ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ: ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރުން

894

ޚުލާސާ

  • ކައުންސިލުތަކުގެ އިހުސާސް
  • ޗައިނާ ސަފީރުން
  • ގއ. އަތޮޅު

27 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:07

21:41

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ކައުންސިލުތަކުގެ އިހުސާސް

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު ހުސެއިން އާދަމް: ސާކިއުލަރ ނެރުއްވިއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަހެއްވެސް ނުނަންގަވާ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސަރުކާރާއި ބައްދަލުކުރަން އެދި ބައިވަރު ސިޓީތައްވެސް ފޮނުއްވިން. އެއްވެސް ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ޔާމީން އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަކާއި ބައްދަލެއް ނުކުރައްވާ. ރައީސް އުޅުއްވަނީ ކައުންސިލުތަކާއި ވަރަށް އެކަހެރިވެވަޑައިގެން. ކޮންމެ ޓައީއެއް އަޅައިގެން ތިއްބެވިޔަސް ކައުންސިލަރުން ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެކަން ޔަގީން. އެލްޖީއޭ އިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލުތައް ނުބައްލަވާ، ބައްލަވައިފިނަމަ ކައުންސިލުތަކުގެ ހާލު އިނގިލައްވާނެ.

27 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:42

21:36

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޗައިނާ ސަފީރުން

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު: މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށް ޗައިނާ ސަފީރުންނާއިވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް. ހޯމް މިނިސްޓަރު އަރިހުން އެދެން އެކަމުގެ އިންތިޒާމުތައްވެސް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް.

27 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:42

21:35

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ގއ. އަތޮޅު

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު ހުސެއިން އާދަމް: އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ގއ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އުފަލާއިއެކީ މަރުހަބާ ކިޔަން.

27 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:42

21:33

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސަފީރު އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު ހުސެއިން އާދަމް: އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ހޯމް މިނިސްޓަރުވެސް އިންޑިއާ ސަފީރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީން މިނިސްޓަރުވެސް ދައްކަވާނީ ދާހިލީ ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައްކަން.

27 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:34

21:18

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަލަސުރުހީ: ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑްކުރުން

 

27 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:28

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

21:41
ކައުންސިލުތަކުގެ އިހުސާސް
21:36
ޗައިނާ ސަފީރުން
21:35
ގއ. އަތޮޅު
21:33
ސަފީރު އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
21:18
ފަލަސުރުހީ: ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑްކުރުން