އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

1,145

ޚުލާސާ

  • ކޯލިޝަން ރޫޅުން

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:51

21:52

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޯލިޝަން ރޫޅުން

ކޯލިޝަން ވަރަށް ކުރިން ރޫޅިއްޖެ. ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވެ މަޤާމްތައް ބެހުމާއި ހަމައިން ކޯލިޝަން ވަނީ ރޫޅިފައި 

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:18

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

21:52
ކޯލިޝަން ރޫޅުން