އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

2,479

ޚުލާސާ

  • އަޑުގަދަ ކުރާ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި
  • ކުނޫޒް ސަރަހައްދުން
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:11

00:47

ސިމާހާ ނަސީމް

އަޑުގަދަ ކުރާ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

އަޑުގަދަ ކުރާ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި. އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ދަނީ ސަރުކާރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައި ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލަމުން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:47

00:46

ސިމާހާ ނަސީމް

ކުނޫޒް ސަރަހައްދުން

 

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:46

00:39

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަދިވެސް ދަނީ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:39

00:19

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ މާފަންނު ކުނޫޒް ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ މާފަންނު ކުނޫޒް ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:19

23:37

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން އިންޒާރު ދެމުންދަނީ ކުޅި ބަލަން ނުތިބެ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 

ފުލުހުން އިންޒާރު ދެމުންދަނީ ކުޅި ބަލަން ނުތިބެ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދިޔުމަށް 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:37

23:36

ސިމާހާ ނަސީމް

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގެ އަޑުގަދަކުރާ ފުލުހުން ވަދެ ނިއްވާލައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގެ އަޑުގަދަކުރާ ފުލުހުން ވަދެ ނިއްވާލައިފި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:36

23:34

ސިމާހާ ނަސީމް

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެއްެޖެ

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެއްެޖެ 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:34

23:34

ސިމާހާ ނަސީމް

މިޑީއާ ސްޓޭޖް މަތީގައި ތިބެ ނޫސްވެރިން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ފުލުހުން އަންގައިފި

މިޑީއާ ސްޓޭޖް މަތީގައި ތިބެ ނޫސްވެރިން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ބޭފުޅުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:34

23:33

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި 

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފައްސާލުމަށްޓަކައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:33

23:26

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ދުއްވައިގަނެއްޖެ

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ދުއްވައިގަނެއްޖެ 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:27

23:25

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ވަނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:25

23:24

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި

ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި އަދި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން އަރީފް އެ ސަރަަހައްދުން ދުރަށް ޖައްސާފައި 

25 ފެބްރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 00:12

23:21

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުން ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފައި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުން ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފައި

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:21

23:13

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 23:13

22:55

ސިމާހާ ނަސީމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރުގެ ވާހަކަފުޅު

ދިވެހިން އެދޭ ފަދަ ވެރިއަކަށް ރައީސް ޔާމީން ވެގެންނެއް ނުދޭ. ދިވެހި ސިފައިންނަށް ފުލުހުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަދި އެހެންވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އޮންނެވި ގޮޅީގައި ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް އަވަހަށް ބާއްވާނަން. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައިގެން ނުހުރެވޭނެ އަބަދު. ރައްޔިތުން މަޖިލީސް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ގައުމީ ސަލާމާތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ވާޖިބެއް އެހެންނަމަވެސް އެ މަންޒަރު ފެނިގެނެއް ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އަތް މަތީގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފުލް މެޖޯރިޓީ އެބައޮތް. އަޅުގަނޑުމެން މި ވެރިކަން ގާނޫނު އަސާސީގެ މަތިން ހިމާޔަތްކުރާނަން. ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އަޅުގަނޑުމެންދާނީ ރައީސް ޔާމީން މަގާމުން ދުުރުކޮށްފައި. އަޅުގަނޑުމެން ލާރި އަކަށް ފައިސާ އަކަށް ނުގުޑާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:55

22:36

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:36

22:34

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ދަނީ ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:34

22:33

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:33

22:22

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:22

22:16

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން

ފުލުހުން ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރާ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:16

22:15

ސިމާހާ ނަސީމް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ޑރ. ހުސެއިން ވިދާޅުވި  

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:15

22:12

ސިމާހާ ނަސީމް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެފައި 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެފައި 

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:12

22:12

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

މުޒާހަރާ ފަށައިފި

24 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 22:12

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

00:47
އަޑުގަދަ ކުރާ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި
00:46
ކުނޫޒް ސަރަހައްދުން
00:39
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން
00:19
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ މާފަންނު ކުނޫޒް ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުން
23:37
ފުލުހުން އިންޒާރު ދެމުންދަނީ ކުޅި ބަލަން ނުތިބެ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 
23:36
އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގެ އަޑުގަދަކުރާ ފުލުހުން ވަދެ ނިއްވާލައިފި
23:34
އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެއްެޖެ
23:34
މިޑީއާ ސްޓޭޖް މަތީގައި ތިބެ ނޫސްވެރިން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ފުލުހުން އަންގައިފި
23:33
ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި 
23:26
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ދުއްވައިގަނެއްޖެ
23:25
ފުލުހުން ވަނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި
23:24
ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި
23:21
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުން ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފައި
23:13
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި
22:55
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރުގެ ވާހަކަފުޅު
22:36
މުޒާހަރާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި
22:34
މުޒާހަރާ ދަނީ ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް
22:33
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:22
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:16
ފުލުހުން
22:15
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު
22:12
ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެފައި 
22:12
މުޒާހަރާ ފަށައިފި