ފަލަސުރުހީ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަލީ ޒާހިރާއެކު

  • ފުލެޓްގެ މައްސަލަ
  • މި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ ހުދުމުތާރު ވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް
  • އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާނެ ބަޔެއް ނޫން
 
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ފުލެޓްގެ މައްސަލަ

ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލި ރައްޔިތުންނަށް ޕޮއިންޓްސް ލިބުނު އަދަދު ފޮރުވަންވީ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ؟ ހާމަކުރަންވީ ނޫންތޯ؟ ފްލެޓް ދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ އެކަން ހާމަކުރަން ޖެހިލުން ވަނީ ފޮރުވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން

 

9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:06
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
މި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ ހުދުމުތާރު ވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބަޔަކު ތަޅު އެޅުވި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑަށް މާހަޑި ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމުން. ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބަޔަކު ކުރާ މަސައްކަތްތައް. މިއީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު.

9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:50
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާނެ ބަޔެއް ނޫން

 

9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:42
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ސަރުކާރަސް އެއްވެސް ތާއީދެއް ނެތް، ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް އެތަން ފެނޭ

ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ތައީދެއް ނެތް، އެކަން ސަރުކާރުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެގެންދޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލާލިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކަން ފެނިގެންދޭ. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މިއަދު އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކުގައި. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ މެމްބަރުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީދުކުރޭ. 

9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:38
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަލީ ޒާހިރު

 

9 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:33