ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ވަގުތުން

ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ

ޚުލާސާ
  • އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީސް މެމްބަރު ތޫބާ ރަޝީދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  • ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި
  • ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން

26 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:09

23:27

ސިމާހާ ނަސީމް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީސް މެމްބަރު ތޫބާ ރަޝީދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

 

26 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:27

23:15

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި

 ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި

26 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:15

23:14

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން

ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން

26 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:14

22:14

ސިމާހާ ނަސީމް

ވަލީދާ މުޒާހަރާ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

 

26 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:14

22:13

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ޗީފް ކެމެރާމަން މުޙައްމަދު އަނިލް ގަޔަށް ބިސްޖަހާފައި

26 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:13

22:09

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

26 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:09

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

3079
23:27
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީސް މެމްބަރު ތޫބާ ރަޝީދު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
23:15
ފުލުހުން ވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދު ލައިވްކޮށް އިންޓަވިއު ދޭން ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފައި
23:14
ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުންދާ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އަޅަމުން
22:14
ވަލީދާ މުޒާހަރާ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
22:13
މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަނިކޮށް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ޗީފް ކެމެރާމަން މުޙައްމަދު އަނިލް ގަޔަށް ބިސްޖަހާފައި
22:09
މުޒާހަރާ ފަށައިފި