ފަލަސުރުޚީ

  • މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް
  • މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް
  • ތަމްރީނު ލިބިފައި ތިބި މީހުން ބޭނުން
 
Writer Profile Picture
ރިޒްނާ ޒަރީރު
މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އޮތް ގޮތް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރަން އެބަޖެހޭ. ފ.އަތޮޅު ވެސް ވިއްކާލީ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ ދެކޮޅު ހަދާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތާއި މެދު އެހާ ހިތް ހަމައެއް ނުޖެހޭ.  

22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 03:01
Writer Profile Picture
ރިޒްނާ ޒަރީރު
މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ހިދުމަތެއް ދީގެން ނޫނީ ކަންކަން ހައްލެއް ނުވާނެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް މިފަދަ ހިދުމަތް ދެމުން ދަނީ މިގޮތަށް. އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެބަޖެހޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޙިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަން. ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަޝްވަރާ ނުކުރުން. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ދައުރަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން. އެހެން ނަމަވެސް މިފިރުޞަތެއް މިހާރަކު ނެތް. އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މިކަންކަމެއް ނުހިނގާ. ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދަހަމަހައްޓަން އެބަޖެހޭ. ރައީސްހެ ޒިންމާއަކީ ރައްޔިތުން އެއްބައިވަންތަ ކުރުވައިގެން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ދެބައި މީހުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމެއް ނެތް. މުޅިންވެސް ވާދަވެރިކަން.

22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 02:55
Writer Profile Picture
ރިޒްނާ ޒަރީރު
ތަމްރީނު ލިބިފައި ތިބި މީހުން ބޭނުން

ރާއްޖެއިން މިހާރުވެސް އިމާރާތުގެ ދަތިތަކަން އެބަހުރި. އެއިމާރާތް ބަލަހައްޓާނެ މީހުން ތަމްރީން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެން ކަމުން މިގައުމަށް ބޭނުންވަނީ ތަމްރީން ލިބިފައި ތިބި މީހުން.

22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 02:50
Writer Profile Picture
ރިޒްނާ ޒަރީރު
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަކީ ވަރަށް ހަނި ކުޑަ އިގްތިޞާދެއް. އެއް އިރަކުވެސް ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑައެއް ނުވޭ. ދަރަނިވެސް ކުޑައެއް ނުވޭ. މިސަރުކާރުވެސް އަދި ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ވުރެ ހަރަދު ކުރެވޭ ވަރު މާގިނަ. ދައުލަތު އިގްތިޞާދު މިއޮތީ ހީނަރު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި.

22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 02:48
Writer Profile Picture
ރިޒްނާ ޒަރީރު
ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް

22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 02:46