ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ވަގުތުން

ފ.މަގޫދޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ

1,696

ޚުލާސާ

 • އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް
 • އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 21:54

23:34

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް

ޝިފާޒް:- މި ސަރުކާރުގައި ވައްކަމާ ކޮރަޕްޝަނާއި ނުލައި އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނެތް. މިވެރިކަމުގެ ކޮށްފައިވާ ވައްކަމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކާނަން. ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ވައްކަން ކޮށްފައި އޮތް ނަމަ އެކަން ދެއްކުނީސް. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރެއްވި ކަންކަމުގައި ވައްކަމެއް ނެތް. ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން ގުޅާލިއިރު އެކަމުގައިވެސް ނެތް ވައްކަމެއް. ލޯނު ނެގުން ނޫން ކަމެއް ރައީސް ޔާމިން ނުކުރައްވާ. އަޅުގަނޑުމެން ނެރޭނީ އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް. އެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފަ

މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިންމާލައިފި

 

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 23:43

23:20

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް

މެމްބަރު ނާޒިމް:- އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ރައީސް ޔާމިން ބަލިކުރެވޭނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުމަށް. އެ ފަދަ ބޭފުޅެއް އެބަ ފެނޭ. ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން ރައީސް ޔާމިން ބަލިކުރާނެ. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރެއް 2018ގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާނެ.

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 23:31

23:12

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު

އަލީ ޒާހިރު:- މިއަދު ހަވީރު ބިލެތްދޫގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި އިބްރާހިމް ނާހިދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ދައްކާ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން.

އަލީ ޒާހިރު:- ފެންނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރާއްޖެ ވިއްކުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާތަން. މިއަދު އެ ކުރާ މަސައްކަތަކީ ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލު ވިއްކާލުން. މި ކަން ހުއްޓުވުމަށް އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ ރައްޔިތުން. ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނުމަށް ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ވަނީ ހުރަސްއަޅާފައި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްވަނީ ހައިޖެކްކޮށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ހުއްޓުވާފައި. ގައުމަށް ހިޔާނަތްތެރިވަމުންދާއިރު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް އެމަންޒަރު ފެންނަ ކަމަކަށް ނުހަދާ. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެކުގައި މަސައްކަތްނުކުރެވޭ ހާލަތެއް އަޔަސް ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު ކުރަނީ މި ހުދުމުހްތާރު ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިއުން.

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 23:31

23:01

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފު

މެމްބަރު އަރީފު:- މި ސަރުކާރުން ދަނީ ޓެކްސްތަކުގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފޭރެމުން. އެދެނީ ރައީސް ޔާމިނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުދިނުން. ތަރައްގީއަކީ ވައްކަން ކުރުމެއް ނޫން.

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 23:08

22:52

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

މެމްބަރު އަސްލަމް:- މަގޫދޫ އަކީ ފިސާރަ ހިތްވަރު ގަދަ ރަށެއް. އިވެނީ މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ތަނެއް ވިއްކުމުގެ ވާހަކަ. ފ.އަތޮޅު ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ވޭތުވި އަހަރުދުވަސް ނިމިގެން ދިޔައީ. މިހާރު މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ މުޅި ރާއްޖެ ވިއްކާލުމަށް. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި މިނިވަން ކަމާއެކު އުޅެވިދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވުނު. އެކަމު އެ ނަސީބު ނުލިބުނު.

އަސްލަމް:- މިނިވަން ތަންތަނުގެ މިނިވަންކަން އެވަނީ ނަގާލާފައި. ފުލުހުންގެ މަދު ބަޔަކު ބޭނުން ކޮށްގެން ޖަރީމާތައް ހިންގަނީ. ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ބޭނުން ނުކުރޭ. ކޯޓުތަކުގެ އިންސާފެއް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގެ މަސައްކަތް ނުކުރޭ. ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަކީ ގައުމީ ވާޖިބެއް.

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 23:00

22:43

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު

އަމީތު:- މިހާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ބޭރުގެ ގައުމަކުންވެސް ހިމާޔަތައް ނުދޭން. ރައީސް ނަޝީދަށް ދެއްވި ފަދަ ސިޔާސީ ހިމާޔަތެއް މިހާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ނުދޭނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ލަދު ގަންނަން ޖެހޭނެ ރައީސް ޔާމިންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުންނަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭން ތިބެން. ފ.އަތޮޅުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް، ރައީސް މައުމޫނަށް، ގާސިމް އިބްރާހިމަށް އިންތިހާއަށް ތާއިދު އޮތްކަން ރައީސް ޔާމިން ދަންނަން ޖެހޭ. ރައީސް ޔާމިނަށް މިއަތޮޅުން ދެދުންކުރަންވީ ސުންޕަސެންޓްގެ ތާއީދު.

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 22:46

22:38

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު

މެމްބަރު އަމީތު:- ރައީސް ޔާމިން ހީފުޅުކުރެއްވީ 15 ބިލިއަނުގެ ޑޮލަރުގެ ހުވަފެން ދައްކައިގެން ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލެވޭނެ ކަމަށް. އެހެން ނަމަވެސް ފ.އަތޮޅު ރައްޔިތުން ހިތްވަރު ދައްކާލާފައިވަނީ. އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ އެ މަސައްކަތް ކުރާން ޖެހިފައި. ރައީސް ޔާމިނަށް ތާއީދެއް ނެތް. މިއަދު އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ބޭރުގެ ނުފޫޒުގެ ދަށަށް ރާއްޖެ ދޫކޮށްލުން. އެއީ ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން އަނބުރާ ގެނައުން ގެނައުން ކަހަލަ ކަމެއް. ނުރައްކާތެރި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރަނީ ރައީސް ޔާމިނަށް ތާއީދު ނެތީމަ. ފ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ދެއްކި މިސާލު ނަގައިގެން މި ތިބީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް.

