ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ

  • އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީސް މެމްބަރު ތޫބާ ރަޝީދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  • ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި
  • ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީސް މެމްބަރު ތޫބާ ރަޝީދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

 

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:27
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި

 ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:15
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން

ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:14
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ވަލީދާ މުޒާހަރާ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

 

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:14
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ޗީފް ކެމެރާމަން މުޙައްމަދު އަނިލް ގަޔަށް ބިސްޖަހާފައި

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:13
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާ ފަށައިފި

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:09