އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލިސް އިދާރާ އަށް ވަނުން

3,301

ޚުލާސާ

  •  ހާލުކޮޅު ދެރަވި ދެ މަޖިލީސް މެމްބަރުން
  • ފުލުހުން މީޑިއާތައް ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަނީ
  • ދެ މެމްބަރުން ހާލުކޮޅު ދެރަވުން

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:18

14:11

ސިމާހާ ނަސީމް

 ހާލުކޮޅު ދެރަވި ދެ މަޖިލީސް މެމްބަރުން

 ހާލުކޮޅު ދެރަވި ދެ މަޖިލީސް މެމްބަރުން ( ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ)

 

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:11

14:07

ސިމާހާ ނަސީމް

ފުލުހުން މީޑިއާތައް ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަނީ

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:07

14:00

ސިމާހާ ނަސީމް

ދެ މެމްބަރުން ހާލުކޮޅު ދެރަވުން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރުން ހާލުކޮޅު ދެރަވެ އެމްބިއުލާންސަށް އެރުވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދުއެވެ. 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:10

13:51

ސިމާހާ ނަސީމް

މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޖިލީސް އިދާރާއިން ގަދަކަމުން އެސްއޯ ފުލުހުން ނެރެނީ

 

 

 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:51

13:45

ސިމާހާ ނަސީމް

މިއުވާން ދޫކޮށްލުން

ފުލުހުން ވަނީ މިއުވާން މުހައްމަދު ހައްޔަރުކުރިތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ދޫކޮށްލާފައި 

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:57

13:41

ސިމާހާ ނަސީމް

ރާްއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މިއުވާން ހައްޔަރުކުރުން

ފުލުހުން ވަނީ މަޖިލީސް މެމްބަރުންގެ ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރުމަށް އުޅުނު ރާްއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މިއުވާން މުހައްމަދު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:41

13:37

ސިމާހާ ނަސީމް

މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މެމްބަރުން

މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަދެވަޑައިގެންފައިވަނީ 1.05 ހާއިރު. އެސްއޯ ފުލުހުން ވަނީ މެމްބަރުން އަތްދަޑިމަތީގައި އުފުލާ ގަދަކަމުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ނެރެ އަލޯރާ ފިހާރަ އާއި ހަމައަށް ފަހަތަށް ޖައްސާފައި. މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު 

  1. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް 
  2. ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން 
  3. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) 
  4. ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން
  5. ދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް

މި މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެހެން މަޖިލީސް މެމްބަރުންވެސް މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަދެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ވަނީ މަސައްކަތްޕުޅުކޮށްފައެވެ.

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:07

13:19

ސިމާހާ ނަސީމް

މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަނުން

މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަނުން

15 ފެބްރުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:19

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

14:11
 ހާލުކޮޅު ދެރަވި ދެ މަޖިލީސް މެމްބަރުން
14:07
ފުލުހުން މީޑިއާތައް ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަނީ
14:00
ދެ މެމްބަރުން ހާލުކޮޅު ދެރަވުން
13:51
މަޖިލީސް މެމްބަރުން މަޖިލީސް އިދާރާއިން ގަދަކަމުން އެސްއޯ ފުލުހުން ނެރެނީ
13:45
މިއުވާން ދޫކޮށްލުން
13:41
ރާްއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މިއުވާން ހައްޔަރުކުރުން
13:37
މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މެމްބަރުން
13:19
މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލީސް އިދާރާ އަށް ވަނުން