25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42


ވަގުތުން

މި ބްލޮގް ޝެއަރ ކުރައްވާ

ފަލަ ސުރުހީ

397


ރިޕޯޓް ކުރަމުންދަނީ

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ޚުލާސާ

އަބްދުﷲ ސައީދު ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން އެނގުމުން ހޮޑުލަވާ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަ ހުއްޓާނުލާ ދައްކާނަން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވީ ސިޔާސީ ވާހަކަފުޅުތަކެއް

23 ޑިސެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:38

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އަބްދުﷲ ސައީދު ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން އެނގުމުން ހޮޑުލަވާ

ކ. މާލެ


އިމްތިޔާޒް:- ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހްމަދު ފާއިޒަށް އެނގިވަޑައިނުގެން ކޯޓު އަމުރެއް މިހާރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ނެރުއްވި.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:17

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަ ހުއްޓާނުލާ ދައްކާނަން

ކ. މާލެ


މަހްފޫޒު ސައީދު:- ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމަށް ގެނައީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އެމަނިކުފާޏު ދެކިވަޑައިގަންވާގެން. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަޅުގަނޑު މައިތިރިއެއް ނުކުރެވޭނެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަ ދައްކާނަން އެކަން ކަން ބަދަލުނުވާ ނަމަ.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:10

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވީ ސިޔާސީ ވާހަކަފުޅުތަކެއް

ކ. މާލެ


އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ:- ފަނޑިޔާރުންނަކީ މުސްތަގިއްލު ބައެއްކަން ރައްޔިތުން ދައްކަން ޖެހޭ. ކާފަރު ގައުމެއްގައިވެސް ވަގަކަށް ވެރިކަމުގައި ނުހުރޭވޭ. އިސްލާމީ މި ގައުމުގައި އަދުލު އިންސާފު ނެތް ވާހަކަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދައްކަވަން ޖެހޭނީ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދައްކަވަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނާމެދު އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ވާހަކަ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާގެ ވާހަކައެއް ނޫން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދައްކަވަން ޖެހޭނީ.

މަހްފޫޒު ސައީދު:- ސަރުކާރުން ކުޅޭ ދީނީ ކާޑު ނަންގަވައި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ރައީސް ޔާމިނަކީ ދީނީ ވެރިއެއް ކަމަށް ދައްކަވާފައި. އެއްވެސް މީހަކަށް ހީވެގެން ނުވާނެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކީ ރައީސް ޔާމިނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަކަށް.

މަހްފޫޒު ސައީދު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކޭ ޅިމެކޭ އެއްވަރެއް. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކުރައްވަން ވީ ކަމަކީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން.


މި ޕޯސްޓް ޝެއަރ ކުރައްވާ

22:02

ކޮމެންޓް