އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް

1,201

ޚުލާސާ

  • މަސް އުކާލުމަށްވުރެ ރަގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ
  • މަސް ކިރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އެބަހުރި
  • މަސްވެރިކަމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި ކުރެވެން

17 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:34

21:41

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަސް އުކާލުމަށްވުރެ ރަގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ

އަމިއްލަ ވެސަލްތަކެއް ގެންގުޅޭ ނަމަވެސް، ކުއްލިއަކަށް ބޭރުން ގެންނަ ބޯޓުތަކުން މަސްތައް ރޯލް ކުރެވޭ. ބާނާނެ މަސް ވިއްކާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަންޖެހޭ

17 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:45

21:39

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަސް ކިރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އެބަހުރި

މަސް ޕެކް ކުރުމަށް މިހާރަށް ވުރެ އަގުހެޔޮ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަންޖެހޭ. ތައިލެންޑް ފަދަ ކުންފުނިތަކާއި ވާދަކުރާ އިރު އަގު ކުޑަކުރުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް.

17 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:45

21:37

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަސްވެރިކަމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި ކުރެވެން

އިންޑިޔާ ތައިލެންޑުން އެއްފަހަރާ ވަރަށް ގިނައިން މަސް ބާނާ.

މަސްވެރިންކަން ތަރައްގީ ކުރަން އާލާ ކުރުމަށް މަސް އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރެވޭ

17 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:38

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

21:41
މަސް އުކާލުމަށްވުރެ ރަގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކޭނެ ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ
21:39
މަސް ކިރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް އެބަހުރި
21:37
މަސްވެރިކަމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި ކުރެވެން