ހޮނިހިރު 05 ޑިސެންބަރު 2020
09 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަލީ ޒާހިރާއެކު

1,239

ޚުލާސާ

  • ފުލެޓްގެ މައްސަލަ
  • މި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ ހުދުމުތާރު ވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް
  • އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާނެ ބަޔެއް ނޫން

9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:28

22:06

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފުލެޓްގެ މައްސަލަ

ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލި ރައްޔިތުންނަށް ޕޮއިންޓްސް ލިބުނު އަދަދު ފޮރުވަންވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ ހާމަކުރަންވީ ނޫންތޯ؟ ފްލެޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ އެކަން ހާމަކުރަން ޖެހިލުން ވަނީ ފޮރުވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން

 

10 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 10:21

21:50

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ ހުދުމުތާރު ވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބަޔަކު ތަޅު އެޅުވި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑަށް މާހަޑި ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމުން. ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބަޔަކު ކުރާ މަސައްކަތްތައް. މިއީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު.

9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:52

21:42

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާނެ ބަޔެއް ނޫން

 

9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:42

21:38

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ސަރުކާރަސް އެއްވެސް ތާއީދެއް ނެތް، ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް އެތަން ފެނޭ

ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ތައީދެއް ނެތް، އެކަން ސަރުކާރުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެގެންދޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލާލިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކަން ފެނިގެންދޭ. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މިއަދު އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކުގައި. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ މެމްބަރުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީދުކުރޭ. 

9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:39

21:33

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަލީ ޒާހިރު

 

9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:33

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

DeNaseer

22:06
ފުލެޓްގެ މައްސަލަ
21:50
މި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ ހުދުމުތާރު ވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް
21:42
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާނެ ބަޔެއް ނޫން
21:38
ސަރުކާރަސް އެއްވެސް ތާއީދެއް ނެތް، ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް އެތަން ފެނޭ
21:33
ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަލީ ޒާހިރު