ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,162

ޚުލާސާ

  • ލޯނު ނެގުން
  • ރައީސްގެ އަމަލުފުޅު
  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:17

21:37

ސިމާހާ ނަސީމް

ލޯނު ނެގުން

ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ބެންކުތަކުން ލޯނު ނަންގަވައިގެން ރައީސް ޔާމީން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ. މިއީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން.

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:40

21:30

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސްގެ އަމަލުފުޅު

އަބަދުވެސް ހަރުކަށި ކަމާއި އިންޒާރާއި ބަސްމަގު ހުންނަނީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް ރައީސްގެ. ގަދަ ބާރުން ކަންތައް ކުރައްވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ.

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:33

21:28

ސިމާހާ ނަސީމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަށް. ރައީސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑެއް ނާއްސަވާ. ގޮތް ދޫނުކުރައްވާ ބޭފުޅެއް އެމަނިކުފާން އަކީ.

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:33

21:25

ސިމާހާ ނަސީމް

ވަޒީރުންގެ ލަފާ ނުހޯދުން

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަން ކުރައްވާއިރު ވަޒީރުންގެ ލަފާ ނުހޯއްދަވާ. އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅު ދުވާލަކު ފަހަރަކު ބަދަލުވޭ.

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:26

21:23

ސިމާހާ ނަސީމް

ކެބިނެޓް ޖަލްސާތައް

 

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ފެށުނުތާ ކައިރީގައި ކެބިނެޓް ޖަލްސާތައް ބޭއްވި އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ކެބިނެޓް ޖަލްސާތައް ބާއްވާ މަންޒަރު ފެނިގެނެއް ނުދޭ.  

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:26

21:22

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއް ލަތީފު މުހައްމަދު

25 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:26

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

21:37
ލޯނު ނެގުން
21:30
ރައީސްގެ އަމަލުފުޅު
21:28
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް
21:25
ވަޒީރުންގެ ލަފާ ނުހޯދުން
21:23
ކެބިނެޓް ޖަލްސާތައް
21:22
ފަލަސުރުހީ