ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,231

ޚުލާސާ

  • އިންސާފު ގާއިމްކުރުން
  • ސަރުކާރު ވެއްޓިއްޖެނަމަ
  • 60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:26

21:52

ސިމާހާ ނަސީމް

އިންސާފު ގާއިމްކުރުން

ކިތަންމެ އަހަރެއްވިޔަސް އިންސާފު ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ. ހައްގު ދުވަސް އަންނާނެ. ގައުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގަވާފައި އެއްވެސް ވަޒީރަކަށް ނުވަތަ އިސްވެރިއަކަށް ފިއްލަވައިގެން ނޫޅެވޭނެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ނޯންނާނެ ސަލާމަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ވަކި މެމްބަރުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ކޯޓަށް ގެންދާނަން.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:52

21:49

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރު ވެއްޓިއްޖެނަމަ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހަބަރު ލިބޭ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވެއްޓިއްޖެނަމަ އެ ބޭފުޅުން މަގާމު ދޫކުރައްވާފައި ރާއްޖޭއިން ބޭރަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:50

21:46

ސިމާހާ ނަސީމް

60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު

މިއަދު 60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ނިގުޅައި ގަންނަމުން ދާއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަސް ބުނަން ޖެހޭ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމަން އެބަޖެހޭ.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:50

21:43

ސިމާހާ ނަސީމް

ސުލޫކީ ކޮމެޓީ

 

ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމުގެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނޯންނާނެ.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:46

21:35

ސިމާހާ ނަސީމް

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު

މި ސަރުކާރު އޮތީ ދަރަނިވެރިވެފައި. މި ސަރުކާރު އޮތީ ބަގުރޫޓޫވެފައި.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:37

21:26

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން

ސުލުކީ މައްސަލައެއްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޕާޓީއިން ވަކި ވިޔަސް އިންތިހާބީ މަގާމް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެ.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:41

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

21:52
އިންސާފު ގާއިމްކުރުން
21:49
ސަރުކާރު ވެއްޓިއްޖެނަމަ
21:46
60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު
21:43
ސުލޫކީ ކޮމެޓީ
21:35
ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު
21:26
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން