ފަލަ ސުރުހީ

  • ބޭ އިންސާފުން މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނޭ
  • ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކެއް ނެތް
  • ފަލަ ސުރުހީ
 
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ބޭ އިންސާފުން މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނޭ

ބޭ އިންސާފުން މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނޭ. މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ހަމަ ހަމަކަމެއް ނެތް. ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްފޫޒު ސައީދަށް ހަމަލާދިން ކަމުގެ ތުހްމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލިއިރު ފާރިސް ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރުމުން އިންސާފެއް ނެތްވަރު އެނގޭ. ގާނޫނު ހަދަން ޖެހޭނީ އާންމު ވިސްނުމާ އެއްގޮތައް. އާންމު ވިސްނުންތަކާ ހިލާފަށް ކޯޓުތަކުން އަމަލު ކުރަމުންދަނީ.

19 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:50
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކެއް ނެތް

ދުއާ ކުރަމުންދަނިކޮށް މީހުން ހައްޔަރުކުރަމުންދިއުމުން ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް އޮތް މިންވަރު އިނގޭ. އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަހު ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައި ނުވޭ. ރާއްޖޭގައި ގެއްލިފައިވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ އެ ބަޔާނުގައި ނެތް. ހަމަ އެކަނި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ދެ ކަނބަލުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި މީޑިޔާތަކަށް ހަމަލާދީފައި ބަޔާން އޮތީ ނިންމާލާފައި. ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ތިބި މީހުންނާއި ކޮމިޝަންތަކުގައި ތިބި މެމްބަރުން ތިބީ މަގާމު ގެއްލިދާނެތީ ބިރުން.  

19 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:47
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ފަލަ ސުރުހީ

ކުރީގެ އިލެކްޝަންސް ސުމޯޓޯ ދަށުން މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެ. ކުރީގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރީ ލިބިދީފައިނުވާ ބާރެއްގެ ބޭނުން ކޮށްގެން. މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޒިންމާ ނުއުފުލުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ވަނީ ގެއްލިފައި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މައްސަލާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ގާނޫނީ އަސާސީވަނީ ވެއްޔާ މޮޑެވިފައި.

19 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:36