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 22:46

22:32

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ގަފޫރު މޫސާ

އަބްދުލް ގަފޫރު މޫސާ:- ރާއްޖޭގައި އޮތީ ވައްކަން. މި ސަރުކާރުގެ ނެތް ގައުމު ތަރައްގީކުރެވޭނެ ބައެއް. ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ރަނގަޅެއް ނެތް. ރާއްޖޭގައި 94000 ވަޒީފާ އުފެއްދިފައިނެތް. މި ގައުމުގެ ދަރަނި ހުރީ 200 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގައި. ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭ ރެއާދުވާލު ކުރަނީ ވައްކަން ކަން. ވައްކަން ކޮށްގެން ހޯދާފައި ހުރި ތަންތަން އަނބުރާ ދައުލަތައް ނަގާނަން. ރައްޔިތުންނަށް ދެނީ އަނިޔާ.

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 22:46

22:20

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ޝިދާތާ ޝަރީފު

 

ޝިދާތާ ޝަރީފު:- ރާއްޖެއާ ޗައިނާ އާ މެދުމެދު ސޮއި ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ރައްޔިތުން ލޯހުޅުވަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް. ގައުމުން އެއްވެސް އިންޗިއެއް އެހެން ގައުމަކަށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން ޖާގައެއް ނުދޭނަން. އެއީ ބޭރުގެ ގައުމުތަކާއެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހެދުން. ދުނިޔޭގެ ގައުމެއް ނުހުންނާނެ ރާއްޖެހާ ގައުމުގެ ކަންކަން ދެނެތިބި ބައެއް. ރަށްރަށުގަ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުން ފެންނަނީ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ވައްކަން ކުރާ މަންޒަރު. ރައީސް ޔާމިންގެ ވިސްނުމާ އަރާރުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މި ސަރުކާރުން އަނިޔާދޭ.  

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 22:29

22:11

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ

ތިމަރަފުށީ މުސްތަފާ:- އަޅުގަނޑު ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން އެހެން ރަށްތަކުން މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރީ. އެކަމު އެމީހުން ކުރި އުއްމީދު ދިޔައީ ފަނޑުފުލުން. މި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. ރައީސް ޔާމިނަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތް. ރައްޔިތުން ދުއާ ކުރަންވީ މި ވެރިކަމުން ސަލާމަތްވޭތޯ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތައް ވޯޓުދީފައިވާނީ ރަށަށް ކަމެއް ކޮށްދޭތޯ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައްވެސް ވިއްކާލައިފި. ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަން ނިމޭއިރު އެއްވެސް ފަޅެއް ނޯންނާނެ. ޗައިނާގެ އަޅުވެތިކަމަށް ދާން ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވޭ. ރައީސް ޔާމިނަށް  ތާއީދުކުރާނީ ކޮރަޕްޓް މީހުން.

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 22:18

21:59

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު

އަލީ ނިޒާރު :- ރައީސް ޔާމިނަށް ތާއީދެއް ނެތް. މި ހަގީގަތް އެންމެން ގަބޫލުކުރޭ.ރައީސް ޔާމިންގެ އަތޮޅު ތެރެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް. އެމްޑީޕީގެ ތިން އަހަރު ވެރިކަން ކުރަން ޖެހުނީ މުސީބާތެއްގެ ތެރޭގައި. ފަސޭހައިންނެއް ނޫން ރައީސް ޔާމިން. ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަން ނިމެނޭ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން.

މިހާރު ޑިކްޓޭޓަރޝިޕް ދުނިޔޭގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ގޮތަކަށްނޫން. މިއަދުގެ ޑިކްޓޭޓަރުންނަކީ ހުނަރުވެރި ބައެއް. އެމީހުންގެ މައްޗަށް ގަދަވާން ބޭނުން ނަމަ ޖެހޭނީ އެމީހުނަށްވުރެ ހުނަރުވެރިވާން. އަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ދައްކާނަން. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ދެން އިންތިހާބުވާނީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ތާއިދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއް.

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 22:09

21:55

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މަގޫދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާ

މަގޫދޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ

 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ފ.މަގޫދޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވެ އެވެ. މި ޖަލަސާގައި އެމްޑީޕީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މަގޫދޫގައި ބާއްވާ މި ޖަލްސާއަށް މި އަތޮޅުގެ ކައިރި ރަށްތަކުން މީހުން ބައިވެރިވެ އެވެ.

 

މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިސް ބޭފުޅުން:-

 • އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝިހާބު
 • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން
 • އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު
 • އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު
 • އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް
 • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

8 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 21:56

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

Murshidhu

23:34
އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް
23:20
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް
23:12
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު
23:01
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން އަރީފު
22:52
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
22:43
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު
22:38
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު
22:32
ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ގަފޫރު މޫސާ
22:20
ޝިދާތާ ޝަރީފު
22:11
ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ
21:59
ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު
21:55
މަގޫދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާ