އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

ޚުލާސާ
  • ކޯލިޝަން ރޫޅުން

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:41

21:43

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޯލިޝަން ރޫޅުން

ކޯލިޝަން ރޫޅުނީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލް ކުރި އަސާސްތައް ނެތި ދިއުމުން. ކޯލިޝަންގެ މެދުގައި މަޤާމްތައް ބެހުނު ހިސާބުންވެސް އެއަސާސްތައް ރޫޅިއްޖެ

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:45

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

646
21:43
ކޯލިޝަން ރޫޅުން