އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

1,729

ޚުލާސާ

  • ހޮޅުއަށިގައި ތިބޭ މީހުން ޔާމީނަށްވުރެ ޤާނޫން އަސާސީ މާ ފަރިތަ
  • ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރީ އެހެން ފައިދާއެއް ކުރާތީ
  • ހުކުމަށް ތަބާ ނުވީމަވެސް އުއްމީދެއް ނުގެއްލޭ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:12

22:10

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހޮޅުއަށިގައި ތިބޭ މީހުން ޔާމީނަށްވުރެ ޤާނޫން އަސާސީ މާ ފަރިތަ

ޢަލީ ނަޒީރު: ރަށްރަށަށް ދާއިރު ހޮޅުއަށީގައި ތިބޭ މީހުންނަށް މާބޮޑަށް ޤާނޫން އަސާސީ އެނގޭ. ޔާމީނަށްވުރެ މާފަރިތަ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:10

22:08

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރީ އެހެން ފައިދާއެއް ކުރާތީ

ޢަލީ ނަޒީރު: ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން އެހެން ފައިދާއެއް ލިބޭތީ. 

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:08

22:05

އަހުމަދު މުހުސިނު

ހުކުމަށް ތަބާ ނުވީމަވެސް އުއްމީދެއް ނުގެއްލޭ

ޢަލީ ނަޒީރު:އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ރަނގަޅު ހުކުމެއް ނާދޭ ކުރިއަކުން. މިހާރުވެސް މަސައްކަތް މިކުރަނީ ނޫންތޯ. އަދި ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރިއަސް މި ދަނީ ނޫންތޯ ކުރިއަށް

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:05

22:00

އަހުމަދު މުހުސިނު

އެންމެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ރައީސް ޔާމީން އަރިހުން ސަލާމަތްވުން

ޢަލީ ނަޒީރު: ރައީސް ޔާމީނަކަށް އަބަދަކު އެގޮތައް ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ ބާރާއެކު ނުހުރެވޭނެ. މީހުން އެބަ ޤަބޫލް ކުރޭ ޔާމީން ވެއްޓޭނެ ކަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިންތިޚާބަކަށް ދިއުމުގެ ރައީސް ޔާމީނެއް ނުހުންނާނެ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:00

21:57

އަހުމަދު މުހުސިނު

އަބްދުއް ރަހީމަށް ނައިބު ރައީސްކަން ލިބުނީ ރައީސް މައުމޫން ދެއްވީތީ

ޢަލީ ނަޒީރު: އަބްދުއް ރަހީމްމެން އެއީ ކާކުތޯ މޮޅުވާހަކަ ދައްކަން. އެއްވެސް މީހެއް ނޫނޭ އެޢީ. ރައީސް މައުމޫނާހުރެ އެހާހިސާބަށް އެއާދެވުނީ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:57

21:55

އަހުމަދު މުހުސިނު

ލިޔެފައިވާ އުސޫލަށް ވެރިކަން ކުރާ ވެރިއެއް ނެތް

ޢަލީ ނަޒީރު: އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލާ މެންބަރުން ޖަލަށްލައި އަނިޔާކޮށްގެން އެކުރަނީ ވެރިކަމެއް ނޫން. އެތައް ބަޔަކަށް އެދަނީ ބޮޑެތި އަނިޔާ ކުރަމުން. އެސްއޯއީގެ ދަށުން މަހްލޫފް ކުރި ކުށަކީ ކޮބައިތޯ. ފާރިސް ކުރި ކުށެއް ނުދެއްކޭ. ސިނާންއާ އިލްހާމް ކުރި ކުށަކީ ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ބަސްބުނުން ކަމަށްވާނަމަ އެއީ ކުށަކީ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:55

21:53

އަހުމަދު މުހުސިނު

މުޅި ރާއްޖޭގައި އިހުތިޖާޖް ކުރާނެ

ޢަލީ ނަޒީރު: ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި މާދަމާ މުޒާހަރާ ކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިހުތިޖާޖް ކުރަން ފަރިތަ ބައެއް. ބަސްނާހާ ފުލުހުންނާ ސިފައިން ލައްވާ އޮބިއަޅައިގެން އުޅެން އުޅޭތީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފެންނަމުން މިދަނީ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:53

21:51

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވަން އެއުޅެނީ

ޢަލީ ނަޒީރު: ޕީޕީއެމް މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އިނތިޚާބަކަށް ދާކަށް ނޫޅެމޭ. މުޅިން އެހެން ފޯމިއުލާއެއް ހޯދަނިއްޔޭ. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބަކަށް ދާކަށް ނޫޅެޔޭ އެމެންބަރުން ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ ވިދާޅުވަމުން

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:51

21:50

އަހުމަދު މުހުސިނު

މާލެއިންވެސް އެންމެ ގޮނޑިއެއް ނުލިބުނު

ޢަލީ ނަޒީރު: މާލެއިން އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ނުލިބުނު. ދެބުރަށްވެސް އައްޑޫއިން ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް އެއޮތީ ނަގާފައި. އައްޑޫއަށް ދަނީ މީހުން ގިނަތަނެއްވީމާ މީހުން ތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެކަމަކު ބޭޒާރު ވަނީ 

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:50

21:48

އަހުމަދު މުހުސިނު

އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ބޭޒާރުވާން

ޢަލީ ނަޒީރު: މާލެއިން ނެތް ތާއީދެއް ކިހިނެއްތޯ އައްޑޫއިން ލިބޭނީ. މިފަހަރު މެޑަމް ވަޑައިގެންވެސް މަޖްބޫރުން މީހުން އެއްކޮށްގެންވެސް ވީ ބޭޒާރު

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:48

21:44

އަހުމަދު މުހުސިނު

މިހާރު ސައްޙަ ވެރިކަމެއް ނެތް

ޢަލީ ނިޒާރު: މިހާރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސައްޙަ ވެރިކަމެއް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލުނު ހިސާބުން ސައްޙަ ވެރިކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ވަނީމާ އަޅުގަނޑުމެން ގޭޓް މަތިން ނަގާ އެއްލާލީ. މިހާރު އެއޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިސޯރުކޮށްފައި. އެފަދަ ވެރިއަކާ ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ. މިންޖުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވީ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:45

21:36

އަހުމަދު މުހުސިނު

އިހުތިޖާޖް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާކަމެއް ނޫން

ޢަލީ ނަޒީރު: އިހުތިޖާޖް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާ ކަމެއް ނޫން. ޚާއްޞަކޮށް ރައީސް ޔާމީންގެ ކަންކަން ހުރިގޮތުން މިހާރު މިވަނީ އަބަދު އިހުތިޖާޖް ކުރަން ޖެހިފައި. އަޅުގަނޑުމެން ފޫއްސެއް ނުވާނެ. ޔާމީނަށް ހީވަނީ ކަންނޭނގެ ގަޑި ކިޔައިގެން އިހުތިޖާޖް ހުއްޓުވިދާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު އެކަމެއް ނުވާނެ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:46

21:34

އަހުމަދު މުހުސިނު

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އައީ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހް ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން

ޢަލީ ނަޒީރު: ޖުޑިޝަރީ ވާހަކަ ދައްކަނީ ދައްކަން ވެގެން. 2013 ވަނަ އަހަރުވެސް ކެމްޕޭނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން ދިޔައީ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހް ކުރަން ޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑުމެން އޭރު އެވާހަކަ ދެއްކީމާ ބަޔަކު ފާޑުކީ. އެކަމަކު ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އިސްލާހް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަންކަން. އެހެންވެ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހް ކުރަން ޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކަމުން އައީ. 

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:47

21:32

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:32

21:14

އަހުމަދު މުހުސިނު

ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމް ފެށޭނީ 9:30 ގައި 

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:37

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

22:10
ހޮޅުއަށިގައި ތިބޭ މީހުން ޔާމީނަށްވުރެ ޤާނޫން އަސާސީ މާ ފަރިތަ
22:08
ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރީ އެހެން ފައިދާއެއް ކުރާތީ
22:05
ހުކުމަށް ތަބާ ނުވީމަވެސް އުއްމީދެއް ނުގެއްލޭ
22:00
އެންމެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ރައީސް ޔާމީން އަރިހުން ސަލާމަތްވުން
21:57
އަބްދުއް ރަހީމަށް ނައިބު ރައީސްކަން ލިބުނީ ރައީސް މައުމޫން ދެއްވީތީ
21:55
ލިޔެފައިވާ އުސޫލަށް ވެރިކަން ކުރާ ވެރިއެއް ނެތް
21:53
މުޅި ރާއްޖޭގައި އިހުތިޖާޖް ކުރާނެ
21:51
އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވަން އެއުޅެނީ
21:50
މާލެއިންވެސް އެންމެ ގޮނޑިއެއް ނުލިބުނު
21:48
އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ބޭޒާރުވާން
21:44
މިހާރު ސައްޙަ ވެރިކަމެއް ނެތް
21:36
އިހުތިޖާޖް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާކަމެއް ނޫން
21:34
އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އައީ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހް ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން
21:32
ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމް
21:14
ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމް