އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

1,080

ޚުލާސާ

  • ކޯލިޝަން ރޫޅުން

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:41

21:43

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޯލިޝަން ރޫޅުން

ކޯލިޝަން ރޫޅުނީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލް ކުރި އަސާސްތައް ނެތި ދިއުމުން. ކޯލިޝަންގެ މެދުގައި މަޤާމްތައް ބެހުނު ހިސާބުންވެސް އެއަސާސްތައް ރޫޅިއްޖެ

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:45

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

21:43
ކޯލިޝަން ރޫޅުން