ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,090

ޚުލާސާ

  • ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ
  • ކަޅު ފައިސާގެ ވާހަކަ
  • ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:25

22:00

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ

ޑޮލަރުން އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ އެއްވެސް އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކޮށްފައެއް ނެތް. ދަރަނި ނަގައިގެން އައު އިމާރާތެއް އެޅުމަކީ ރައްޔިތު މީހާއަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ލިބޭ ކަމެއް ނޫން 

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 22:01

21:46

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކަޅު ފައިސާގެ ވާހަކަ

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ. ރާއްޖެ މިވަނީ ކަޅު ފައިސާގެ ހާއްޔަކަށް ވެފައި. މިހާ ހިސާބަށްއައިރު މިކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ. ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓެއް އައިސްފައެއް ނުވޭ. 

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:51

21:43

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓަކީ 'ޑެތް ޓްރެޕް' އެއް. މިޒަމާނުގައި އިސްތިއުމާރުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ މިފަދަ ގޮތަކަށް

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:45

21:40

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި އިޤްތިސާދީ މައި ކަމެއް ހިނގާނަމަ މިހާރު ހިނގަނީ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި. މިއީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް. މި ސަރުކާރުން މިފަދަ އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް ގެނެސްފައެެއް ނުވޭ

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:45

21:37

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް

ރައްޔިތުން ބަލާލާއިރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންވި ވައުދުވި ކަންކަމުގެ 10 އިން ސައްތަ ވެސް ފުރިހަމަކުރެވިފައެއް ނުވޭ. ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ.

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:45

21:29

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން

ބަޖެޓްގަ ހުރި ކަންކަން ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކޮށްފައެއް ނުވޭ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބިލާހަކަށް ބަދަލުވާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ

10 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:29

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

Saaif80

22:00
ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ
21:46
ކަޅު ފައިސާގެ ވާހަކަ
21:43
ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް
21:40
ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު
21:37
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް
21:29
ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން