ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ

1,067

ޚުލާސާ

  • ރައީސް ޔާމިނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ރައްޔިތުން ނުދޭނެ
  • ސަރުކާރުގެ ހަރިޖީ ސިޔާސަތު ވަނީ ފެއިލްވެފައި
  • މި ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުން ތިބީ "ހާއުފަލުންނެއްނޫން"

4 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 21:35

22:10

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ރައީސް ޔާމިނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ރައްޔިތުން ނުދޭނެ

އަހްމަދު އަދީބަށް އަދަބު ދޭން ޖެހޭނީ އެމަނިކުފާނު ކުރި ކުށަށް. ބޭސް ފަރުވާގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ. އަދީބުއާ މެދު އަމަލު ކުރަމުންދަނީ އިންސާފަކަށް. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނަށް އިތުރު ދައުރަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ.

6 ޖެނުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 21:54

22:05

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ސަރުކާރުގެ ހަރިޖީ ސިޔާސަތު ވަނީ ފެއިލްވެފައި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެނީ އަންހެނުންނަށް. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބޭ ދިވެހިންނަށް ދިމަވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށް ނުދެވޭ ނަމަ އެއީ ރައީސް ޔާމިންގެ އުނިކަމެއް. ދިވެހިންގެ ކަންކަން ހައްލުކޮށް ނުދެއްވެނީ ރައީސް ޔާމިން ދިވެހިން ކަންކަމުގައި ނޫޅުއްވާތީ. ރައީސް ޔާމިން ކުރައްވާ ކަމަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރުން.

ރާއްޖެގައި އިންސާފެއް ނެތް.ފާރިސް ބަންދުގައި ބެހެއްޓާފައިވަނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮވެގެންނޫން.އަބްދުﷲ ސައީދު އެ އިންނެވީ އިންސާފުގައި އަތް އަޅުއްވައިގެން. އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްސޫލިއްޔަތެއް ގައުމު ހަމަ އަކަށް އެޅުވުން. އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި މުހައްމަދު ނާޒިމް ޖަލުގައި ހުންނެވުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލައެއް. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވަލިއްޔުލްއަމުރުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާތަކެއް ވަނީމަ އަބްދުﷲ ސައީދު ސުވާލު އުފައްދަވަން އެބަ ޖެހޭ. ރައީސް ޔާމިން ދެކެ މީހުން ރުޅިއަންނަނި ހުރިހާ ދިމާލަކަށް"އަތްބާނުއްވާތީ"

4 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:09

21:55

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މި ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުން ތިބީ "ހާއުފަލުންނެއްނޫން"

ނާދިރާ:- މި ސަރުކާރުގައި ހާއުފަލުން ރައްޔިތުންނެއް ނޫޅޭ. އިއްޔެ ހަދާ ނިމުނުގެ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވި. ރައްޔިތުން ދަރަނިވެރިވެގެން ހާ އުފާ ވަންޏާ ތިބޭނީ ހާ އުފަލުން. ދިވެހިންނަށް ދިވެހިންގެ ހައްގު މިންވަރު ނުލިބޭކަމަށްވަންޏާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހާ އުފާވަންޏާ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ހާ އުފަލުން. ދަރަނި ބޮލުގައި އެޅިގެން ހާ އުފަލުގައި ތިބެންޏާ ރައްޔިތުން ތިބޭނީ ހާ އުފަލުން

4 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:09

21:51

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ރައީސް ޔާމިނަށް މިހާރު އެ މަގާމުގައި އިނދެވިގެންނުވާނެ

ނާދިރާ:- ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހަދައިގެން މިހާރު ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން މާ ރަނގަޅު. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ފައިސާ ވަނީމަ ދެން ކިހިނެތްތޯ އެހެން މީހަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނެ. އެހެން ގައުމެއްގެ ނަމަ ރައީސް ޔާމިން މިހާރު އިންނަވާނީ ޖަލުގައި.

4 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:09

21:48

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މެޑަމް ފާތުން އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރައްވާ

ނާދިރާ:- އަންހެނުން ބާރުވެރިވާނީ އެމީހުންނަށް ފުރުސަތުދީގެން. މެޑަމް ފާތުމަތު ކައިރި ތިބެގެން އެކަމާ ވިދާޅުވާ ކަމެއް ކުރުމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމެއް ނޫން. މެޑަމް ފާތުން ހިންގަވާ ސަދަގާތްފައުންޑޭޝަނަށް ފައިސާ ދެނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން. ހިތާނީ ކެމްޕެއިންނަށް ހަރަދުކުރީ ކޮންބައެއް ކަމެއް ނޭނގެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އެ ކުރައްވާ ކަމަކީ އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުން.

4 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:09

21:42

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ސަރުކާރުން ނުދޭ

ނާދިރާ:- ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަންހެނުން ކޮމެޓީތަކުން ބޭސްފިހާރަތައް ހިންގިއިރު މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ހިންގި. އަންހެނުންނަށް ސަރުކާރުން ޖެއްސުންކުރޭ. އަންހެނުންނާމެދު ސަރުކާރުން ނިކަމެތކޮށް ކަންކުރަނީ. އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވައެއްނުލާ. ގޭގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރަށް ނުދޭ.

4 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 22:09

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

Murshidhu

22:10
ރައީސް ޔާމިނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ރައްޔިތުން ނުދޭނެ
22:05
ސަރުކާރުގެ ހަރިޖީ ސިޔާސަތު ވަނީ ފެއިލްވެފައި
21:55
މި ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުން ތިބީ "ހާއުފަލުންނެއްނޫން"
21:51
ރައީސް ޔާމިނަށް މިހާރު އެ މަގާމުގައި އިނދެވިގެންނުވާނެ
21:48
މެޑަމް ފާތުން އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރައްވާ
21:42
އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ސަރުކާރުން ނުދޭ