ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުޚީ

ޚުލާސާ
  • ކޯލިޝަން ރޫޅުން

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:41

21:43

އަހުމަދު މުހުސިނު

ކޯލިޝަން ރޫޅުން

ކޯލިޝަން ރޫޅުނީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލް ކުރި އަސާސްތައް ނެތި ދިއުމުން. ކޯލިޝަންގެ މެދުގައި މަޤާމްތައް ބެހުނު ހިސާބުންވެސް އެއަސާސްތައް ރޫޅިއްޖެ

14 ޖެނުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ 21:45

އަހުމަދު މުހުސިނު

dhonbandaara

838
21:43
ކޯލިޝަން ރޫޅުން