ބުރާސްފަތި 05 ޑިސެންބަރު 2019
09 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި
  • މި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ މިސްރާބު
  • ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:14

22:23

ސިމާހާ ނަސީމް

ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި

ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 22:23

21:42

ސިމާހާ ނަސީމް

މި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ މިސްރާބު

މިހާރު މިސްރާބު ޖަހާފައިހުރީ ޖަލުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ޖަލަށް ލާނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެއަށްފަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށް ބަދަލު ގެންނާނީ މި ސަރުކާރުން. 

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:42

21:40

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް

ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް. އަޅުގަނޑަށް އެކަން އިނގޭ. އަޅުގަނޑާއި އެބަހުރި ސީދާ މަޝްވަރާކޮށްފައި، ވެރިކަމުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރުން ހަތް އަހަރަށް ރައީސް އިތުރުކުރާނެ. ގާނޫނުގައި ހުރި އެއްޗެހި ޑިލީޓްކޮށް ކޮމާޖަހައި ހަދާނީ. ވެރިކަަމުން ފައިބައިގެން ނުދާނެ ރައީސް ޔާމީންއެއް. ރައްޔިތެއް ކައިރިއަށް ގޮސް ވޯޓަށް އަހަން ރައީސް ލަދުގަންނާނެ. 

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:40

21:37

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރު ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތް

އަޅުގަނޑަށް މި ސަރުކާރު ފާހަގަކުރެވެނީ ގޭންގެންހެން. ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރީ ހަމަ އެހެން. އަޅުގަނޑަށްވެސް މިގޮތަށް ސަރުކާރު ހިންގިދާނެ. މިވެރިމީހާ ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ސިސްޓަމް ރޫޅާލީ. 

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:37

21:27

ސިމާހާ ނަސީމް

ހެއްކެއް ނެތް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް

ހެއްކެއް ނެތް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް، މި މީހުންނަށް ހީވަނީ ދެން ޖަލަށްލީމަ މީހުން މޮޔަވަނީއޭ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުވެސް ހުރީ ގަދަކޮށް 

 

Heikkeh neih hayyaru koffa thibi meehunnaa dhekolhakah. mi meehunnah heevanee dhen jalah leema meehun moyavaane ey. Uhthama fandiyaaru ves huree gadhakoh:

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:27

21:26

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން ގާޒީންނަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން ވެރިކަން ވައްޓާލާކަށް ނޫޅޭނެ. އެއީ ރޯ ބުހުތާން ދޮގު. 

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:26

21:20

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް ނުފޮރުވޭނެ

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:20

21:19

ސިމާހާ ނަސީމް

ބޯޓް ފަހަރު

ބޯޓް ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ނުދުއްވޭނެ. އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:19

21:16

ސިމާހާ ނަސީމް

މިރޭގެ މެހެމާނަަކީ މުސްތަފާ

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ

 

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:16

21:15

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

ފަލަސުރުހީ ފަށަައިފި 

28 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:15

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

1336
22:23
ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި
21:42
މި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ މިސްރާބު
21:40
ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް
21:37
ސަރުކާރު ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތް
21:27
ހެއްކެއް ނެތް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް
21:26
ރައީސް މައުމޫން
21:20
ރައީސް ޔާމީން
21:19
ބޯޓް ފަހަރު
21:16
މިރޭގެ މެހެމާނަަކީ މުސްތަފާ
21:15
ފަލަސުރުހީ