ފަލަސުރުހީ

  • ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި
  • މި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ މިސްރާބު
  • ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި

ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 22:23
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ މިސްރާބު

މިހާރު މިސްރާބު ޖަހާފައިހުރީ ޖަލުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ޖަލަށް ލާނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެއަށްފަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށް ބަދަލު ގެންނާނީ މި ސަރުކާރުން. 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:42
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް

ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް. އަޅުގަނޑަށް އެކަން އިނގޭ. އަޅުގަނޑާއި އެބަހުރި ސީދާ މަޝްވަރާކޮށްފައި، ވެރިކަމުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރުން ހަތް އަހަރަށް ރައީސް އިތުރުކުރާނެ. ގާނޫނުގައި ހުރި އެއްޗެހި ޑިލީޓްކޮށް ކޮމާޖަހައި ހަދާނީ. ވެރިކަަމުން ފައިބައިގެން ނުދާނެ ރައީސް ޔާމީންއެއް. ރައްޔިތެއް ކައިރިއަށް ގޮސް ވޯޓަށް އަހަން ރައީސް ލަދުގަންނާނެ. 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:40
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ސަރުކާރު ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތް

އަޅުގަނޑަށް މި ސަރުކާރު ފާހަގަކުރެވެނީ ގޭންގެންހެން. ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރީ ހަމަ އެހެން. އަޅުގަނޑަށްވެސް މިގޮތަށް ސަރުކާރު ހިންގިދާނެ. މިވެރިމީހާ ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ސިސްޓަމް ރޫޅާލީ. 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:37
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ހެއްކެއް ނެތް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް

ހެއްކެއް ނެތް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް، މި މީހުންނަށް ހީވަނީ ދެން ޖަލަށްލީމަ މީހުން މޮޔަވަނީއޭ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުވެސް ހުރީ ގަދަކޮށް 

 

Heikkeh neih hayyaru koffa thibi meehunnaa dhekolhakah. mi meehunnah heevanee dhen jalah leema meehun moyavaane ey. Uhthama fandiyaaru ves huree gadhakoh:

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:27
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން ގާޒީންނަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން ވެރިކަން ވައްޓާލާކަށް ނޫޅޭނެ. އެއީ ރޯ ބުހުތާން ދޮގު. 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:26
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް ނުފޮރުވޭނެ

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:20
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ބޯޓް ފަހަރު

ބޯޓް ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ނުދުއްވޭނެ. އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:19
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މިރޭގެ މެހެމާނަަކީ މުސްތަފާ

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ

 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:16
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަލަސުރުހީ

ފަލަސުރުހީ ފަށަައިފި 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:15