އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,616

ޚުލާސާ

  • ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި
  • މި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ މިސްރާބު
  • ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:14

22:23

ސިމާހާ ނަސީމް

ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި

ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 22:23

21:42

ސިމާހާ ނަސީމް

މި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ މިސްރާބު

މިހާރު މިސްރާބު ޖަހާފައިހުރީ ޖަލުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ޖަލަށް ލާނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެއަށްފަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށް ބަދަލު ގެންނާނީ މި ސަރުކާރުން. 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:42

21:40

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް

ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް. އަޅުގަނޑަށް އެކަން އިނގޭ. އަޅުގަނޑާއި އެބަހުރި ސީދާ މަޝްވަރާކޮށްފައި، ވެރިކަމުގެ ދައުރު ފަސް އަހަރުން ހަތް އަހަރަށް ރައީސް އިތުރުކުރާނެ. ގާނޫނުގައި ހުރި އެއްޗެހި ޑިލީޓްކޮށް ކޮމާޖަހައި ހަދާނީ. ވެރިކަަމުން ފައިބައިގެން ނުދާނެ ރައީސް ޔާމީންއެއް. ރައްޔިތެއް ކައިރިއަށް ގޮސް ވޯޓަށް އަހަން ރައީސް ލަދުގަންނާނެ. 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:40

21:37

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރު ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތް

އަޅުގަނޑަށް މި ސަރުކާރު ފާހަގަކުރެވެނީ ގޭންގެންހެން. ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރީ ހަމަ އެހެން. އަޅުގަނޑަށްވެސް މިގޮތަށް ސަރުކާރު ހިންގިދާނެ. މިވެރިމީހާ ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ސިސްޓަމް ރޫޅާލީ. 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:37

21:27

ސިމާހާ ނަސީމް

ހެއްކެއް ނެތް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް

ހެއްކެއް ނެތް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް، މި މީހުންނަށް ހީވަނީ ދެން ޖަލަށްލީމަ މީހުން މޮޔަވަނީއޭ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުވެސް ހުރީ ގަދަކޮށް 

 

Heikkeh neih hayyaru koffa thibi meehunnaa dhekolhakah. mi meehunnah heevanee dhen jalah leema meehun moyavaane ey. Uhthama fandiyaaru ves huree gadhakoh:

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:27

21:26

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް މައުމޫން

ރައީސް މައުމޫން ގާޒީންނަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން ވެރިކަން ވައްޓާލާކަށް ނޫޅޭނެ. އެއީ ރޯ ބުހުތާން ދޮގު. 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:26

21:20

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް ނުފޮރުވޭނެ

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:20

21:19

ސިމާހާ ނަސީމް

ބޯޓް ފަހަރު

ބޯޓް ފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ނުދުއްވޭނެ. އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:19

21:16

ސިމާހާ ނަސީމް

މިރޭގެ މެހެމާނަަކީ މުސްތަފާ

މިރޭގެ މެހެމާނަކީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ

 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:16

21:15

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

ފަލަސުރުހީ ފަށަައިފި 

28 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:15

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

22:23
ވެމްކޯ އަކީ ދެވަނަ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި
21:42
މި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ މިސްރާބު
21:40
ރައީސް ޔާމީން ނުދާނެ ވޯޓަކަށް
21:37
ސަރުކާރު ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތް
21:27
ހެއްކެއް ނެތް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް
21:26
ރައީސް މައުމޫން
21:20
ރައީސް ޔާމީން
21:19
ބޯޓް ފަހަރު
21:16
މިރޭގެ މެހެމާނަަކީ މުސްތަފާ
21:15
ފަލަސުރުހީ