ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ

10,910

ޚުލާސާ

  • ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް ވައްޑެ
  • މެމްބަރުންނަށް ބޮޑެތި ހުށައެޅުންތައް ދަނީ ހުށައެޅެމުން: ރިޔާޒު
  • ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީއަކީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އިމަޖެންސީއެއް

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 10:34

14:01

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް ވައްޑެ

ފެނިގެން މިދިޔައީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ތަރަހައިގެ ބޭރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކުއްލި ކުއްލި އަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާތަން. 

މިހާރު މިއޮތީ ޔާމީނު އަސާސީއެއް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސީހަށް އެތާ ތެރެއަށް ވަދެވޭކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެނގެ 12 މެމްބަރުންނަށްވެސް ވަދެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ މަސީހުވެސް ވެރިއަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާގެ މަގާމު ދިފާއުކުރައްވަން އުޅުއްވާތަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުން ނުވައްދަން އުޅުނު އެންމެންވެސް މިވަނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެފައި. މި 12 މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ މެމްބަރެއް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަކީ. އެބޭފުޅާވެސް މިއަުދގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރެއް ނުކުރެއްވި.

 އެންމެ އަމުރަކުން ހިތްހަމަ ޖެހިވަޑައިނުގެން ދެން ނެރޭ އަމުރަކީ ރަނގަޅު އަމުރުކަމަށް ބައްލަވައިގަތް މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔައީ.

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 14:01

13:50

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މެމްބަރުންނަށް ބޮޑެތި ހުށައެޅުންތައް ދަނީ ހުށައެޅެމުން: ރިޔާޒު

މެމްބަރުންނަށް ބޮޑެތި ހުށައެޅުންތައް ދަނީ ހުށައެޅެމުން ކަމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. މިނިވަން މުއައްސަސާގެ ފަރާތްތައްވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއްވެސް ރައީސް ޔާމީނަކަށް ނެތް

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 13:50

13:42

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީއަކީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އިމަޖެންސީއެއް

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވީ

ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީއަކީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އިމަޖެންސީއެއް. މިއަދު ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީ މަޖިލީހުން ފާސްނުކޮށްފިނަމަ އުވިގެންދާނެ. މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނުކަމަށް އަދިވެސް ނުބުނޭ. މިއަދު ހަވީރުވެސް މާދަމާވެސް މަޖިލީހުން 43 މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ. ސުޕްރީމްކޯޓަށް ގޮވާލާނީ ސަރުކާރުން ބަންޑާރަނައިބު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ހުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ނެރެދެއްވާށޭ. މަޖިލީހަށް މެމްބަރުންނަށް ވަދެވޭނެގޮތަށް ހައްދަވާ ދެއްވާށޭ

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 13:45

13:39

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ޕްރެސް

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ):

ކުއްލި ހާލަތަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ ހާލަތެއް. މަޖިލީހުގެ ދައުރުން ބޭރުން މިގޮތަށް ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވޭނެ. މިއީ ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 13:39

12:47

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް އެބަދޭ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމެއް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ) އޮފީހުގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 12:47

12:25

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް މަޖިލީސް އިދާރާގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ

ޕީޕީއެމް އެމްޑީއޭގެ ބައްދަލުވުމެއް މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ ރޫމްގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް މެމްބަރު ނިހާނު ވިދާޅުވެއްޖެ

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 12:25

11:54

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަޖިލީސް ނިންމާލައިފި

މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމައިފި

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 11:54

11:50

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ނިހާން ހުށައެޅުއްވި މައްސަލަ ފާސްކޮށްފި

ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީއަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކުރާ މައްސަލަ ފޮނުވަން 38 މެމްބަރުންނާއިއެކު ފާސްކޮށްފި. 

މިަދު މަޖިލީޙަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވީ 39 މެމްބަރުން.

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 11:50

11:45

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރައީސްގެ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރުން ނިންމައިފި

ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީއަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކުރާ މައްސަލަ ފޮނުވަން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ނިހާން ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައި

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 11:46

11:23

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރައީސްގެ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރަން ފަށައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަންޖެހުނު ހާލަތު ބަދަލު ނުވާކަމަށް ރައީސް ޔާމީން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 11:23

11:21

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކުރަން ހުށައަޅައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވައިފި. އެގަރާރު ފާސްވެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މާޗްމަހުގެ 7 އާއި ހަމައަށް ދެމިގެންދާނެ

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 11:30

11:16

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މިއަދުގެ ޖަލްސާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ ޓްވީޓް:

ސްޓޭޓްއޮފް އިމަޖެންސީއަކީ ރައްޔިތުން އޭގެ މައްޗަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުން މަޖިލީހުން މިކަމަށް ވީޓަށް އަހާއިރު ގާނޫނު އަސާސީގެ 87 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން 43 މެމްބަރުން ހާޒިރުވެތިބެންޖެހޭ. ޔާމީން އަށް ހަމަވީ 39މެމްބަރުން. ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަން ޖަލްސާއެއް ވީމަ ބޮއިކޮޓް ކުރަން ނިންމައިފި

