ފަލަ ސުރުޚީ

  • ކޯލިޝަން ރޫޅުން
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ކޯލިޝަން ރޫޅުން

ކޯލިޝަން ރޫޅުނީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލް ކުރި އަސާސްތައް ނެތި ދިއުމުން. ކޯލިޝަންގެ މެދުގައި މަޤާމްތައް ބެހުނު ހިސާބުންވެސް އެއަސާސްތައް ރޫޅިއްޖެ

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:43