19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 ފުސް
06 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

914


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚުލާސާ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަވަރޭޖް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަވަރޭޖް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ އިހުތިޖާޖު

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

13 ފެބުރުވަރީ 2018 | އަންގާރަ 21:08

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަވަރޭޖް

ކ. މާލެ


ފުލުހުންގެ މުއައްސާސާގެ ހައިބަތާއި ކަރާމާތަށް އަންނަ ނިކަމެތިކަމާމެދު ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަކީ ސިއްރުން ކަންކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އަންގަވަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ އަންގާނަން. - އަހުމަދު އަބްދުﷲ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:00

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަވަރޭޖް

ކ. މާލެ


ޖެނެރަލް ޝިޔާމް ކުރެއްވިޔަސް ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާވެވަޑައިނުގަންނަވާ. ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާ ނުވުމުގެ ހައްގު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިވަޑައިގެންފަވޭ. - އަހުމަދު އަބްދުﷲ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:58

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަން

ކ. މާލެ


ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހާއްސަ ކަވަރޭޖްގައި މިރޭ ބައިވެރިވެވަޑިގަންނަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ނައިބް މާލީ އަހުމަދު އަބްދުﷲ


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:56

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ އިހުތިޖާޖު

ކ. މާލެ


މިރޭގެ އިހުތިޖާޖު ވެސް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތިން ވަނީ ފެށިފައި. ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުން 

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ކުރިޔަށްދާ އިހުތިޖާޖު


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:54

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކ. މާލެ


ބޭސް ވެއްދުމުގެ ދައްޗެއް ނެތް. އެކަމާއި ހަވާލުވެ ތިއްބަވާ އެކަން ކޮށްދެއްވަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ. ރައީސް މައޫމޫން ހުންނަވަނީ ވަކި ހާއްސަ ތަނެއްގަ އެއް ނޫން. ހުންނަވަނީ ސޮލިޓަރީ ކޮންފައިންމެންޓްގަ. އެއްވެސް މީހަކާ ބައްދަލު ވެސް ނުކުރެއްވޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:46

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކ. މާލެ


މިއީ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ވަކި ބަޔަކު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަން. ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާ ނުވުމަށް ގޮވާލަން. މިއީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހިނގަމުންދާ ކަންކަން. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:44

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކ. މާލެ


ފާރިސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުނީ ކޮން ގާނޫނަކުން ކަމެއް ސާފެއް ނުވޭ. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:37

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކ. މާލެ


ތަހުގީގުގެ ބޭނުމަކީ ހަގީގަތް ދެނެގަތުން. މިހާރު މިހިނގާ ތަހުގީގުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުކުރެއްވުން. މިއީ ގާނޫނު ދަންނަ ވައްތަރުގެ ތަހުގީގެއް ނޫން. - ގާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:32

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކ. މާލެ


މަސައްކަތުގައި ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި. ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގަތުމުގެ ހިޔާލެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި. މިއީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް. 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:30

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކ. މާލެ


އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދާނެ ހެއްކެއް ވެސް ނޯންނާނެ. ހެއްކެއް އުފެއްދޭނީ ވެސް ފުލުހުންނަށް - ގާނޫނީ ވަކީލު ޝަމީމް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:27

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކ. މާލެ


ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރައްވައިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަން. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވެސް ނުޖައްސާނަން. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ހިންގަނީ ހުސް ގާނޫނާ ހިލާފް ކަންކަން. މިހާރު އެ އުޅުއްވަނީ ގާނޫނު އަސާސީ ދެކެ ބިރުން. - ގާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:21

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކ. މާލެ


މުވައްކިލުންނަކީ ކުއްވެރިންގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ވަރަށް ގިނަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ފުލުހުން ކުރިޔަށް އެބަގެންދޭ. މުހައްމަދު ނަދީމްއާ ސުވާލު ކޮށްފައެއް ވެސް ނުވޭ. ބައްދަލުވެސް ކޮށްފައެއް ނުވޭ. ހުރިހާ ތުހުމަތުތަކަށް ނަދީމް އިންކާރުކުރައްވާ. ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް ހިންގާ ތަހުގީގަކީ ގާނޫނާ ހިލާފް ތަހުގީގެއް. - ގާނޫނީ ވަކީލު މޫސާ ސިރާޖް 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:20

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކ. މާލެ


ކަޅު ފޮއްޓެއްގެ ވާހަކަ އެބަ ދައްކަވާ. އެކަމުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް އެކުލެވިގެން ނުވޭ. - ގާނޫނީ ވަކީލު ޝަމީމް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:17

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ކ. މާލެ


ކިތާބީ އެއްވެސް ހެއްކެއް ރައީސް މައުމޫންއާ ދެކޮޅަށް ނުހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމަނިކުފާނު ދެއްވި. ތަހުގީގަށް ސުވާލެެއް ވެސް އަހާފައެއް ނުވޭ. އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ހައްދަވަނީ ދޮގު. އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ފުރުސަތު ވެސް ދީފައެއް ނުވޭ. - ގާނޫނީ ވަކީލު ޝަމީމް


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:13

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ކުރިޔަށް އެބަދޭ

ކ. މާލެ


އެއްވެސް ބޭފުޅަކާއި މިވަގުތާ ހަމަޔަށް ވެސް ސުވާލު ކުރެވިފައެެއް ނުވޭ. ސުވާލު ނުކޮށް ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ނުބުނެވޭނެ. - ގާނޫނީ ވަކީލު މައުމޫން ހަމީދު 


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

21:10

ކޮމެންޓް