ފަލަސުރުހީ

  • ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ
  • ކަޅު ފައިސާގެ ވާހަކަ
  • ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް
 
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ

ޑޮލަރުން އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ އެއްވެސް އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކޮށްފައެއް ނެތް. ދަރަނި ނަގައިގެން އައު އިމާރާތެއް އެޅުމަކީ ރައްޔިތު މީހާއަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ލިބޭ ކަމެއް ނޫން 

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 22:00
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ކަޅު ފައިސާގެ ވާހަކަ

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ. ރާއްޖެ މިވަނީ ކަޅު ފައިސާގެ ހާއްޔަކަށް ވެފައި. މިހާ ހިސާބަށްއައިރު މިކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ. ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ. 

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:46
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓަކީ 'ޑެތް ޓްރެޕް' އެއް. މިޒަމާނުގައި އިސްތިއުމާރުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ މިފަދަ ގޮތަކަށް

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:43
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި އިޤްތިސާދީ މައި ކަމެއް ހިނގާނަމަ މިހާރު ހިނގަނީ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި. މިއީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް. މި ސަރުކާރުން މިފަދަ އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް ގެނެސްފައެެއް ނުވޭ

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:40
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް

ރައްޔިތުން ބަލާލާއިރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންވި ވައުދުވި ކަންކަމުގެ 10 އިން ސައްތަ ވެސް ފުރިހަމަކުރެވިފައެއް ނުވޭ. ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ.

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:37
Writer Profile Picture
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން

ބަޖެޓްގަ ހުރި ކަންކަން ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކޮށްފައެއް ނުވޭ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބިލާހަކަށް ބަދަލުވާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:29