ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ރައީސް ޔާމީން
  • ރާއްޖޭގެ ބެންކްތަކުގެ ހާލަތު
  • ފްލެޓް މައްސަލަ

30 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި 21:13

21:55

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލި ގަބޫލުކޮށްފިކަން ހާމަވެގެންދޭ. ދަރަނި ނަގަންޖެހޭނޭ ލޯނު ނަގަން ޖެހޭނެ ވިދާޅުވުމަކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް.

2 ޑިސެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:31

21:33

ސިމާހާ ނަސީމް

ރާއްޖޭގެ ބެންކްތަކުގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގެ ބެންކްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަރި އަޅާފައި މިހާރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލޯނުތައް ބޭންކްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭން ދަތިވޭ

2 ޑިސެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:31

21:31

ސިމާހާ ނަސީމް

ފްލެޓް މައްސަލަ

ހަގީގަތަކީ 2013 ވީ ވައުދުތައް ފްލޮޕްވުމުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް އައު ވައުދުތައް ކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރުން. ގަނޑެއް ދިނަކަސް އަދި ފްލެޓުތައް މިލްކު ކުރެވިގެންނެއް ނުދޭ ރައްޔިތުންނަކަށް. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ނެރިގެން އުޅޭ ސިޔާސަތެއް މިއީ.

30 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި 21:32

21:27

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ބޮޑެތި ދަރަނިތަކެއް ނަގާފައިވަނީ. ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގައި.

30 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި 21:32

21:27

ސިމާހާ ނަސީމް

ހުޅުމާލެ ފިޔަވާހީގެ މަސައްކަތް

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުޅުމާލެ ފިޔަވާހީގައި ކުރިއަށް ނުދޭ. އެ މަސައްކަތް ކުރަން އައި މީހުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި ދާން އުޅޭ ހަބަރު ލިބެނީ.

30 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި 21:32

21:13

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގެ މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް.

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީގެ މައުޟޫއަކީ "ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ޓަވަރު އެޅުން، ކިހިނެއް ހިންގަން އުޅޭ ކަމެއް؟"

30 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި 21:19

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

905
21:55
ރައީސް ޔާމީން
21:33
ރާއްޖޭގެ ބެންކްތަކުގެ ހާލަތު
21:31
ފްލެޓް މައްސަލަ
21:27
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް
21:27
ހުޅުމާލެ ފިޔަވާހީގެ މަސައްކަތް
21:13
ފަަލަސުރުހީ