ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ

  • ނިޒާރުގެ އިންޓަރވިއު
  • އަނާރާ އިންޓަރވިއު
  • ރަށްރަށުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ނިޒާރުގެ އިންޓަރވިއު

މިގޮތައް އަބަދު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްގެން އަނިޔާއެއް ނުކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުން ތާއަބަދަކު ނުތިބޭނެ. އެމީހުން ނުކުމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދޭނެ. ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ނުކުމެ މިގޮތައް އިހުތިޖާޖް ކުރާނެ. މިއަނިޔާވެރިކަން ނުނިމެނީސް ގެއަށް ވަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:12
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އަނާރާ އިންޓަރވިއު

ރައްޔިތުންނަށް އަޑު އިއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭ. ޤާނޫން އަސާސީގައި އެފުރުސަތު ވަނީ ލިބިދީފައި. ސަރުކާރު ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ރައްޔިތުން ޖެހޭނެ އަޑު އުފުލެން. އެކަމަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ

Caption
2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:03
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ރަށްރަށުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް މުޒާހަރާތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ 

Caption
Caption
2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:51
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މުޒާހަރާ ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ ހުއްޓާނުލައި މިރޭވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުނެފި.

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:50
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޝާހިދުއާއި ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ. އަދި އެދެބޭފުޅުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވާފައި. 

Caption
2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:29
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އިމްތިޔާޒްގެ އިންޓަރވިއު
Caption

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން މާލޭގައިތިބި ވަރަސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވަމުންދާތީ. ގޭގައި ތިބި މީހުންވެސް އައިސް ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން. ފުލުހުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރާނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާ ނުވާށޭ. ކިތައް ފުލުހުންތޯއޭ މިހާރު މަގުމަތިކޮށްފައިވަނީ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ނެތް މިއަށްވުރެ ގިނައިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައެއް. ރާއްޖޭގެ ބައިތުލް މާލަށް ހަދާލާފައި އޮތްގޮތް ނިކަން ބައްލަވާ. މިހެންނެއް ނުތިބެވޭނެ. ބޭރު ދުނިޔެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެކަމަށް އުފާކުރަން ޖެހޭވަރުގެ ފަޚުރެއް ނޫން. އަމިއްލަ އެކައުންޓެއް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަން އިރުވެސް އޭނާ އެހުރީ. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:24
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަދޭ

މުޅި ރާއްޖޭގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން. ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެފައި 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:09
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ހިސާންގެ އިންޓަރވިއު

އެސްއޯއި އޮތަސް އެއްވެ އުޅެވޭނެ ޤާނޫން އަސާސީގެ ދަށުން. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އެކަމަށް ފުރުސަތު ދިނުން. އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލް ކުރާނަމަ އެވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެގޮތައް ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެ

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:07
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އަނިޔާވެ ބައެއް މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް

މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވަމުން އެބަދޭ. ބައެއް މީހުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި 

Caption
2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:06
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުންވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭ
Caption

ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަމުން އެބަދޭ. އެކަމަކު މާ ބޮޑަކަށް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭ. ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން ފޮނުވާލުމާއެކު އަނެއްކާ އެނބުރި އަނެއް ދިމާލަށް މީހުން ދަނީ އެއްވަމުން. މީހުން ދަނީ އިތުރުވަމުން ބައެއް ދިމަދިމާލުގައި މީހުން ގިނަކަމުން ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭ. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:03
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ލަތީފް ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރުވައިފި. ލަތީފް ހުރި ޗާންދަނީމަގާ މަޖީދީމަގު ގުޅުނު 4 އަނގޮޅި ކަންމަތީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:59
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަން ފަށައިފި

ފުލުހުން ދަނީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަމުން. ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވަމުންވެސް އެބަދޭ. މީހަކު ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފި 

Caption
2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:54
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މާރިޔާގެ އިންޓަރވިއު

މުޒާހަރާއަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ. މިތިބީ މުޒާހަރާގެ ހައްގުގެ ބޭނުން ކުރަމުން މިދަނީ. ޓްރެފިކް ހައްގާ އެއްވަރަށް މުޒާހަރާގެ ހައްގު ލިބިދޭ. މިއަދު ފުލުހުންވެސް ތިބީ މައިތިރިކޮށް. ފުލުހުންނަށްވެސް ވިސްނެމުންދާކަމަށް ފެންނަނީ.

