ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

  • ތައުލީމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރުން ނިންމާލުން
  • ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
  • ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ
 
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ތައުލީމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރުން ނިންމާލުން

އެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރުމަށް އެދިލެއްވި މެމްބަރުންނަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމަށްފަހު، އެބިލަށް ބަހުސް ކުރުން ނިންމާލައިފި. ދެން މަޖިލިސް ފެށޭނީ 13:30ގަ . ކުރިއަށް އޮތީ ވޯޓަށް އަހަންހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:51
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިއީ ތައުލީމްގެ ނިޒާމް ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރާކަމެއް. ސްކޫލްތަކުޔގެ ބޯޑުވެސް ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެއަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް މިބިލް ފަރުމާކޮށްފައި މިވަނީ. މިބިލް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މިބިލް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަން. ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ މިހާރުން މިހާރަށް ބޮޑު ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން.

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:49
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ

ރާއްޖޭއަށް ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނަނީ ހައުސް މެއިޑުން، ނުވަތަ ލޭބަރުން ގެންނަ އުސޫލުން، އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:45
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން

އިއްޔެ މިބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުންއިއްވާ ބިލް ފެންނަވަރުވީ. މިއަދު މިއޮތީ މަރުހަލާތައް ކުރުގަޅުވާލާފަ، ބަހުސް ކުރަން ފަށާފަ. މިބިލަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ތައްޔާރުކުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ބިލެއް. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:42
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިޜާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

މިފަދަ ބޮޑެތި ބިލްތައް އަންނައިރު، އެބިލަތައް ބަލާލަން އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ތައުލީމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރޮފެޝަނަލްވާންޖެހޭ. ޕްރޮފެޝަނަލް ބޮޑީއެއް އުފައްދަންޖެހޭ. ގައުމީ ފެންވަރެއްގަ. ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ފޮތްތަކުގަ ރައީސް ޔާމީނާއި ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ފޮޓޯ ޖަހާފަ އެއީއޭ ލީޑަރުންނަކީ ޖެހީމަ ކަމަކު ނުދޭ. ރާއްޖޭގަ ހުރި ހަމައެކަނި ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫން. އެހެން ބޭފުޅުންވެސް ރައީސްކަން ކޮށްފައިވޭ. ސަރުކާރުން އުޅޭނީ ތައުލީމީ ނިޒާމު ސިޔާސީކުރަން. މިބިލަށް ގިނަ އިސްލާހުތައް ގެންނަންޖެހޭ. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:28
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު

ރައީސް ޔާމީންގެ މި ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބުތަކެއް ދަނީ ލިބެމުން. ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް މިއިން ދުވަހަކު ނާންނަ ހެޔޮ ބަދަލެއް މިވަނީ އައިސްފަ. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މިއީ ތައުލީމުގެ ކަންކަން ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ކުރާކަމެއް. ތައުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:21
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ތައުލީމުގެ ބިލަށް ބަހުސް އަލުން ފެށުން

އައްޑޫ ހިތަދޫ މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދުދީދީ: މިބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިބިލް ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭ. ބައެއް ފަހަރު ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ދަރިވަރުންނަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އިންޒާރު އަންނަތަން ފެނޭ. އެކަންކަމަށް މިބިލުގައި ބަލާލަށް ޖެހޭ. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:17
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރުން ނިންމާލުން

އެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް ދެއްވީ ފަސް މިނެޓް. އެގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް އެދިލެއްވި މެމްބަރުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރުން ނިންމާލައިފި. އެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ 13:30 ގައި 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:13
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދު ކުރަން. މި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދެން. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:11
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މިނިވަން މުއައްސަސާއިން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރުން

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ: ކޮމެޓީއިން ރުހުން ދިނުމަށް ފސްކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަށްވުރެ، ތައުލީމީ އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ގާބިލް ބޭފުޅުން ކުރިމަތި ލައްވާފައިވޭ. ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ފެންނަ ގޮތަށް ސިޔާސީ ފިކުރުގަ އޭނާއަށް ކޮމެޓީއަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ. މިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:10
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ޖަލްސާ ފެށުން

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގައި ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް ރުހުން ދިނުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓިން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. އެރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް އިއްވަވައިދެއްވީ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަލީ ސަލީމް. ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އިބްރާހީމް ޝަފީގް، ސޯސަންގެ، ބ. ގޮއިދޫ އަށް ރުހުން ދިނުމަށް.

ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް 11 މެމްބަރަކު ކުރިމަތިލެއްވި. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:06
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުން- 30 މިނިޓްގެ ބްރޭކް

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ 30 މިނެޓް ބްރޭކަށް. ދެން ޖަލްސާ ފެށޭނީ 11:00ގަ 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:35
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

މިބިލްގައި ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އެކަންކަން އިސްލާހުކޮށް، ހެޔޮބަލަދެއް ގެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. ސްކޫލްތަކަށް ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނައިރު، ގެންނަނީ ވަކި ކުންފުންޏަކުން، ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ލިބޭގޮތަށް. އެ ޓީޗަރުން ސެޓިފިކޭޓްތަކަކީ ސައްހަ އެއްޗެއްކަން ވެސް އެޑިއުކޭޝަނުން ބަލާފައެއް ނުވޭ. އެކަން އެއޮތީ އޯޑިޓް ރިޕޯޓުން ފެންނަން. މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން އެދަނީ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލެއް އުފެއްދިޔަސް ގާބިލް ކައުންސިލެއް އުފައްދަންޖެހޭ. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:33
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިއާ އަހުމަދުދީދީ

