ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

  • އަޑުގަދަ ކުރާ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި
  • ކުނޫޒް ސަރަހައްދުން
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އަޑުގަދަ ކުރާ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

އަޑުގަދަ ކުރާ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި. އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ދަނީ ސަރުކާރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައި ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލަމުން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:47
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ކުނޫޒް ސަރަހައްދުން

 

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:46
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަދިވެސް ދަނީ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:39
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ މާފަންނު ކުނޫޒް ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ މާފަންނު ކުނޫޒް ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:19
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލުހުން އިންޒާރު ދެމުންދަނީ ކުޅި ބަލަން ނުތިބެ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 

ފުލުހުން އިންޒާރު ދެމުންދަނީ ކުޅި ބަލަން ނުތިބެ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދިޔުމަށް 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:37
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގެ އަޑުގަދަކުރާ ފުލުހުން ވަދެ ނިއްވާލައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގެ އަޑުގަދަކުރާ ފުލުހުން ވަދެ ނިއްވާލައިފި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:36
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެއްެޖެ

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެއްެޖެ 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:34
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މިޑީއާ ސްޓޭޖް މަތީގައި ތިބެ ނޫސްވެރިން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ފުލުހުން އަންގައިފި

މިޑީއާ ސްޓޭޖް މަތީގައި ތިބެ ނޫސްވެރިން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ބޭފުޅުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:34
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި 

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމަށްޓަކައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:33
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ދުއްވައިގަނެއްޖެ

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ދުއްވައިގަނެއްޖެ 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:26
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލުހުން ވަނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި
24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:25
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި

ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި އަދި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން އަރީފް އެ ސަރަަހައްދުން ދުރަށް ޖައްސާފައި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:24
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުން ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފައި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުން ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފައި

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:21
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:13
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރުގެ ވާހަކަފުޅު

ދިވެހިން އެދޭ ފަދަ ވެރިއަކަށް ރައީސް ޔާމީން ވެގެންނެއް ނުދޭ. ދިވެހި ސިފައިންނަށް ފުލުހުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަދި އެހެންވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އޮންނެވި ގޮޅީގައި ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް އަވަހަށް ބާއްވާނަން. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައިގެން ނުހުރެވޭނެ އަބަދު. ރައްޔިތުން މަޖިލީސް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ގައުމީ ސަލާމާތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ވާޖިބެއް އެހެންނަމަވެސް އެ މަންޒަރު ފެނިގެނެއް ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަތް މަތީގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފުލް މެޖޯރިޓީ އެބައޮތް. އަޅުގަނޑުމެން މި ވެރިކަން ގާނޫނު އަސާސީގެ މަތިން ހިމާޔަތްކުރާނަން. ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އަޅުގަނޑުމެންދާނީ ރައީސް ޔާމީން މަގާމުން ދުުރުކޮށްފައި. އަޅުގަނޑުމެން ލާރި އަކަށް ފައިސާ އަކަށް ނުގުޑާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:55
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:36
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާ ދަނީ ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:34
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:33
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:22
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލުހުން

ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރާ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:16
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ޑރ. ހުސެއިން ވިދާޅުވި  

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:15
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެފައި 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެފައި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:12
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޒާހަރާ ފަށައިފި

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:12