Caption
2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:48
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މަޖީދީމަގަށްވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

ވަރަށްގިނަ ައަދަެއްގެ ބަޔަކު މަޖީދީމަގަށް ނުކުމެއްޖެ. އެއްބަޔަކު ތިބީ މަޖީދީމަގުގައި އިށީނދެގެން. ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އެސްއޯފުލުހުން ޝީލްޑްތަކާއެކު އަތުވެއްޖެ. އިށީނދެ ތިބި މީހުން ގަދަކަމުން ދަނީ ނަގަމުން

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:46
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އަމީތުގެ އިންޓަރވިއު
Caption

ޣައިރު ޤާނޫނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރެއްވިފަހުން ރައްޔިތުން ދަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުން. މިއަދުން މިއަދަށްވެސް ސަރުކާރުން މިކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމަށް ގޮވާލަން. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:44
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ސައިކަލް ތަކުގައިވެސް ގިނަބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވޭ

ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިހާރުވެސް ވަނީ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެފައި. އިތުރު މީހުން ދަނީ ގުޅެމުން. ސައިކަލް ތަކުގައިވެސް މުޒާހަރާކުރަމުން އެބަދޭ. އެމީހުންގެ އަތުގައިވެސް ޤައުމީ ދިދަ އަދި ރަތާއި ފެއްސާއި ހުދުގެ ރިބަން އައްސާފައި

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:42
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ފުލުހުން ދަނީ ބެނާތައް އަތުލަމުން
Caption

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންގުޅޭ ބެނާތައް ފުލުހުން ދަނީ އަތުލަމުން. އަތުލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ފުލުހުން އަނިޔާވެރިވާކަމަށް އާއްމުން ދަނީ ބުނަމުން. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއެއްގެ ކަރުގައި ފުލުހަކު ހިފި މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފައި

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:39
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ނާދިރާގެ އިންޓަރވިއު

ރައްޔިތުން މިވަނީ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލައިގެން ގޮސްފައި. އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް ހިނގައްޖެ. ޤާނޫން އަސާސީއާ ޤާނޫންތަކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ޚިލާފް ވެފައި. ރައްޔިތުން ނުކުންނާނެ. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:37
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ފެއްސާ ރަތާއި ހުދުގެ ނިޝާން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ އަތުގައި ފެއްސާ ރަތުގެ ހުދުގެ ރިބަންކޮޅެއް އައްސާފައިވޭ. ގިނަ ބައެއްގެ އަތުގައި ދިވެހި ދިދަ އެބައޮތް. މީހުން ދަނީ ގިނަވަމުން. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:35
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މެންބަރު ލަތީފްގެ އިންޓަރވިއު

މިއީ ފެށުމެއް. މިގޮތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނުކުންނާނެ. ރައްޔިތުން ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން އުތުރި އަރާފައި. ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މިވެރިކަން ބަދަލު ކުރާނަން. މި މުޒާހަރާ ދިގުދެމިގެން ދާނެ

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:33
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މަޖީދީ މަގުގައި 4 ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފައި

މަޖީދީމަގަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެއްޖެ. ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް މަޖީދީމަގުގައި ދުއްވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި.

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:30
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މަޖީދީ މަގަށް އެއްވުން

މުޒާހަރާ ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު މަޖީދީ މަގަށް މީހުން ދަނީ އެއްވަމުންނެވެ. މަޖީދީމަގަށް ނުކުމެވެން އޮންނަ ހުރިހާ މަގެއްގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

2 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 16:28