އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ގާސިމްގެ ރިސޯޓްތަކަށް ކަސްޓަމްސް އާއި ފުލުހުން އެރުން

1,382

ޚުލާސާ

  • ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން
  • ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން
  • ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:03

15:41

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:41

15:32

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:40

15:30

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން

މިއަދު ޓީމުގައި މީރާގެ ބޭފުޅުންނެއް ނާދޭ

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:40

15:27

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަން އައިލެންޑަށް އެރުން

ފަން އައިލެންޑް މެނޭޖަރ- ފުލުހުން ކުރިއަށްދާ އޮޕަރޭޝަނަށް އެއްބާރުލުންދޭނަން. މިއަދު ލިބުނު ކޯޓު އަމުރުގައިވެސް ވަނީ ބަލާފާސްކުރުން. ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަން.

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:40

15:12

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަން އައިލެންޑަށް އެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދިން އަމުރު

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:13

15:11

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ރިސޯޓަށް ކަސްޓަމްސް އިން އެރުން

ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މިކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްއަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މި މައްސަލައިގައި ފާޑުކިޔަމުން.

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:13

15:09

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަން އައިލެންޑަށް އެރި ޓީމް

ތިން ލޯންޗާއި އެކު ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ކަސްޓަމްސް އަދި ފުލުހުން އަރާފައިވާ އިރު 16 ވަރަކަށް މީހުން މި ޓީމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައި

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:14

15:07

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުން ދަނީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދިފައި ވާތީ އޮޕަރޭޝަން ގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:14

15:04

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އަނެއްކާވެސް ވަނީ އަރާފައި

 

 

20 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 15:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

15:41
ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން
15:32
ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން
15:30
ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އެރުން
15:27
ފަން އައިލެންޑަށް އެރުން
15:12
ފަން އައިލެންޑަށް އެރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދިން އަމުރު
15:11
ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ރިސޯޓަށް ކަސްޓަމްސް އިން އެރުން
15:09
ފަން އައިލެންޑަށް އެރި ޓީމް
15:07
މި އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުން ދަނީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން
15:04
ފަން އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އަނެއްކާވެސް ވަނީ އަރާފައި