ބުރާސްފަތި 05 ޑިސެންބަރު 2019
09 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު
  • ޓެކްސް
  • ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް

18 ނޮވެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:38

22:05

ސިމާހާ ނަސީމް

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު

އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެތް ރަށްތައް ފާހަގަކޮށް ޖެހޭނެ އެ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން. ރަނގަޅު ނަރުދަމާއެއް މުހިންމު ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް.

18 ނޮވެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 22:07

22:03

ސިމާހާ ނަސީމް

ޓެކްސް

ވަކި ބޭނުމަކަށް ނެގޭ ޓެކްސް ޖެހެނީ އެ ޓެކްސް ނެގޭ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރަން.  

18 ނޮވެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 22:07

21:49

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް

ހަގީގަތުގައި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް މާ ބޮޑު. މިސާލަކަށް 100 ރުފިޔާއަށް ދޭ ފޮތެއް މި ގަންނަނީ. ޖީއެސްޓީގެ ހަ ޕަސަންޓު ލުމުން އެ ފޮތް ގަންނަން ޖެހޭނީ 106 ރުފިޔާއަށް. އެކަމަކު 3000 ރުފިޔާގެ މުސާރަ ލިބޭ މީހާ ވެސް އަދި ގިނައިން ފައިސާ ލިބޭ މީހާ ވެސް ހަމަ ގަންނަން ޖެހޭނީ އެ އަގަށް. އެއީ އިންސާފެއް ނޫން.

18 ނޮވެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:54

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

ޕްރޮޖެކްޓުތައް

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި 9 ޕްރޮޖެކްޓެއް އޮތް ވާހަކަ، އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫން.

18 ނޮވެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:47

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

މާލެ ތޮއްޖެއްސުން

މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތު ޖެހޭ ދޫކޮށްލަން. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުވެތި ކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަމެއް.

18 ނޮވެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:47

21:44

ސިމާހާ ނަސީމް

ސިވިލް ސާވަރންޓުންގެ މުސާރަ

ސިވިލް ސާވަރންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ. ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ.

18 ނޮވެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:46

21:40

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުުރުހީ މައުޟޫއަކީ ބަޖެޓް. މެހެމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން  

18 ނޮވެންބަރު 2017 | ހޮނިހިރު 21:43

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

764
22:05
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު
22:03
ޓެކްސް
21:49
ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް
21:45
ޕްރޮޖެކްޓުތައް
21:45
މާލެ ތޮއްޖެއްސުން
21:44
ސިވިލް ސާވަރންޓުންގެ މުސާރަ
21:40
ފަލަސުރުހީ