ހޯމަ 30 ނޮވެންބަރު 2020
04 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,178

ޚުލާސާ

  • އެލްޖީއޭގެ ސާކިއުލާގެ ނަތީޖާ
  • ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރަން ހުރަސް އެޅުން
  • ޑިޕްލޮމެޓުންގެ މަސައްކަތް

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:28

22:07

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އެލްޖީއޭގެ ސާކިއުލާގެ ނަތީޖާ

މި ސާކިއުލާއިން ސަރުކާރަށް ލިބުނީ ބޮޅެއް. ދުނިޔޭގެ އެކި ނޫސްތަކަށް މިކަން އަރައިފ. ޗައިނާއެއް ނޫން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމެއް ނޫން. ރާއްޖެ ޗައިނާއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ކަމަށް ސިއްކަ ޖެހިގެންދާނެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނިމުމަށްފަހު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އަލުން އަނބުރާ އަންނާނެ. 

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:10

22:05

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރަން ހުރަސް އެޅުން

މި ސާކިއުލާއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ބަޔަކު ބިރެއް ނުގަންނާނެ. މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންވި ނަތީޖާ ނުނެރެވުމުން އެކަމަށް ބަދަލު ހިފުން. އެލްޖިއޭއަކީ އަދަބު ދޭ އިދާރާއެއް. މިފަހަކަށް އައިސް އެލްޖީއޭއިން ކުރަމުން އަންނަނީ ހުސް ފިޔަވަޅު އެޅުން. މެހެމާނުން ރަށަށް އައިމަ މެހެމާނުން ފަހައެއް ނުލާނެ. ދިވެހިންނަކީ ރަހުމަތްތެރި ބައެއް.

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:10

22:00

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޑިޕްލޮމެޓުންގެ މަސައްކަތް

ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަރަށް ބޮޑު ޝައުގެއް ހުރޭ. ލޯކަލް ގަވާނެންސް ވަނީ ވަރަަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެން ގޮސްފައި. 

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:01

21:57

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޗައިނާ ރާއްޖެ ގުޅުން

ޗައިނާއަށް ބަރޯސާވާ ގޮތަށް އެތަކެއް ކަމެއް ނިންމައިފި. ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ޕޮލިސީއިން މި ފެންނަނީ ޗައިނާ އަތުގައި ހިފައިން ކުރިޔަށްދާ މަންޒަރު. 

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:02

21:54

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރުން މަނާކުރުން

ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި ބައްދަލުުކުރުން މަނާކުރަން އުޅެނީ އެމީހުން ކަމެއް ކޮށްދީފާނެތީ. ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫން އެހެން ކަމެއް ރަށްތަކަށް ނުކޮށްދޭން. މިފަދަ ކަންކަަމަކީ މުށުތެރެއަށް ހުރިހާ ކަމެއް ލުމަށް ކުރާ ކަންކަން 

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:02

21:52

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފެއިލް ކޮށްލުން

މިއީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް. މިހާރު އިންތިހާބެއް އަންނައިރަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބިޑި އަޅުވާ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރޭ. މާރުކޭޓު ގޮޅި ވެސް ހިންގަނީ ސަރުކާރުން.  ގާޑިޔާވެސް ހިންގަނީ ސަރުކާރުން. 

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:02

21:48

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި ކައުންސިލަރުން ބައްދަލުކުރުން

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ޕޮލިސީގެ މައުލޫމާތު އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭ. ޑިޕްލޮމެޓުންނަކީ ހުރިހާ މީހުންނާ ވެސް ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ ބައެއް. ޑިޕްލޮމެޓުން ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރަނީ ކައުންސިލްތަކަކީ ރައްޔިތުންނާއި އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ވާތީ. 

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:02

21:44

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފެއިލްކޮށްލުން

ގާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ތާއިދު ކުރަށްވާ ނިޒާމެއް ނޫން.

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:02

21:41

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލް

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ބާރެއް ވަނީ ނަގާފައި. ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަނީ މިނިސްޓްރީތަކުން. މިކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދެނީ ހުސް ޝަކުވާ

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:02

21:39

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރާއި އޮންނަ ގުޅުން

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުނޑާލުމަށް. ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ފުނޑާލަނީ ކައުންސިލަރުންނެއް ނޫން، އެކަން ކުރަނީ ސަރުކާރުން. ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ހޯމް މިނިސްޓަރީގެ ދަށުގައި. ކައުންސިލްތައް ހިނގަނީ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންވާ ގޮތަށް. ރާއްޖެ މި ދަތުރުކުރަނީ މަރުކަޒީ ނިޒާމަކަށް.

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:02

21:33

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ކަައުންސިލްތަކާ ދެކޮޅަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް

ކައުންސިލްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ. މިއީ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެއްކަން ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް އެނގޭ. ކައުންސިލްތައް ހިނގަނީ ސަރުކާރު ހިނގާ ގޮތަކަށް ނޫން. 

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:01

21:30

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

އެލްޖީއޭއިން ނެރުއްވި ސާކިއުލާ

މި ސާކިއުލާއަކީ އެލްޖީއޭއިން ނެރުއްވި ސާކިއުލާއެއް ނޫން. މިއީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނިންމެވުމެއް. 

12 ޑިސެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:31

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

Saaif80

22:07
އެލްޖީއޭގެ ސާކިއުލާގެ ނަތީޖާ
22:05
ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރަން ހުރަސް އެޅުން
22:00
ޑިޕްލޮމެޓުންގެ މަސައްކަތް
21:57
ޗައިނާ ރާއްޖެ ގުޅުން
21:54
ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރުން މަނާކުރުން
21:52
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފެއިލް ކޮށްލުން
21:48
ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި ކައުންސިލަރުން ބައްދަލުކުރުން
21:44
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފެއިލްކޮށްލުން
21:41
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލް
21:39
ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރާއި އޮންނަ ގުޅުން
21:33
ކަައުންސިލްތަކާ ދެކޮޅަށް ނިންމާ ނިންމުންތައް
21:30
އެލްޖީއޭއިން ނެރުއްވި ސާކިއުލާ