ބުރާސްފަތި 05 ޑިސެންބަރު 2019
09 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ވަގުތުން: ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބާއްވާ ޕްރެސް

ޚުލާސާ
  • މާރިޔާ ދީދީ
  • ހިސާން ހުސައިން
  • ހިސާން ހުސައިން

14 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 14:43

15:04

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

މާރިޔާ ދީދީ

ގާނޫނީ ބޭރުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ ބަންޑާރަނައިބު ނަންގަވަން ޖެހޭނެ

ސުޕްރީމް ކޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އެކީ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނުލާ ކުރާ ހުކުމެއް ސައްހައެއް ނުވާނެ

14 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 15:04

14:53

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހިސާން ހުސައިން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބަހައްޓާފައިވާ ގޮޅިއަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮޅިއެއް ނޫން. އެމައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމްއަށް އެމައްސަލަ ވަނީ ހުށައަޅާފައި.އެހެން ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އަދި އެއަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވޭ. މިމައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށްވެސް ވަނީ ހުށައަލާފައި. 

14 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 14:53

14:50

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހިސާން ހުސައިން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ  ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް. 

ފަނޑިޔާރުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ބާރެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނާއި ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނުން ލިބިނުދޭ. 

 

14 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 14:50

14:48

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހިސާން ހުސައިން

އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތު ތަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ސުވާލެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ. 

14 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 14:48

14:47

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހިސާން ހުސައިން

ޤާނޫނާއި ޚލިާފު ކަމެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ތިން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާއިރު ގާނޫނު އަސާސީގެ 10 މާއްދާއަށް ފުލުހުން ވަނީ ރިއާޔަތް ކޮށްފައި. 

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރައްވާ ތުހުމަތުތަކަކީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވި

14 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 14:47

14:45

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ހިސާން ހުސައިން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރު ކުރީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އަސާސީ ހައްގަކުން ނިގުޅައިގަނެގެން.

އެއްވެސް މީހެއް ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާނަމަ އެމައްސަލަ ކޯޓުތަކުން ބެލެންޖެހޭނެ

14 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ 14:45

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

thahavahyd

1130
15:04
މާރިޔާ ދީދީ
14:53
ހިސާން ހުސައިން
14:50
ހިސާން ހުސައިން
14:48
ހިސާން ހުސައިން
14:47
ހިސާން ހުސައިން
14:45
ހިސާން ހުސައިން