. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:25

17:09

އަހުމަދު މުހުސިނު

އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަދޭ

މުޅި ރާއްޖޭގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން. ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެފައި 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:09

17:07

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހިސާންގެ އިންޓަރވިއު

އެސްއޯއި އޮތަސް އެއްވެ އުޅެވޭނެ ޤާނޫން އަސާސީގެ ދަށުން. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އެކަމަށް ފުރުސަތު ދިނުން. އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލް ކުރާނަމަ އެވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެގޮތައް ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެ

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:07

17:06

އަހުމަދު މުހުސިނު

އަނިޔާވެ ބައެއް މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް

މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވަމުން އެބަދޭ. ބައެއް މީހުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި 

Caption

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:06

17:03

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުންވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭ

Caption

ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަމުން އެބަދޭ. އެކަމަކު މާ ބޮޑަކަށް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭ. ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ފޮނުވާލުމާއެކު އަނެއްކާ އެނބުރި އަނެއް ދިމާލަށް މީހުން ދަނީ އެއްވަމުން. މީހުން ދަނީ އިތުރުވަމުން ބައެއް ދިމަދިމާލުގައި މީހުން ގިނަކަމުން ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭ. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:03

16:59

އަހުމަދު މުހުސިނު

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވައިފި. ލަތީފް ހުރި ޗާންދަނީމަގާ މަޖީދީމަގު ގުޅުނު 4 އަނގޮޅި ކަންމަތީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:17

16:54

އަހުމަދު މުހުސިނު

ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަން ފަށައިފި

ފުލުހުން ދަނީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަމުން. ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވަމުންވެސް އެބަދޭ. މީހަކު ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފި 

Caption

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:54

16:48

އަހުމަދު މުހުސިނު

މާރިޔާގެ އިންޓަރވިއު

މުޒާހަރާއަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ. މިތިބީ މުޒާހަރާގެ ހައްގުގެ ބޭނުން ކުރަމުން މިދަނީ. ޓްރެފިކް ހައްގާ އެއްވަރަށް މުޒާހަރާގެ ހައްގު ލިބިދޭ. މިއަދު ފުލުހުންވެސް ތިބީ މައިތިރިކޮށް. ފުލުހުންނަށްވެސް ވިސްނެމުންދާކަމަށް ފެންނަނީ.

Caption

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:48

16:46

އަހުމަދު މުހުސިނު

މަޖީދީމަގަށްވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

ވަރަށްގިނަ ައަދަެއްގެ ބަޔަކު މަޖީދީމަގަށް ނުކުމެއްޖެ. އެއްބަޔަކު ތިބީ މަޖީދީމަގުގައި އިށީނދެގެން. ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އެސްއޯފުލުހުން ޝީލްޑްތަކާއެކު އަތުވެއްޖެ. އިށީނދެ ތިބި މީހުން ގަދަކަމުން ދަނީ ނަގަމުން

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:46

16:44

އަހުމަދު މުހުސިނު

އަމީތުގެ އިންޓަރވިއު

Caption

ޣައިރު ޤާނޫނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރެއްވިފަހުން ރައްޔިތުން ދަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުން. މިއަދުން މިއަދަށްވެސް ސަރުކާރުން މިކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމަށް ގޮވާލަން. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:49

16:42

އަހުމަދު މުހުސިނު

ސައިކަލް ތަކުގައިވެސް ގިނަބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވޭ

ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިހާރުވެސް ވަނީ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެފައި. އިތުރު މީހުން ދަނީ ގުޅެމުން. ސައިކަލް ތަކުގައިވެސް މުޒާހަރާކުރަމުން އެބަދޭ. އެމީހުންގެ އަތުގައިވެސް ޤައުމީ ދިދަ އަދި ރަތާއި ފެއްސާއި ހުދުގެ ރިބަން އައްސާފައި

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:42

16:39

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފުލުހުން ދަނީ ބެނާތައް އަތުލަމުން

Caption

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންގުޅޭ ބެނާތައް ފުލުހުން ދަނީ އަތުލަމުން. އަތުލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފުލުހުން އަނިޔާވެރިވާކަމަށް އާއްމުން ދަނީ ބުނަމުން. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއެއްގެ ކަރުގައި ފުލުހަކު ހިފި މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފައި

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:49

16:37

އަހުމަދު މުހުސިނު

ނާދިރާގެ އިންޓަރވިއު

ރައްޔިތުން މިވަނީ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލައިގެން ގޮސްފައި. އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް ހިނގައްޖެ. ޤާނޫން އަސާސީއާ ޤާނޫންތަކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ޚިލާފް ވެފައި. ރައްޔިތުން ނުކުންނާނެ. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:37

16:35

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފެއްސާ ރަތާއި ހުދުގެ ނިޝާން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ އަތުގައި ފެއްސާ ރަތުގެ ހުދުގެ ރިބަންކޮޅެއް އައްސާފައިވޭ. ގިނަ ބައެއްގެ އަތުގައި ދިވެހި ދިދަ އެބައޮތް. މީހުން ދަނީ ގިނަވަމުން. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:35

16:33

އަހުމަދު މުހުސިނު

މެންބަރު ލަތީފްގެ އިންޓަރވިއު

މިއީ ފެށުމެއް. މިގޮތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނުކުންނާނެ. ރައްޔިތުން ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން އުތުރި އަރާފައި. ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މިވެރިކަން ބަދަލު ކުރާނަން. މި މުޒާހަރާ ދިގުދެމިގެން ދާނެ

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:33

16:30

އަހުމަދު މުހުސިނު

މަޖީދީ މަގުގައި 4 ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފައި

މަޖީދީމަގަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެއްޖެ. ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް މަޖީދީމަގުގައި ދުއްވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި.

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:30

16:28

އަހުމަދު މުހުސިނު

މަޖީދީ މަގަށް އެއްވުން

މުޒާހަރާ ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު މަޖީދީ މަގަށް މީހުން ދަނީ އެއްވަމުންނެވެ. މަޖީދީމަގަށް ނުކުމެވެން އޮންނަ ހުރިހާ މަގެއްގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:28

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

18:12
ނިޒާރުގެ އިންޓަރވިއު
18:03
އަނާރާ އިންޓަރވިއު
17:51
ރަށްރަށުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ
17:50
މުޒާހަރާ ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ
17:29
ޝާހިދުއާއި ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފި
17:24
އިމްތިޔާޒްގެ އިންޓަރވިއު
17:09
އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަދޭ
17:07
ހިސާންގެ އިންޓަރވިއު
17:06
އަނިޔާވެ ބައެއް މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް
17:03
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުންވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭ
16:59
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށްފި
16:54
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަން ފަށައިފި
16:48
މާރިޔާގެ އިންޓަރވިއު
16:46
މަޖީދީމަގަށްވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ
16:44
އަމީތުގެ އިންޓަރވިއު
16:42
ސައިކަލް ތަކުގައިވެސް ގިނަބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވޭ
16:39
ފުލުހުން ދަނީ ބެނާތައް އަތުލަމުން
16:37
ނާދިރާގެ އިންޓަރވިއު
16:35
ފެއްސާ ރަތާއި ހުދުގެ ނިޝާން
16:33
މެންބަރު ލަތީފްގެ އިންޓަރވިއު
16:30
މަޖީދީ މަގުގައި 4 ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފައި
16:28
މަޖީދީ މަގަށް އެއްވުން