ފަލަސުރުހީ

  • އިންސާފު ގާއިމްކުރުން
  • ސަރުކާރު ވެއްޓިއްޖެނަމަ
  • 60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އިންސާފު ގާއިމްކުރުން

ކިތަންމެ އަހަރެއްވިޔަސް އިންސާފު ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ. ހައްގު ދުވަސް އަންނާނެ. ގައުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގަވާފައި އެއްވެސް ވަޒީރަކަށް ނުވަތަ އިސްވެރިއަކަށް ފިއްލަވައިގެން ނޫޅެވޭނެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ނޯންނާނެ ސަލާމަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ވަކި މެމްބަރުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ކޯޓަށް ގެންދާނަން.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:52
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ސަރުކާރު ވެއްޓިއްޖެނަމަ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހަބަރު ލިބޭ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވެއްޓިއްޖެނަމަ އެ ބޭފުޅުން މަގާމު ދޫކުރައްވާފައި ރާއްޖޭއިން ބޭރަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:49
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު

މިއަދު 60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ނިގުޅައި ގަންނަމުން ދާއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަސް ބުނަން ޖެހޭ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމަން އެބަޖެހޭ.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:46
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ސުލޫކީ ކޮމެޓީ

 

ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމުގެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނޯންނާނެ.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:43
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު

މި ސަރުކާރު އޮތީ ދަރަނިވެރިވެފައި. މި ސަރުކާރު އޮތީ ބަގުރޫޓޫވެފައި.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:35
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން

ސުލުކީ މައްސަލައެއްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޕާޓީއިން ވަކި ވިޔަސް އިންތިހާބީ މަގާމް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެ.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:26