މިބިލުން އެބަފެނޭ ސްކޫލްތަކުގެ ބޯޑު މެމްބަރުންވެސް މިނިސްޓަރު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ވަކިކުރެވޭގޮތް. މިއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. މިބިލުގައި މިފަދަ ކަންބޮޑުވާ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:28
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު

މިއި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ވަނީ ބޮޑު ކޮށްފަ. ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ވެސް ވަނީ ރަނގަޅުކޮށްފަ. މިހާރު އެއްވެސް ސްކޫލެއްގައި ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ވުރެ ދަށް ޓީޗަރުންނެއް ނުތިބޭނެ. މިބިލުން ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނާނެ. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:21
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ކޮންެމެހެން ގާނޫނު ހެދުމެއް ނޫން މުހިއްމީ. ގާނޫނުތައްވެސް ހަދަންވީ އުސޫލްތައް ވެސް ހަދަންވީ. އެކަމަކު އެގާނުނުތަކާއި އުސޫލްތައް ހިފަހައްޓާ ދެމެހެއްޓުން މާ މުހިއްމު. މިބިލްގައި ރަނގަޅު ކަންކަން އެބަހުރި. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:17
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން

ސްކޫލްތަކަކީ މީހުން ބިނާ ކުރާ ތަންތަންގެ ގޮތުގައި ހަދަން އެބަޖެހޭ. އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔެވުން ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ. ޓީޗަރުން ދެވޭ މުސާރަ ވެސް ބޮޑު ކުރަންޖެހޭ. މިހާރު ޓީޗަރުން ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ގޭގެ ކުލި ދައްކާލެވޭ ވަރެއް ނުވޭ. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:15
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މުބީން

މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މި ގާނޫނަށް ބަދަލުވުމުން، ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަށް ޒިންމާދާ ކުރެވޭނެ. ޒިންމާ އަދާކުރަންވެސް ޖެހޭ. މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެއް.

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:06
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މިއޮތީ އެއްކަލަހެން ތިން މަރުހަލާ އެއްކޮށްލައިގެން ބިލެއް ހުށަހަޅާފަ. ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވަނީ ވައްކަމަކީ ތޮބީއީ ކަމެކޭ. އެއީ ފަންނެކޭ އެވިދާޅުވަނީ. ހަލާލެއް ހަރާމެއް ބެލުމެއްނެތި ލިބެންއޮތް އެއްޗެއް ލިބިގަތުމަށް ރައީސް އެވިދާޅުވަނީ. އެވެސް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެއްކޮށް. ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރީވެސް އެގޮަތަށް. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޓިޗަރުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މަންޒަރު ފެންނަމުން މިދަނީ. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 15:02
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމު

މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބަދަލު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން. އަދި ތައުލޫމަށް ކުރާ ހޭދަ ވެސް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ. މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްވެސް ކުޑަ ކަމަށް ތައުލީމީ ބައެއް އިދާރާތަކުން ބުނެފައިވޭ. އެހެންކަމުން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް މުހިއްމު. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 14:57
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލު

މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ރާއްޖޭގެ ތައުލީމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ގަބޫލު ކުރޭ. ޓީޗަރުންނަށް ތައުލީމް ދިނުމާއި ޓީޗަރުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެގޮތުން އެފަދަ ކައުންސިލެއް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭނެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ކަމެއް. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 14:54
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް

މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށް ތައުލީމަށް ބޮޑުތި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްފަ. އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވާދިނުމަކީ ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ގާއުމުކޮށްފައިވާ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ވަނީ އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވާދިނުންވަނީ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފަ. ސްކޫލްތަކުގައި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވާދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށްދެކި އެކަން އެގޮތަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 14:47
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް

މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. މިބިލަށް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ. މިބިލް ގާނޫނަކަށް ބަދަލުވާއިރު، ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު އެންމެނަށް ލިބެންޖެހޭ. ހާއްސަކޮށް ކުޑަ ކުދިންނަށް ދެވޭ ތައުލީމަށް އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 14:41
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު

މިއި މިހާތަނަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބިލް. މިބިލަށް ތާއީދު ކުރަން. މިބިލްގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނެވެރިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ލިބި ދައުލީމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލްތަކަށް ނުވެއްދޭނެ ގޮތަށް ހަދަންޖެހޭ. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 14:36
Writer Profile Picture
މުހައްމަދު ފަޒީން
ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖަމީލު އުސްމާން

ދަރިވަރުން ގޭގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށްވުރެ، ސްކޫލްގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ގިނަ. އެހެންކަމުން ތައުލީމުގެ މިފަދަ ބިލެއްގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑު. ކަންކަން ކުރަން ފަސޭހަވާނީ ގާނޫނުގައި އެކަންކަން ބަޔާން ކޮށްފައިވާނަމަ. މިސަރުކާރުން ދަނީ ދަރިވަރުންގެ ތައުލީމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުން. ދައުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުންދަނީ ކުރަމުން. ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން އެދަނީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ދަރިވަރުންނާ ވާދަކޮށް ވަނަ ހޯދަމުން. މިއީ މިސަރުކާރުގެ މަސައްކަތުން ހޯދިފައިވާ ނަތީޖާއެއް. 

15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 14:32