އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,128

ޚުލާސާ

  • ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ޝައުގެއް މިއަދު ނެތް
  • ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ އެންމެން އެއްބައި ކުރަން
  • ތަރައްގީއަކީ ތާރީހެއް އޮންނާނެ ކަމެއް

21 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:26

21:51

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ޝައުގެއް މިއަދު ނެތް

ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅޭގައި ރައްޔިތުން އެހާ ގަޔާއެއް ނުވޭ. އެކަން ކުރާ ބަޔަކު އެބަޖެހޭ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރާ ކަންކަން ބަދަލު ކުރަން. އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭންގޭނެ އެމީހެއްގެ ތާއީދު ބުނާކަށް ޖަލްސާއަކަށް އެއްވާ މީހުންނަކުން.

ކުނޫޒްގައި ބާއްވާ ޖަލްސާއަކާއި ލޮނުޒިޔާރާތްކޮޅު ބާއްވާ ޖަލްސާއަކަށްދާ މީހުންގެ އަދަދެއް އަޅައެއް ނުކިޔޭނެ. 

 

21 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:54

21:49

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ އެންމެން އެއްބައި ކުރަން

ސަރުކާރަކީ ވަކި ލެވެލް އެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް. 

21 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:53

21:47

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ތަރައްގީއަކީ ތާރީހެއް އޮންނާނެ ކަމެއް

މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ތިން އަހަރު ފެނުނު މަސައްކަތުން. މިއީ އެތައް އަހަރުތަކެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތް. މިއަދު ފެނިގެންދާ ކުރި އެރުމަކީ، އެތަށް ބައެއްގެ މަސައްކަތް. ތަރައްގީއަކީ ތާރީހެއް ވާކަމެއް. 

21 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:53

21:44

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މަޝްވަރާކޮށްގެން ޑިމޮކްރަސީއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ

ސަރުކާރަކީ ބެލެނިވެރިޔާ.އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަކަށް އެހާ ބޮޑެއް ނުވެވޭނެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެކަންކަން ކުރެވޭނީ ސަރުކާރުން މަގު ހުޅުވީމަ

21 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:46

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

21:51
ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ޝައުގެއް މިއަދު ނެތް
21:49
ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ އެންމެން އެއްބައި ކުރަން
21:47
ތަރައްގީއަކީ ތާރީހެއް އޮންނާނެ ކަމެއް
21:44
މަޝްވަރާކޮށްގެން ޑިމޮކްރަސީއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