ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވަގުތުން

ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ

3,393

ޚުލާސާ

  • އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީސް މެމްބަރު ތޫބާ ރަޝީދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  • ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި
  • ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:09

23:27

ސިމާހާ ނަސީމް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީސް މެމްބަރު ތޫބާ ރަޝީދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

 

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:27

23:15

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި

 ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:15

23:14

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން

ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:14

22:14

ސިމާހާ ނަސީމް

ވަލީދާ މުޒާހަރާ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

 

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:14

22:13

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ޗީފް ކެމެރާމަން މުޙައްމަދު އަނިލް ގަޔަށް ބިސްޖަހާފައި

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:13

22:09

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

26 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:09

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

23:27
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީސް މެމްބަރު ތޫބާ ރަޝީދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
23:15
ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި
23:14
ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން
22:14
ވަލީދާ މުޒާހަރާ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
22:13
މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ޗީފް ކެމެރާމަން މުޙައްމަދު އަނިލް ގަޔަށް ބިސްޖަހާފައި
22:09
މުޒާހަރާ ފަށައިފި