ހޮނިހިރު 05 ޑިސެންބަރު 2020
09 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,069

ޚުލާސާ

  • ރައީސް ޔާމީން
  • ރާއްޖޭގެ ބެންކްތަކުގެ ހާލަތު
  • ފްލެޓް މައްސަލަ

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:13

21:55

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލި ގަބޫލުކޮށްފިކަން ހާމަވެގެންދޭ. ދަރަނި ނަގަންޖެހޭނޭ ލޯނު ނަގަން ޖެހޭނެ ވިދާޅުވުމަކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް.

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:31

21:33

ސިމާހާ ނަސީމް

ރާއްޖޭގެ ބެންކްތަކުގެ ހާލަތު

ރާއްޖޭގެ ބެންކްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަރި އަޅާފައި މިހާރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލޯނުތައް ބޭންކްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭން ދަތިވޭ

2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:31

21:31

ސިމާހާ ނަސީމް

ފްލެޓް މައްސަލަ

ހަގީގަތަކީ 2013 ވީ ވައުދުތައް ފްލޮޕްވުމުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް އައު ވައުދުތައް ކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރުން. ގަނޑެއް ދިނަކަސް އަދި ފްލެޓުތައް މިލްކު ކުރެވިގެންނެއް ނުދޭ ރައްޔިތުންނަކަށް. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި ނެރިގެން އުޅޭ ސިޔާސަތެއް މިއީ.

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:32

21:27

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ބޮޑެތި ދަރަނިތަކެއް ނަގާފައިވަނީ. ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގައި.

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:32

21:27

ސިމާހާ ނަސީމް

ހުޅުމާލެ ފިޔަވާހީގެ މަސައްކަތް

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުޅުމާލެ ފިޔަވާހީގައި ކުރިއަށް ނުދޭ. އެ މަސައްކަތް ކުރަން އައި މީހުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި ދާން އުޅޭ ހަބަރު ލިބެނީ.

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:32

21:13

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގެ މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް.

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީގެ މައުޟޫއަކީ "ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ޓަވަރު އެޅުން، ކިހިނެއް ހިންގަން އުޅޭ ކަމެއް؟"

30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 21:19

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

21:55
ރައީސް ޔާމީން
21:33
ރާއްޖޭގެ ބެންކްތަކުގެ ހާލަތު
21:31
ފްލެޓް މައްސަލަ
21:27
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް
21:27
ހުޅުމާލެ ފިޔަވާހީގެ މަސައްކަތް
21:13
ފަަލަސުރުހީ