މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް

  • މަސް އުކާލުމަށްވުރެ ރަގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ
  • މަސް ކިރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އެބަހުރި
  • މަސްވެރިކަމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި ކުރެވެން
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަސް އުކާލުމަށްވުރެ ރަގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ

އަމިއްލަ ވެސަލްތަކެއް ގެންގުޅޭ ނަމަވެސް، ކުއްލިއަކަށް ބޭރުން ގެންނަ ބޯޓުތަކުން މަސްތައް ރޯލް ކުރެވޭ. ބާނާނެ މަސް ވިއްކާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަންޖެހޭ

17 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:41
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަސް ކިރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އެބަހުރި

މަސް ޕެކް ކުރުމަށް މިހާރަށް ވުރެ އަގުހެޔޮ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަންޖެހޭ. ތައިލެންޑް ފަދަ ކުންފުނިތަކާއި ވާދަކުރާ އިރު އަގު ކުޑަކުރުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް.

17 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:39
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަސްވެރިކަމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި ކުރެވެން

އިންޑިޔާ ތައިލެންޑުން އެއްފަހަރާ ވަރަށް ގިނައިން މަސް ބާނާ.

މަސްވެރިންކަން ތަރައްގީ ކުރަން އާލާ ކުރުމަށް މަސް އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރެވޭ

17 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:37