ފަލަސުރުހީ

  • ވެރިއަކު ބުނިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރުން
  • ޤާނޫނު އަސާސީ
  • ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ވެރިއަކު ބުނިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރުން

މިއަދުވެސް ރައީސް ވިދާޅުވީމަ ދެލޯ އަނދިރި ކަމަށް ހެދިގެން ނުފެންނަ ކަމަށް ހެދިގެން ބުނިހާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރިޔަސް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެ ކަންތައްތަކުގެ ހިސާބު ބެއްލެވޭނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ. ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެމީހެއް ކުރި ކުށެއްގެ އަޒާބު ލިބޭނެ މީހެއް.

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:46
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ޤާނޫނު އަސާސީ

މިއަދު މިއޮތް ގާނޫނު އަސާސީގެ ހައްޤުތައް ވަނީ ނިގުޅައިގެންފައި. ޤާނޫނު އާއި ޤާނޫނު އަސާސީ އަކީ ނަމެއްގައި އޮންނަ އެއްޗެއް. އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް މިނިވަން ކަމެއް ނެތް މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި.

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:40
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް. ނުފޫޒު ފޯރުވާ މިންވަރު އެހެންނަމަވެސް އެމީހުންނަށް މަޖުބޫރުވުމުން އެވާހަކަތައް ނުދައްކަވާ ތިއްބަވަނީ.

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:38
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އިސްލާމްދީނުގެ ހިމާޔަތް

ރައީސް ޔާމީން ކުރިމަތީގައި ބަރަހަނާ އަންހެނުން ނަށަމުން ދިޔައިރު އަތް ޖަހަމުންގެންދިޔައީ. އެއީ އިސްލާމްދީނުގައި ހިމާޔަތުގައި ކަންތައްތައް ކުރައްވާ ގޮތްތޯ؟ ހަމައެކަނި ދުލުން ބުނެލާ އެއްޗެއް ނޫން އިސްލާމްދީނަކީ.

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:36
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އިސްލާމްދީން

އިސްލާމްދީނަކީ ފުރިހަމައަށް ދީނަށް ތަބާވުން. މިކަންތައްތައް އަމަލީ ގޮތުން ދައްކަން ޖެހޭ. އިންސާފު ޤާއިމްކުރަން ޖެހޭ.

3 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ 21:34