ފަލަސުރުހީ

  • އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
  • އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއިދުކުރާ ރައްޔިތުން
  • ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހަމަ ހަމަ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ.

30 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:50
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއިދުކުރާ ރައްޔިތުން

ހުކުރު ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައި ބާއްވާ އިރު ހެދިކާ ކޮޅުތައް ހިފައިގެންދަނީ އަދި ރައީސް ޔާމީން ރަށަކަށް އަރުއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއިދުކުރާ ރައްޔިތުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށްވެސް ހުރަސް އަޅަނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮންނަ ތާއީދު ފެނިދާނެތީ އެގޮތަށް އަމަލު އެ ކުރަނީ.

30 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:40
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

މި އަހަރު ފާހަގަކޮށްލެވުނު ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ފައްޓާފައިވަނީ. މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފިކުރުތައް އެއްކިބާ ކޮށްފައި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުން. އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނެ.

30 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:36
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު

މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޝޫއަކީ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

30 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:32