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 11:16

11:10

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހުގައި އިއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހުގައި އިއްވައިފި.މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެޖެންޑަކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުން

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 11:10

11:08

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޖަލްސާ ފެށީ 12 މެމްބަރުން ނުވައްދާ

 މަޖިލިސް ކުރާ ގެ ތެރޭގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން. ޖަލްސާ ފެށީ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ނުވައްދާ. މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވީ 39 މެންބަރުން

މަޖިލީސް ކުރާގެ 

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 11:08

11:03

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފަށައިފި

މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފަށައިފި. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދﷲ މަސީހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދﷲ މަސީހު

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 11:04

11:01

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް

މަޖީދިއްޔާ ކައިރިން ސޯސަންމަގާ ހަމައިން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި. ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން އެބަތިބި. 12 މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުން އެ ސަރަހައްދުން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 11:01

10:56

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ޓްވީޓް

 

ބަޔަކު ހަލާކުވެ ނިމި ދާއިރު ގާނޫނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ނަގަހައްޓާ ހަމަ އެކަކުވެސް ހުއްޓަކަ ނުދޭނެކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ދާދިދެންމެއަކު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައި.

 

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 10:56

10:47

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މަޖިލީސް ވަށައިގެންވާ މަގުތައް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ގިނައަދަދެއްގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުން.އިދިކޮޅު މެމްބަރުންވެސް މިހާރު ވަނީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާން ފަށާފައި

މަޖިލީސް ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި. ނޫސްވެރިންވަނީ މަޖިލިސް ފެންނަ ހިސާބުންވެސް ދުރަށް ޖައްސާލާފައި. ފުލުހުން އަންގަމުންދަނީ މުލިއާގެ ކަންމައްޗަށް ދިއުމަށް.

ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 10:47

10:38

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު 11:00 ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ހޯމަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާއިރު، މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އާންމުކޮށްފައި މިވަނީ، މި އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގައި ނަގާ ވޯޓުގައި ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ ލިބޭނެ ގޮތަށް، މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން އެ މަޖިލީހަށް ވަނުން ހުއްޓުވުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ބަންޑާރަ ނައިބު އެދިލެއްވި ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 10:52

10:37

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމޭނީ މާދަމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 253 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާފައިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު 3/2018 (ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު) އާއި، މި ޤަރާރަށް އިޞްލާޙު ގެންނަވައި ނެރުއްވާފައިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު 4/2018 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 3/2018 އިޞްލާޙުކުރުން) އަދި ޤަރާރު ނަންބަރު 5/2018 (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 3/2018 އިޞްލާޙުކުރުން) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 257 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ ޤަރާރާ ގުޅިގެން 18 ފެބުރުވަރީ 2018 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 10:41

10:35

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އޮންނާނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރުމަށް ނެރުނު ޤަރާރާއި އެ ޤަރާރަށް އިސްލާހު ގެނެސް، އޭގެ ފަހުން ނެރުނު ޤަރާރުތަކާއި މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުން.

 ސުޕްރީމް ކޯޓުން އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ވަގުތީ ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މި މަހުގެ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފައިވާ ބަޔަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް.

19 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޯމަ 10:35

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

14:01
ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް ވައްޑެ
13:50
މެމްބަރުންނަށް ބޮޑެތި ހުށައެޅުންތައް ދަނީ ހުށައެޅެމުން: ރިޔާޒު
13:42
ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީއަކީ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ނެރެފައިވާ އިމަޖެންސީއެއް
13:39
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ޕްރެސް
12:47
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް އެބަދޭ
12:25
ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ބައްދަލުވުމެއް މަޖިލީސް އިދާރާގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ
11:54
މަޖިލީސް ނިންމާލައިފި
11:50
ނިހާން ހުށައެޅުއްވި މައްސަލަ ފާސްކޮށްފި
11:45
ރައީސްގެ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރުން ނިންމައިފި
11:23
ރައީސްގެ ގަރާރަށް ބަހުސްކުރަން ފަށައިފި
11:21
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު ކުރަން ހުށައަޅައިފި
11:16
މިއަދުގެ ޖަލްސާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި
11:10
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހުގައި އިއްވައިފި
11:08
ޖަލްސާ ފެށީ 12 މެމްބަރުން ނުވައްދާ
11:03
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފަށައިފި
11:01
މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް
10:56
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމްގެ ޓްވީޓް
10:47
މަޖިލީސް ވަށައިގެންވާ މަގުތައް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި
10:38
މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު 11:00 ގައި
10:37
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމޭނީ މާދަމާ
10:35
މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އޮންނާނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރުމަށް ނެރުނު ޤަރާރާއި އެ ޤަރާރަށް އިސްލާހު ގެނެސް، އޭގެ ފަހުން ނެރުނު ޤަރާރުތަކާއި މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުން.