ބުރާސްފަތި 05 ޑިސެންބަރު 2019
09 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • އިންސާފު ގާއިމްކުރުން
  • ސަރުކާރު ވެއްޓިއްޖެނަމަ
  • 60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު

2 ޑިސެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:26

21:52

ސިމާހާ ނަސީމް

އިންސާފު ގާއިމްކުރުން

ކިތަންމެ އަހަރެއްވިޔަސް އިންސާފު ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ. ހައްގު ދުވަސް އަންނާނެ. ގައުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގަވާފައި އެއްވެސް ވަޒީރަކަށް ނުވަތަ އިސްވެރިއަކަށް ފިއްލަވައިގެން ނޫޅެވޭނެ. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ނޯންނާނެ ސަލާމަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ވަކި މެމްބަރުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ކޯޓަށް ގެންދާނަން.

2 ޑިސެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:52

21:49

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރު ވެއްޓިއްޖެނަމަ

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހަބަރު ލިބޭ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވެއްޓިއްޖެނަމަ އެ ބޭފުޅުން މަގާމު ދޫކުރައްވާފައި ރާއްޖޭއިން ބޭރަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް

2 ޑިސެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:50

21:46

ސިމާހާ ނަސީމް

60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު

މިއަދު 60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ނިގުޅައި ގަންނަމުން ދާއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަސް ބުނަން ޖެހޭ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމަން އެބަޖެހޭ.

2 ޑިސެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:50

21:43

ސިމާހާ ނަސީމް

ސުލޫކީ ކޮމެޓީ

 

ސުލޫކީ ކޮމެޓީން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމުގެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނޯންނާނެ.

2 ޑިސެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:46

21:35

ސިމާހާ ނަސީމް

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު

މި ސަރުކާރު އޮތީ ދަރަނިވެރިވެފައި. މި ސަރުކާރު އޮތީ ބަގުރޫޓޫވެފައި.

2 ޑިސެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:37

21:26

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން

ސުލުކީ މައްސަލައެއްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޕާޓީއިން ވަކި ވިޔަސް އިންތިހާބީ މަގާމް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނެ.

2 ޑިސެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:41

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

987
21:52
އިންސާފު ގާއިމްކުރުން
21:49
ސަރުކާރު ވެއްޓިއްޖެނަމަ
21:46
60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގު
21:43
ސުލޫކީ ކޮމެޓީ
21:35
ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ހާލަތު
21:26
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން