ފަލަ ސުރުޚީ

  • ހޮޅުއަށިގައި ތިބޭ މީހުން ޔާމީނަށްވުރެ ޤާނޫން އަސާސީ މާ ފަރިތަ
  • ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރީ އެހެން ފައިދާއެއް ކުރާތީ
  • ހުކުމަށް ތަބާ ނުވީމަވެސް އުއްމީދެއް ނުގެއްލޭ
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ހޮޅުއަށިގައި ތިބޭ މީހުން ޔާމީނަށްވުރެ ޤާނޫން އަސާސީ މާ ފަރިތަ

ޢަލީ ނަޒީރު: ރަށްރަށަށް ދާއިރު ހޮޅުއަށީގައި ތިބޭ މީހުންނަށް މާބޮޑަށް ޤާނޫން އަސާސީ އެނގޭ. ޔާމީނަށްވުރެ މާފަރިތަ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:10
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރީ އެހެން ފައިދާއެއް ކުރާތީ

ޢަލީ ނަޒީރު: ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން އެހެން ފައިދާއެއް ލިބޭތީ. 

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:08
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ހުކުމަށް ތަބާ ނުވީމަވެސް އުއްމީދެއް ނުގެއްލޭ

ޢަލީ ނަޒީރު:އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ރަނގަޅު ހުކުމެއް ނާދޭ ކުރިއަކުން. މިހާރުވެސް މަސައްކަތް މިކުރަނީ ނޫންތޯ. އަދި ހުކުމް ތަންފީޒް ނުކުރިއަސް މި ދަނީ ނޫންތޯ ކުރިއަށް

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:05
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އެންމެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ރައީސް ޔާމީން އަރިހުން ސަލާމަތްވުން

ޢަލީ ނަޒީރު: ރައީސް ޔާމީނަކަށް އަބަދަކު އެގޮތައް ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ ބާރާއެކު ނުހުރެވޭނެ. މީހުން އެބަ ޤަބޫލް ކުރޭ ޔާމީން ވެއްޓޭނެ ކަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިންތިޚާބަކަށް ދިއުމުގެ ރައީސް ޔާމީނެއް ނުހުންނާނެ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:00
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އަބްދުއް ރަހީމަށް ނައިބު ރައީސްކަން ލިބުނީ ރައީސް މައުމޫން ދެއްވީތީ

ޢަލީ ނަޒީރު: އަބްދުއް ރަހީމްމެން އެއީ ކާކުތޯ މޮޅުވާހަކަ ދައްކަން. އެއްވެސް މީހެއް ނޫނޭ އެޢީ. ރައީސް މައުމޫނާހުރެ އެހާހިސާބަށް އެއާދެވުނީ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:57
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ލިޔެފައިވާ އުސޫލަށް ވެރިކަން ކުރާ ވެރިއެއް ނެތް

ޢަލީ ނަޒީރު: އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލާ މެންބަރުން ޖަލަށްލައި އަނިޔާކޮށްގެން އެކުރަނީ ވެރިކަމެއް ނޫން. އެތައް ބަޔަކަށް އެދަނީ ބޮޑެތި އަނިޔާ ކުރަމުން. އެސްއޯއީގެ ދަށުން މަހްލޫފް ކުރި ކުށަކީ ކޮބައިތޯ. ފާރިސް ކުރި ކުށެއް ނުދެއްކޭ. ސިނާންއާ އިލްހާމް ކުރި ކުށަކީ ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ބަސްބުނުން ކަމަށްވާނަމަ އެއީ ކުށަކީ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:55
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މުޅި ރާއްޖޭގައި އިހުތިޖާޖް ކުރާނެ

ޢަލީ ނަޒީރު: ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި މާދަމާ މުޒާހަރާ ކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިހުތިޖާޖް ކުރަން ފަރިތަ ބައެއް. ބަސްނާހާ ފުލުހުންނާ ސިފައިން ލައްވާ އޮބިއަޅައިގެން އުޅެން އުޅޭތީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ފެންނަމުން މިދަނީ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:53
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވަން އެއުޅެނީ

ޢަލީ ނަޒީރު: ޕީޕީއެމް މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އިނތިޚާބަކަށް ދާކަށް ނޫޅެމޭ. މުޅިން އެހެން ފޯމިއުލާއެއް ހޯދަނިއްޔޭ. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބަކަށް ދާކަށް ނޫޅެޔޭ އެމެންބަރުން ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ ވިދާޅުވަމުން

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:51
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މާލެއިންވެސް އެންމެ ގޮނޑިއެއް ނުލިބުނު

ޢަލީ ނަޒީރު: މާލެއިން އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ނުލިބުނު. ދެބުރަށްވެސް އައްޑޫއިން ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް އެއޮތީ ނަގާފައި. އައްޑޫއަށް ދަނީ މީހުން ގިނަތަނެއްވީމާ މީހުން ތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެކަމަކު ބޭޒާރު ވަނީ 

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:50
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ބޭޒާރުވާން

ޢަލީ ނަޒީރު: މާލެއިން ނެތް ތާއީދެއް ކިހިނެއްތޯ އައްޑޫއިން ލިބޭނީ. މިފަހަރު މެޑަމް ވަޑައިގެންވެސް މަޖްބޫރުން މީހުން އެއްކޮށްގެންވެސް ވީ ބޭޒާރު

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:48
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
މިހާރު ސައްޙަ ވެރިކަމެއް ނެތް

ޢަލީ ނިޒާރު: މިހާރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސައްޙަ ވެރިކަމެއް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލުނު ހިސާބުން ސައްޙަ ވެރިކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ވަނީމާ އަޅުގަނޑުމެން ގޭޓް މަތިން ނަގާ އެއްލާލީ. މިހާރު އެއޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިސޯރުކޮށްފައި. އެފަދަ ވެރިއަކާ ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ. މިންޖުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވީ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:44
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އިހުތިޖާޖް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާކަމެއް ނޫން

ޢަލީ ނަޒީރު: އިހުތިޖާޖް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާ ކަމެއް ނޫން. ޚާއްޞަކޮށް ރައީސް ޔާމީންގެ ކަންކަން ހުރިގޮތުން މިހާރު މިވަނީ އަބަދު އިހުތިޖާޖް ކުރަން ޖެހިފައި. އަޅުގަނޑުމެން ފޫއްސެއް ނުވާނެ. ޔާމީނަށް ހީވަނީ ކަންނޭނގެ ގަޑި ކިޔައިގެން އިހުތިޖާޖް ހުއްޓުވިދާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު އެކަމެއް ނުވާނެ

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:36
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް އައީ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހް ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން

ޢަލީ ނަޒީރު: ޖުޑިޝަރީ ވާހަކަ ދައްކަނީ ދައްކަން ވެގެން. 2013 ވަނަ އަހަރުވެސް ކެމްޕޭނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން ދިޔައީ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހް ކުރަން ޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑުމެން އޭރު އެވާހަކަ ދެއްކީމާ ބަޔަކު ފާޑުކީ. އެކަމަކު ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އިސްލާހް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަންކަން. އެހެންވެ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހް ކުރަން ޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކަމުން އައީ. 

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:34
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:32
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމް ފެށޭނީ 9:30 ގައި 

1 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 21:14