ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ

923

ޚުލާސާ

  • ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ނުލިބޭނެ
  • ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދޭނެ ކޮމިޓީއެއް ހަދަންވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ އަންގާފަ
  • އެލްޖީއޭ އަކީ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅު އަޅަން އޮންނަ ބައެއް ނޫން

21 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:23

21:38

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ނުލިބޭނެ

ދިއްދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ނަގާނެ މިންވަރަށްވެސް މިހާރު ރައީށް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ނުނެގޭނެ. 

23 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:00

21:35

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދޭނެ ކޮމިޓީއެއް ހަދަންވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ އަންގާފަ

އައު ކައުންސިލަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެލްޖީއޭއިން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. 

 

ރަށްރަށުގަ ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާއެއް، ބޭރުގެ ސަފީރުންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ރަށަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެހީ ހޯދުން. 

 

ފިޔަވަޅު އަޅާއިރުވެސް ފުރަތަމަ މި ކޮށްލަނީ ސަސްޕެންޑް. ސަފީރަކާ ބައްދަލުކުރުމަކީ އެވަރު ބޮޑު އަދަބެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

 

ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީތަކެއް ހަދަން މިހާރު ވަނީ އަންގާފަ. އެ ކޮމިޓީގަ ތިބެނީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން. އެމީހުން ހުއްދަދީގެން ނޫނީ ކައުންސިލަށް ކަމެއް ނުކުރެވޭ. 

23 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:00

21:31

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

އެލްޖީއޭ އަކީ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅު އަޅަން އޮންނަ ބައެއް ނޫން

ކައުންސިލްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ވައްކަން ހާމަކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން.

 

އެލްޖީއޭއަކީ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅު އަޅަން އޮންނަ ބައެއް ނޫން. އެއީ ކައުންސިލްތައް ގައިޑް ކުރަން އޮންނަ ބައެއް. އެ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ. އަބަދުވެސް މި ފެންނަނީ މުޅިން ފިޔަވަޅު އަޅާ މަންޒަރު. 

23 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:00

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

IxmaealNaail

21:38
ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ނުލިބޭނެ
21:35
ކައުންސިލްތަކަށް ލަފާދޭނެ ކޮމިޓީއެއް ހަދަންވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ އަންގާފަ
21:31
އެލްޖީއޭ އަކީ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅު އަޅަން އޮންނަ ބައެއް ނޫން