އާދީއްތަ 18 އޯގަސްޓު 2019
08 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ

ޚުލާސާ
  • މުޒާހަރާ
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 21:58

23:50

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ

 

19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 23:50

22:47

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ 

 

19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:47

22:45

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން 

19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:45

22:26

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ

 

19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:26

22:24

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:24

22:23

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ދަނީ ކުރިއަށް

 

19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 22:23

21:58

ސިމާހާ ނަސީމް

މުޒާހަރާ ފެށުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މުޒާހަރާ ފަށައިފިއެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 21:58

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

2883
23:50
މުޒާހަރާ
22:47
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
22:45
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
22:26
މުޒާހަރާ
22:24
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
22:23
މުޒާހަރާ ދަނީ ކުރިއަށް
21:58
މުޒާހަރާ ފެށުން