ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

ޚުލާސާ
  • ކޯލިޝަން ރޫޅުން

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:51

21:52

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޯލިޝަން ރޫޅުން

ކޯލިޝަން ވަރަށް ކުރިން ރޫޅިއްޖެ. ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވެ މަޤާމްތައް ބެހުމާއި ހަމައިން ކޯލިޝަން ވަނީ ރޫޅިފައި 

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 22:18

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

918
21:52
ކޯލިޝަން ރޫޅުން