ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް

6,526

ޚުލާސާ

  • ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތް
  • ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތް
  • މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެއްވުން

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:42

18:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތް

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ތިބީ ހެންވޭރު ދަނޑު ސަރަހައްދުގައި. މެންބަރު އަމީތާއި އަބްދުﷲގެ އިތުރުން އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި އާންމު ރައްޔިތެއް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ.

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 18:14

18:10

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި. 

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 18:10

18:05

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެއްވުން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އައިޖީއެމްއެޗްއާ ދިމާލަށް. މެމްބަރު އަމީތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނީ ގެނެސްފައި.

 

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 18:05

17:59

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތް

އާންމު ރައްޔިތުން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދު

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 18:00

17:59

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ނ. ވެލިދޫގައި ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތްތައް

 

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 17:59

17:58

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މާލޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދު

ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި. ފުލުހުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަނީ އެ ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 17:58

17:06

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ

 

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 17:06

16:59

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ހަރާކާތްތައް

 

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:59

16:45

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އައްޑޫ ސިޓީގައި ވެސް ދަނީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދަމުން

އައްޑޫ ސިޓީ

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:45

16:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް

ގއ.ވިލިނގިލިގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

23 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހުކުރު 16:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

18:14
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތް
18:10
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތް
18:05
މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެއްވުން
17:59
މާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތް
17:59
ނ. ވެލިދޫގައި ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތްތައް
17:58
މާލޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދު
17:06
އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ
16:59
މާލޭގައި ކުރިއަށްދާ ހަރާކާތްތައް
16:45
އައްޑޫ ސިޓީގައި ވެސް ދަނީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދަމުން
16:43
ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް