ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ

1,568

ޚުލާސާ

  • މަގޫދޫ ޖަލްސާއިން ސަރުކާރަށް ސިހުން ލިބިގެންދާނެ
  • އައިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް މި ސަރުކާރުގައި ހިނގާފާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ
  •  އިތުރު ފަސް އަހަރު ދީފި ނަމަ އިތުރަށް ލިބޭނީ ނިކެމެތިކަން

7 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:49

22:20

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މަގޫދޫ ޖަލްސާއިން ސަރުކާރަށް ސިހުން ލިބިގެންދާނެ

އެމްޑީޕީގެ ހިންގުން ވަރަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު އެބަދޭ. ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ކުރިއަށްދާ ގޮތުން ސަރުކާރުން ޖެހިލުންވޭ. ފ.މަގޫދޫގައި މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއިން ސަރުކާރަށް ސިހުން ލިބިގެންދާނެ. މާދަމާ ވޯޓެއް ލިޔަސް މި ސަރުކާރު ބަލިކުރާނަން. ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތައް ދިވެހިން ނޫނެކޭ ބުނަން ޖެހޭ. 

7 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:39

22:16

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އައިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް މި ސަރުކާރުގައި ހިނގާފާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ

އައިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް މި ސަރުކާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަށް ފްލެޓް އެޅުނީ އެކަން ކުރާނެ ގޮތްރޭވި ހިންގަމުން ދިޔައީމަ. ރައްޔިތުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރުމުގެ ސިފަ މި ސަރުކާރުގައި ނެތް.

7 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:39

22:13

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

 އިތުރު ފަސް އަހަރު ދީފި ނަމަ އިތުރަށް ލިބޭނީ ނިކެމެތިކަން

އިތުރު ފަސް އަހަރު އިތުރަށް 500 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރުވާލާފާނެ ކަމާމެދު ޝައްކެތް ނުކުރަން. ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރަކީ ރައްޔިތުން އެންމެ ނިކަމެތިވި ހަތަރު އަހަރު. ރައްޔިތުން އިތުރު ފަސް އަހަރު މި ސަރުކާރަށް ދޭން ބުނުމަކީ މޮޔަ ވާހަކަ އެއް.

7 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:39

22:09

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

މި ސަރުކާރުގައި އިގުތިސާދީ ވިސްނުމެއް ނެތް

2008 ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމުން އައީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ސިޔާސަތުތަކަކާއެކު. އެކަމު މިހާރު ދަނީ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓު ކުރަމުން. ގައުމު ވިއްކާލަނީ ކުންފުނިތަކަށް ޓަވަރުއަޅަން ވެގެން. ކުންފުނިތަކުގައި އެވަރުގެ ފެންވަރެއް ނެތް. މި ސަރުކާރުން ބިންގާ އަޅައިގެން އެޅި ފްލެޓްތަކެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށިތޯ ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ.

7 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:09

22:00

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށަށް ގޮސްފި

ބައެއް މީހުން ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާ ހިސާބަށް ގޮސްފި. ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ. މި ސަރުކާރުން ވަޒީފާތަކެއް އިތުރު ވެގެނެއް ނުދޭ. އެސްއީޒެޑްގެ ގާނޫނާއެކުވެސް ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓަރަކު ނާދެ. އެސްއީޒެޑްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުވުމެއް ނުލިބޭ. ހުސް ތާކުން ތާކުން ނުޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކައި ދިވެހި ހަޒާނާއަށް ހިތިހުރި ގޮތަކަށް ހަދަނީ. ޗައިނާއެކު ވެފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް ވާނެ ގޮތާއިމެދު ވިސްނަން ޖެހޭ.  

7 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:01

21:52

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

ގައުމު އިގުތިސާދީ އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލައިފި. މިއީ މިނިވަން ގައުމެކޭ ނުބުނެވޭ ހިސާބަށް ގޮސްފި. ކުރީ ސަރުކާރުގެ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން. އެއީ ހަގީގަތެއް ނަމަ މިހާރު މި ސަރުކާރުގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ.

7 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:54

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

Murshidhu

22:20
މަގޫދޫ ޖަލްސާއިން ސަރުކާރަށް ސިހުން ލިބިގެންދާނެ
22:16
އައިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް މި ސަރުކާރުގައި ހިނގާފާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ
22:13
 އިތުރު ފަސް އަހަރު ދީފި ނަމަ އިތުރަށް ލިބޭނީ ނިކެމެތިކަން
22:09
މި ސަރުކާރުގައި އިގުތިސާދީ ވިސްނުމެއް ނެތް
22:00
ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށަށް ގޮސްފި
21:52
ފަލަ ސުރުހީ