ހޯމަ 19 އޯގަސްޓު 2019
09 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް

ޚުލާސާ
  • މަސް އުކާލުމަށްވުރެ ރަގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ
  • މަސް ކިރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އެބަހުރި
  • މަސްވެރިކަމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި ކުރެވެން

17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ 21:34

21:41

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަސް އުކާލުމަށްވުރެ ރަގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ

އަމިއްލަ ވެސަލްތަކެއް ގެންގުޅޭ ނަމަވެސް، ކުއްލިއަކަށް ބޭރުން ގެންނަ ބޯޓުތަކުން މަސްތައް ރޯލް ކުރެވޭ. ބާނާނެ މަސް ވިއްކާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަންޖެހޭ

17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ 21:45

21:39

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަސް ކިރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އެބަހުރި

މަސް ޕެކް ކުރުމަށް މިހާރަށް ވުރެ އަގުހެޔޮ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަންޖެހޭ. ތައިލެންޑް ފަދަ ކުންފުނިތަކާއި ވާދަކުރާ އިރު އަގު ކުޑަކުރުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް.

17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ 21:45

21:37

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަސްވެރިކަމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި ކުރެވެން

އިންޑިޔާ ތައިލެންޑުން އެއްފަހަރާ ވަރަށް ގިނައިން މަސް ބާނާ.

މަސްވެރިންކަން ތަރައްގީ ކުރަން އާލާ ކުރުމަށް މަސް އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރެވޭ

17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ 21:38

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

821
21:41
މަސް އުކާލުމަށްވުރެ ރަގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ
21:39
މަސް ކިރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އެބަހުރި
21:37
މަސްވެރިކަމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި ކުރެވެން