ފަލަސުރުޚީ

  • ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ނުލިބޭނެ
  • ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދޭނެ ކޮމިޓީއެއް ހަދަންވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ އަންގާފަ
  • އެލްޖީއޭ އަކީ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅު އަޅަން އޮންނަ ބައެއް ނޫން
 
Writer Profile Picture
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ނުލިބޭނެ

ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ނަގާނެ މިންވަރަށްވެސް މިހާރު ރައީށް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ނުނެގޭނެ. 

21 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:38
Writer Profile Picture
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދޭނެ ކޮމިޓީއެއް ހަދަންވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ އަންގާފަ

އައު ކައުންސިލަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެލްޖީއޭއިން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. 

 

ރަށްރަށުގަ ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާއެއް، ބޭރުގެ ސަފީރުންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ރަށަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެހީ ހޯދުން. 

 

ފިޔަވަޅު އަޅާއިރުވެސް ފުރަތަމަ މި ކޮށްލަނީ ސަސްޕެންޑް. ސަފީރަކާ ބައްދަލުކުރުމަކީ އެވަރު ބޮޑު އަދަބެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

 

ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީތަކެއް ހަދަން މިހާރު ވަނީ އަންގާފަ. އެ ކޮމިޓީގަ ތިބެނީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން. އެމީހުން ހުއްދަދީގެން ނޫނީ ކައުންސިލަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭ. 

21 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:35
Writer Profile Picture
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
އެލްޖީއޭ އަކީ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅު އަޅަން އޮންނަ ބައެއް ނޫން

ކައުންސިލްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ވައްކަން ހާމަކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން.

 

އެލްޖީއޭއަކީ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅު އަޅަން އޮންނަ ބައެއް ނޫން. އެއީ ކައުންސިލްތައް ގައިޑް ކުރަން އޮންނަ ބައެއް. އެ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ. އަބަދުވެސް މި ފެންނަނީ މުޅިން ފިޔަވަޅު އަޅާ މަންޒަރު. 

21 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:31