ހޯމަ 19 އޯގަސްޓު 2019
09 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

ޚުލާސާ
  • ކޯލިޝަން ރޫޅުން

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:51

21:52

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޯލިޝަން ރޫޅުން

ކޯލިޝަން ވަރަށް ކުރިން ރޫޅިއްޖެ. ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވެ މަޤާމްތައް ބެހުމާއި ހަމައިން ކޯލިޝަން ވަނީ ރޫޅިފައި 

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:18

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

730
21:52
ކޯލިޝަން ރޫޅުން