ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,089

ޚުލާސާ

  • ނަހަމަ ގޮތުގައި އެތަށް ބަޔަކަށް މުއްސަދިކަން ލިބެމުންދާ މަންޒަރު ފެނޭ
  • ތިނަދޫ އިން ސަރުކާރަށް ތާއީދެއް ނެތް
  • މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީއެއް ނެތް

22 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:31

21:54

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ނަހަމަ ގޮތުގައި އެތަށް ބަޔަކަށް މުއްސަދިކަން ލިބެމުންދާ މަންޒަރު ފެނޭ

ނާދިރާ:

ސަރުކާރުން އިންތިހާއަށް ކޮރަޕްޝަން އިތުރުވެފައިވާ މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ. 

22 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 22:01

21:36

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ތިނަދޫ އިން ސަރުކާރަށް ތާއީދެއް ނެތް

ނާދިރާ:

ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައިވެސް އެއޮތީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ނޫނެކޭ ބުނެފަ. ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ތިނަދޫ ތަރައްގީވަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކަން. ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަކީ ތަންދޮރު ދަންނަބައެއް. ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެވަނީ އެކަން ދައްކާފަ.

22 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:44

21:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީއެއް ނެތް

ޔުމްނާ:

ހުރިހާ ބާރަކާއި ނުފޫޒާއި އެކުވެސް ލިބުނީ 39 ވޯޓު. އޭގެތެރެއިންވެސް ގިނަ މީހުންނަކީ މަޖުބޫރު ވެގެންވޯޓު ލެއްވި ފަރާތްތައް. މިއަދުވެސް މި ލިބުނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކާމިޔާބީއެއް. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއެއް ސަރުކާރަކަށް ނެތް

22 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:43

21:32

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބަޖެޓުން އުންމީދެއް ނެތް

ނާދިރާ:

މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ނިކަމެތި މީހާ ނިކަމެތިވެ، މުއްސަނދިމީހާ މުއްސަތިވާ އުސޫލު. 

22 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:42

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

21:54
ނަހަމަ ގޮތުގައި އެތަށް ބަޔަކަށް މުއްސަދިކަން ލިބެމުންދާ މަންޒަރު ފެނޭ
21:36
ތިނަދޫ އިން ސަރުކާރަށް ތާއީދެއް ނެތް
21:34
މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީއެއް ނެތް
21:32
ބަޖެޓުން އުންމީދެއް ނެތް