ފަލަސުރުހީ

  • ނަހަމަ ގޮތުގައި އެތަށް ބަޔަކަށް މުއްސަދިކަން ލިބެމުންދާ މަންޒަރު ފެނޭ
  • ތިނަދޫ އިން ސަރުކާރަށް ތާއީދެއް ނެތް
  • މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީއެއް ނެތް
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ނަހަމަ ގޮތުގައި އެތަށް ބަޔަކަށް މުއްސަދިކަން ލިބެމުންދާ މަންޒަރު ފެނޭ

ނާދިރާ:

ސަރުކާރުން އިންތިހާއަށް ކޮރަޕްޝަން އިތުރުވެފައިވާ މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ. 

22 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:54
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ތިނަދޫ އިން ސަރުކާރަށް ތާއީދެއް ނެތް

ނާދިރާ:

ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައިވެސް އެއޮތީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ނޫނެކޭ ބުނެފަ. ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ތިނަދޫ ތަރައްގީވަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިންކަން. ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަކީ ތަންދޮރު ދަންނަބައެއް. ސަރުކާރަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެވަނީ އެކަން ދައްކާފަ.

22 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:36
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީއެއް ނެތް

ޔުމްނާ:

ހުރިހާ ބާރަކާއި ނުފޫޒާއި އެކުވެސް ލިބުނީ 39 ވޯޓު. އޭގެތެރެއިންވެސް ގިނަ މީހުންނަކީ މަޖުބޫރު ވެގެންވޯޓު ލެއްވި ފަރާތްތައް. މިއަދުވެސް މި ލިބުނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކާމިޔާބީއެއް. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއެއް ސަރުކާރަކަށް ނެތް

22 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:34
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ބަޖެޓުން އުންމީދެއް ނެތް

ނާދިރާ:

މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ނިކަމެތި މީހާ ނިކަމެތިވެ، މުއްސަނދިމީހާ މުއްސަތިވާ އުސޫލު. 

22 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:32