ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

3,441

ޚުލާސާ

  • މުޒާހަރާ
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 21:58

23:50

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:50

22:47

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ 

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:47

22:45

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:45

22:26

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:26

22:24

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:24

22:23

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ދަނީ ކުރިއަށް

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:23

21:58

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ފެށުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ ފަށައިފިއެވެ.

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 21:58

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

23:50
މުޒާހަރާ
22:47
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
22:45
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
22:26
މުޒާހަރާ
22:24
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:23
މުޒާހަރާ ދަނީ ކުރިއަށް
21:58
މުޒާހަރާ ފެށުން