ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ވެރިއަކު ބުނިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރުން
  • ޤާނޫނު އަސާސީ
  • ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:24

21:46

ސިމާހާ ނަސީމް

ވެރިއަކު ބުނިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރުން

މިއަދުވެސް ރައީސް ވިދާޅުވީމަ ދެލޯ އަނދިރި ކަމަށް ހެދިގެން ނުފެންނަ ކަމަށް ހެދިގެން ބުނިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރިޔަސް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެ ކަންތައްތަކުގެ ހިސާބު ބެއްލެވޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ. ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއް ކުރި ކުށެއްގެ އަޒާބު ލިބޭނެ މީހެއް.

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:49

21:40

ސިމާހާ ނަސީމް

ޤާނޫނު އަސާސީ

މިއަދު މިއޮތް ގާނޫނު އަސާސީގެ ހައްޤުތައް ވަނީ ނިގުޅައިގެންފައި. ޤާނޫނު އާއި ޤާނޫނު އަސާސީ އަކީ ނަމެއްގައި އޮންނަ އެއްޗެއް. އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް މިނިވަން ކަމެއް ނެތް މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި.

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:49

21:38

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް. ނުފޫޒު ފޯރުވާ މިންވަރު އެހެންނަމަވެސް އެމީހުންނަށް މަޖުބޫރުވުމުން އެވާހަކަތައް ނުދައްކަވާ ތިއްބަވަނީ.

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:49

21:36

ސިމާހާ ނަސީމް

އިސްލާމްދީނުގެ ހިމާޔަތް

ރައީސް ޔާމީން ކުރިމަތީގައި ބަރަހަނާ އަންހެނުން ނަށަމުން ދިޔައިރު އަތް ޖަހަމުންގެންދިޔައީ. އެއީ އިސްލާމްދީނުގައި ހިމާޔަތުގައި ކަންތައްތައް ކުރައްވާ ގޮތްތޯ؟ ހަމައެކަނި ދުލުން ބުނެލާ އެއްޗެއް ނޫން އިސްލާމްދީނަކީ.

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:49

21:34

ސިމާހާ ނަސީމް

އިސްލާމްދީން

އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމައަށް ދީނަށް ތަބާވުން. މިކަންތައްތައް އަމަލީ ގޮތުން ދައްކަން ޖެހޭ. އިންސާފު ޤާއިމްކުރަން ޖެހޭ.

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:49

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

821
21:46
ވެރިއަކު ބުނިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރުން
21:40
ޤާނޫނު އަސާސީ
21:38
ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް
21:36
އިސްލާމްދީނުގެ ހިމާޔަތް
21:34
އިސްލާމްދީން