ފަލަސުރުހީ

  • ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ޝައުގެއް މިއަދު ނެތް
  • ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ އެންމެން އެއްބައި ކުރަން
  • ތަރައްގީއަކީ ތާރީހެއް އޮންނާނެ ކަމެއް
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ޝައުގެއް މިއަދު ނެތް

ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅޭގައި ރައްޔިތުން އެހާ ގަޔާއެއް ނުވޭ. އެކަން ކުރާ ބަޔަކު އެބަޖެހޭ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރާ ކަންކަން ބަދަލު ކުރަން. އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭންގޭނެ އެމީހެއްގެ ތާއީދު ބުނާކަށް ޖަލްސާއަކަށް އެއްވާ މީހުންނަކުން.

ކުނޫޒްގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއަކާއި ލޮނުޒިޔާރާތްކޮޅު ބާއްވާ ޖަލްސާއަކަށްދާ މީހުންގެ އަދަދެއް އަޅައެއް ނުކިޔޭނެ. 

 

21 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:51
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ އެންމެން އެއްބައި ކުރަން

ސަރުކާރަކީ ވަކި ލެވެލް އެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް. 

21 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:49
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ތަރައްގީއަކީ ތާރީހެއް އޮންނާނެ ކަމެއް

މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ތިން އަހަރު ފެނުނު މަސައްކަތުން. މިއީ އެތައް އަހަރުތަކެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތް. މިއަދު ފެނިގެންދާ ކުރި އެރުމަކީ، އެތަށް ބައެއްގެ މަސައްކަތް. ތަރައްގީއަކީ ތާރީހެއް ވާކަމެއް. 

21 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:47
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
މަޝްވަރާކޮށްގެން ޑިމޮކްރަސީއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ

ސަރުކާރަކީ ބެލެނިވެރިޔާ.އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަކަށް އެހާ ބޮޑެއް ނުވެވޭނެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެކަންކަން ކުރެވޭނީ ސަރުކާރުން މަގު ހުޅުވީމަ

21 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:44