ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

މަޖިލީސް ކަަވަރޭޖް

8,780

ޚުލާސާ

  • މަޖިލީސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި
  • ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަށަކަށް އެދުން
  • މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމުން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވަން 38 މެމްބަރުންގެ ތާއިދާއެކު ފާސްކޮށްފި 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:32

18:26

ސިމާހާ ނަސީމް

މަޖިލީސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

މަޖިލީސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:26

18:25

ސިމާހާ ނަސީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަށަކަށް އެދުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަށަކަށް އެދެން ނިންމީ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ނިންމުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު ނުހިމެނޭ ކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނާތީ އެކަމާ މެދު ލަފަޔަކަށް

 

 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:25

18:23

ސިމާހާ ނަސީމް

މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމުން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވަން 38 މެމްބަރުންގެ ތާއިދާއެކު ފާސްކޮށްފި 

ގާނޫނު އަސާސީގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު ނުހިމެނޭ ކަމަށް މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމުން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވަން 38 މެމްބަރުންގެ ތާއިދާއެކު ފާސްކޮށްފި 

 

 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:23

18:19

ސިމާހާ ނަސީމް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު އިތުރު 30 ދުވަހަށް ފާސްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު އިތުރު 30 ދުވަހަށް ފާސްކޮށްފި

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:19

18:16

ސިމާހާ ނަސީމް

ދެވަނަ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ދެވަނަ އިސްލާހުވެސް ފާސްކުރީ 38 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:16

18:15

ސިމާހާ ނަސީމް

މެމްބަރުންގެ އަދަދު

މަސީހުއާ އެކު މަޖިލީހުގައި ވޯޓް ދެއްވަނީ 38 މެމްބަރުން. އެހެންކަމުން 40 މެމްބަރުން ކަމަށް މަސީހު ވިދާޅުވި ވާހަކަ ދިމަލެއް ނުވޭ.

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:15

18:13

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުރަތަމަ އިސްލާހު 38 މެމްބަރުންގެ ވޯޓްއާ އެކު ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ އިސްލާހު 38 މެމްބަރުންގެ ވޯޓްއާ އެކު ފާސްކޮށްފި ކަމަށް ނިންމައިފި. މަސީހު ވިދާޅުވީ 40 މެމްބަރުން ތިއްބެވި ކަމަށް ނަމަވެސް ވޯޓް ނުދެއްވާ އަދި ބައިވެރިނުވާ މެމްބަރެއްވެސް ނެތް.

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:13

18:11

ސިމާހާ ނަސީމް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި އެއްޗެއް ނޫން

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި އެއްޗެއް ނޫން: މަޖިލީސް ރައީސް

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:11

18:08

ސިމާހާ ނަސީމް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގަވާއިދުގެ 38 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީސް ރައީސް މަސީހު ވިދާޅުވި

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 38 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ހިމެނިފައެއް ނުވޭ، އެހެންކަމުން 43 މެމްބަރުން ހަމަނުވިޔަސް ވޯޓްއަށް އެހުމުގެ ފުުރުސަތު އޮންނާނެ: މަޖިލީސް ރައީސް މަސީހު

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:08

18:01

ސިމާހާ ނަސީމް

އަދިވެސް ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

އަދިވެސް ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 18:01

17:56

ސިމާހާ ނަސީމް

ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:56

17:54

ސިމާހާ ނަސީމް

ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަދެއްކެވީ ދެ މެމްބަރުން އެކަނި

ބަހުސް މަރުހަލާ ނިންމާލައިފި. ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވީ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް އާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:54

17:51

ސިމާހާ ނަސީމް

ކޮމެޓީ ރިޕޯޓް އަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ކަނޑެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ އެއްގަނޑިއިރު

ކޮމެޓީ ރިޕޯޓް އަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ކަނޑެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ އެއްގަނޑިއިރު

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:51

17:49

ސިމާހާ ނަސީމް

ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 37 މެމްބަރުން

ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 37 މެމްބަރުން

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:49

17:49

ސިމާހާ ނަސީމް

ޖަލްސާ ފަށައިފި

ޖަލްސާ ފަށައިފި 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:49

17:49

ސިމާހާ ނަސީމް

ޖަލްސާ ފެއްޓުމަށްޓަކައި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ޖަލްސާ ފެއްޓުމަށްޓަކައި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:49

17:33

ސިމާހާ ނަސީމް

މަޖިލީސް ފަށަނީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާ 17.45 ގައި ފަށާނެ 

20 ފެބްރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:33

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

18:26
މަޖިލީސް ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި
18:25
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަށަކަށް އެދުން
18:23
މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމުން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވަން 38 މެމްބަރުންގެ ތާއިދާއެކު ފާސްކޮށްފި 
18:19
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރު އިތުރު 30 ދުވަހަށް ފާސްކޮށްފި
18:16
ދެވަނަ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި
18:15
މެމްބަރުންގެ އަދަދު
18:13
ފުރަތަމަ އިސްލާހު 38 މެމްބަރުންގެ ވޯޓްއާ އެކު ފާސްކޮށްފި
18:11
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި އެއްޗެއް ނޫން
18:08
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ގަވާއިދުގެ 38 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީސް ރައީސް މަސީހު ވިދާޅުވި
18:01
އަދިވެސް ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް
17:56
ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް
17:54
ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަދެއްކެވީ ދެ މެމްބަރުން އެކަނި
17:51
ކޮމެޓީ ރިޕޯޓް އަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ކަނޑެޅިފައިވަނީ ޖުމްލަ އެއްގަނޑިއިރު
17:49
ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 37 މެމްބަރުން
17:49
ޖަލްސާ ފަށައިފި
17:49
ޖަލްސާ ފެއްޓުމަށްޓަކައި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
17:33
މަޖިލީސް ފަށަނީ