ފަލަސުރުހީ

  • ލޯނު ނެގުން
  • ރައީސްގެ އަމަލުފުޅު
  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ލޯނު ނެގުން

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ބެންކުތަކުން ލޯނު ނަންގަވައިގެން ރައީސް ޔާމީން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ. މިއީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން.

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:37
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައީސްގެ އަމަލުފުޅު

އަބަދުވެސް ހަރުކަށި ކަމާއި އިންޒާރާއި ބަސްމަގު ހުންނަނީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ރައީސްގެ. ގަދަ ބާރުން ކަންތައް ކުރައްވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ.

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:30
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް. ރައީސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑެއް ނާއްސަވާ. ގޮތް ދޫނުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް އެމަނިކުފާން އަކީ.

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:28
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ވަޒީރުންގެ ލަފާ ނުހޯދުން

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވާއިރު ވަޒީރުންގެ ލަފާ ނުހޯއްދަވާ. އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅު ދުވާލަކު ފަހަރަކު ބަދަލުވޭ.

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:25
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ކެބިނެޓް ޖަލްސާތައް

 

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ފެށުނުތާ ކައިރީގައި ކެބިނެޓް ޖަލްސާތައް ބޭއްވި އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ކެބިނެޓް ޖަލްސާތައް ބާއްވާ މަންޒަރު ފެނިގެނެއް ނުދޭ.  

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:23
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއް ލަތީފު މުހައްމަދު

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:22