ހޮނިހިރު 05 ޑިސެންބަރު 2020
09 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ

1,090

ޚުލާސާ

  • އަބްދުﷲ ސައީދު ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން އެނގުމުން ހޮޑުލަވާ
  • އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަ ހުއްޓާނުލާ ދައްކާނަން
  • އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވީ ސިޔާސީ ވާހަކަފުޅުތަކެއް

23 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:38

22:17

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އަބްދުﷲ ސައީދު ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން އެނގުމުން ހޮޑުލަވާ

އިމްތިޔާޒް:- ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހްމަދު ފާއިޒަށް އެނގިވަޑައިނުގެން ކޯޓު އަމުރެއް މިހާރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ނެރުއްވި.

24 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:53

22:10

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަ ހުއްޓާނުލާ ދައްކާނަން

މަހްފޫޒު ސައީދު:- ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމަށް ގެނައީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އެމަނިކުފާޏު ދެކިވަޑައިގަންވާގެން. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަޅުގަނޑު މައިތިރިއެއް ނުކުރެވޭނެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަ ދައްކާނަން އެކަން ކަން ބަދަލުނުވާ ނަމަ.

24 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:53

22:02

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވީ ސިޔާސީ ވާހަކަފުޅުތަކެއް

އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ:- ފަނޑިޔާރުންނަކީ މުސްތަގިއްލު ބައެއްކަން ރައްޔިތުން ދައްކަން ޖެހޭ. ކާފަރު ގައުމެއްގައިވެސް ވަގަކަށް ވެރިކަމުގައި ނުހުރޭވޭ. އިސްލާމީ މި ގައުމުގައި އަދުލު އިންސާފު ނެތް ވާހަކަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދައްކަވަން ޖެހޭނީ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދައްކަވަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނާމެދު އަނިޔާވެރިވަމުންދާ ވާހަކަ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ސިޔާސީ އެޖެންޑާގެ ވާހަކައެއް ނޫން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދައްކަވަން ޖެހޭނީ.

މަހްފޫޒު ސައީދު:- ސަރުކާރުން ކުޅޭ ދީނީ ކާޑު ނަންގަވައި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ރައީސް ޔާމިނަކީ ދީނީ ވެރިއެއް ކަމަށް ދައްކަވާފައި. އެއްވެސް މީހަކަށް ހީވެގެން ނުވާނެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކީ ރައީސް ޔާމިނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަކަށް.

މަހްފޫޒު ސައީދު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކޭ ޅިމެކޭ އެއްވަރެއް. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކުރައްވަން ވީ ކަމަކީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން.

23 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:10

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

Murshidhu

22:17
އަބްދުﷲ ސައީދު ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން އެނގުމުން ހޮޑުލަވާ
22:10
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަ ހުއްޓާނުލާ ދައްކާނަން
22:02
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވީ ސިޔާސީ ވާހަކަފުޅުތަކެއް