އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,007

ޚުލާސާ

  • ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު
  • ޓެކްސް
  • ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް

18 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:38

22:05

ސިމާހާ ނަސީމް

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު

އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެތް ރަށްތައް ފާހަގަކޮށް ޖެހޭނެ އެ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން. ރަނގަޅު ނަރުދަމާއެއް މުހިންމު ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް.

18 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:07

22:03

ސިމާހާ ނަސީމް

ޓެކްސް

ވަކި ބޭނުމަކަށް ނެގޭ ޓެކްސް ޖެހެނީ އެ ޓެކްސް ނެގޭ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރަން.  

18 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:07

21:49

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް

ހަގީގަތުގައި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް މާ ބޮޑު. މިސާލަކަށް 100 ރުފިޔާއަށް ދޭ ފޮތެއް މި ގަންނަނީ. ޖީއެސްޓީގެ ހަ ޕަސަންޓު ލުމުން އެ ފޮތް ގަންނަން ޖެހޭނީ 106 ރުފިޔާއަށް. އެކަމަކު 3000 ރުފިޔާގެ މުސާރަ ލިބޭ މީހާ ވެސް އަދި ގިނައިން ފައިސާ ލިބޭ މީހާ ވެސް ހަމަ ގަންނަން ޖެހޭނީ އެ އަގަށް. އެއީ އިންސާފެއް ނޫން.

18 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:54

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

ޕްރޮޖެކްޓުތައް

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި 9 ޕްރޮޖެކްޓެއް އޮތް ވާހަކަ، އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫން.

18 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:47

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

މާލެ ތޮއްޖެއްސުން

މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ ސިޔާސަތު ޖެހޭ ދޫކޮށްލަން. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުވެތި ކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަމެއް.

18 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:47

21:44

ސިމާހާ ނަސީމް

ސިވިލް ސާވަރންޓުންގެ މުސާރަ

ސިވިލް ސާވަރންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ޖެހޭ. ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ.

18 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:46

21:40

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުުރުހީ މައުޟޫއަކީ ބަޖެޓް. މެހެމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން  

18 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:43

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

22:05
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު
22:03
ޓެކްސް
21:49
ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް
21:45
ޕްރޮޖެކްޓުތައް
21:45
މާލެ ތޮއްޖެއްސުން
21:44
ސިވިލް ސާވަރންޓުންގެ މުސާރަ
21:40
ފަލަސުރުހީ