ބުރާސްފަތި 05 ޑިސެންބަރު 2019
09 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ފަަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ގާސިމް އަށް ލިބޭ ގެއްލުން
  • ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް
  • ފަތުރުވެރިކަން

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:33

21:53

ސިމާހާ ނަސީމް

ގާސިމް އަށް ލިބޭ ގެއްލުން

ގާސިމް އަށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީތަކުން މިކަމުގެ ދިފާއުގައި ނިކުންނާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދާނެ. ގާސިމްގެ ފަހަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނަން.

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:54

21:51

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ދެވޭ ބޮޑު ހަމަލާއެއް މިއީ. މިއީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކެއް ނޫން. މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން މިކަން ދެކޭނެ އަދި އެ ގައުމުތަކުގެ ނޫސްތަކުގައިވެސް މިވާހަކަ ލިޔެވޭނެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު ދުވަސްކޮޅު މިއީ އެމަނިކުފާނަށް ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް. ވިޔަފާރިވެރިންގެވެސް ނަފްރަތު އަމާޒުވެގެންދާނެ.

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:54

21:47

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަތުރުވެރިކަން

ސަރުކާރުން މިހާރު ހިންގާ ޖަރީމާއަކީ މުޅި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް.

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:47

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން އަށް ތާއިދު ނެތްކަން ހާމަވެގެންދޭ

ބޭއްވޭ އިންތިހާބަކުން ރައީސް ޔާމީން އަށް ތާއިދު ނެތްކަން ހާމަވެގެންދޭ. ރާއްޖޭގައި ތިބި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ރަނގަޅަށް އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވައްކަމުގެ ސިޔާސަތުތައް. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ކަފުން ކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިޔުމުން މިހާރު ޔާމީން އާއި އެކީ ތިއްބެވި މެމްބަރުންވެސް ނުތިއްބަވާނެ.

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:47

21:38

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތް

މި އިންތިހާބީ އަހަރުގައި ރައީސް ޔާމީން އަމަލުކުރައްވަނީ އެހެން ބޭފުޅުން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތާއި ހިލާފަށް. ރައީސް ޔާމީން އަށް އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ ތާއީދެއް ނެތް. ރިސޯޓުތަކުގައި ތިބެ އެތައްހާސް ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ނަފުރަތުކަން އަމާޒުވާނެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތުން. މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މުޅި ގައުމުގެ އިގްތިސާދުގެ ދިފާއުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތެދުވާން ޖެހޭ.

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:40

21:34

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. އިބްރާހިމް ދީދީ

މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޝޫއަކީ ރިސޯޓުތަކަށް އަރާ މުދާ އަތުލުން

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:41

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

912
21:53
ގާސިމް އަށް ލިބޭ ގެއްލުން
21:51
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް
21:47
ފަތުރުވެރިކަން
21:45
ރައީސް ޔާމީން އަށް ތާއިދު ނެތްކަން ހާމަވެގެންދޭ
21:38
ރައީސް ޔާމީން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތް
21:34
ފަލަސުރުހީ