މަޖިލީސް ކަަވަރޭޖް

  • މަޖިލީސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި
  • ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަށަކަށް އެދުން
  • މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމުން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވަން 38 މެމްބަރުންގެ ތާއިދާއެކު ފާސްކޮށްފި 
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަޖިލީސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

މަޖިލީސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:26
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަށަކަށް އެދުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަށަކަށް އެދެން ނިންމީ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ނިންމުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު ނުހިމެނޭ ކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނާތީ އެކަމާ މެދު ލަފަޔަކަށް

 

 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:25
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމުން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވަން 38 މެމްބަރުންގެ ތާއިދާއެކު ފާސްކޮށްފި 

ގާނޫނު އަސާސީގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު ނުހިމެނޭ ކަމަށް މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމުން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވަން 38 މެމްބަރުންގެ ތާއިދާއެކު ފާސްކޮށްފި 

 

 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:23
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު އިތުރު 30 ދުވަހަށް ފާސްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު އިތުރު 30 ދުވަހަށް ފާސްކޮށްފި

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:19
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ދެވަނަ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ދެވަނަ އިސްލާހުވެސް ފާސްކުރީ 38 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:16
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މެމްބަރުންގެ އަދަދު

މަސީހުއާ އެކު މަޖިލީހުގައި ވޯޓް ދެއްވަނީ 38 މެމްބަރުން. އެހެންކަމުން 40 މެމްބަރުން ކަމަށް މަސީހު ވިދާޅުވި ވާހަކަ ދިމަލެއް ނުވޭ.

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:15
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުރަތަމަ އިސްލާހު 38 މެމްބަރުންގެ ވޯޓްއާ އެކު ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ އިސްލާހު 38 މެމްބަރުންގެ ވޯޓްއާ އެކު ފާސްކޮށްފި ކަމަށް ނިންމައިފި. މަސީހު ވިދާޅުވީ 40 މެމްބަރުން ތިއްބެވި ކަމަށް ނަމަވެސް ވޯޓް ނުދެއްވާ އަދި ބައިވެރިނުވާ މެމްބަރެއްވެސް ނެތް.

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:13
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި އެއްޗެއް ނޫން

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި އެއްޗެއް ނޫން: މަޖިލީސް ރައީސް

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:11
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގަވާއިދުގެ 38 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީސް ރައީސް މަސީހު ވިދާޅުވި

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 38 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ހިމެނިފައެއް ނުވޭ، އެހެންކަމުން 43 މެމްބަރުން ހަމަނުވިޔަސް ވޯޓްއަށް އެހުމުގެ ފުުރުސަތު އޮންނާނެ: މަޖިލީސް ރައީސް މަސީހު

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:08
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އަދިވެސް ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

އަދިވެސް ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:01
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:56
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަދެއްކެވީ ދެ މެމްބަރުން އެކަނި

ބަހުސް މަރުހަލާ ނިންމާލައިފި. ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވީ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް އާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:54
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ކޮމެޓީ ރިޕޯޓް އަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ކަނޑެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ އެއްގަނޑިއިރު

ކޮމެޓީ ރިޕޯޓް އަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ކަނޑެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ އެއްގަނޑިއިރު

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:51
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 37 މެމްބަރުން

ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 37 މެމްބަރުން

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:49
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ޖަލްސާ ފަށައިފި

ޖަލްސާ ފަށައިފި 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:49
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ޖަލްސާ ފެއްޓުމަށްޓަކައި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ޖަލްސާ ފެއްޓުމަށްޓަކައި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:49
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަޖިލީސް ފަށަނީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ 17.45 ގައި ފަށާނެ 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:33