ފަލަސުރުހީ

  • ރައީސް ޔާމީން
  • ރާއްޖޭގެ ބެންކްތަކުގެ ހާލަތު
  • ފްލެޓް މައްސަލަ
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލި ގަބޫލުކޮށްފިކަން ހާމަވެގެންދޭ. ދަރަނި ނަގަންޖެހޭނޭ ލޯނު ނަގަން ޖެހޭނެ ވިދާޅުވުމަކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް.

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:55
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރާއްޖޭގެ ބެންކްތަކުގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގެ ބެންކްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަރި އަޅާފައި މިހާރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލޯނުތައް ބޭންކްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭން ދަތިވޭ

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:33
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފްލެޓް މައްސަލަ

ހަގީގަތަކީ 2013 ވީ ވައުދުތައް ފްލޮޕްވުމުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް އައު ވައުދުތައް ކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރުން. ގަނޑެއް ދިނަކަސް އަދި ފްލެޓުތައް މިލްކު ކުރެވިގެންނެއް ނުދޭ ރައްޔިތުންނަކަށް. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ނެރިގެން އުޅޭ ސިޔާސަތެއް މިއީ.

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:31
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ބޮޑެތި ދަރަނިތަކެއް ނަގާފައިވަނީ. ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގައި.

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:27
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ހުޅުމާލެ ފިޔަވާހީގެ މަސައްކަތް

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުޅުމާލެ ފިޔަވާހީގައި ކުރިއަށް ނުދޭ. އެ މަސައްކަތް ކުރަން އައި މީހުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި ދާން އުޅޭ ހަބަރު ލިބެނީ.

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:27
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގެ މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް.

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީގެ މައުޟޫއަކީ "ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ޓަވަރު އެޅުން، ކިހިނެއް ހިންގަން އުޅޭ ކަމެއް؟"

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:13