ފަލަސުރުހީ

  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މަލާމަތްކުރުން
  • މަޖިލިސް ކޮމެޓީ
  • ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި އަމަލުތައް ބަހައްޓަވާ ގޮތް
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މަލާމަތްކުރުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަޖޫޖަހައި މަލާމަތްވެސް މިއަދު ކުރެވިދާނެ އަދި ގަދަ ބާރުން ކަންތައްތައްވެސް ކުރެވިދާނެ އެހެންނަމަވެސް ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ އެބޭފުޅުންނަށް އެ މަލާމާތް ރައްދުވާ ތަން. ހަމަ އާއި އިންސާފާއި އުސޫލުގެ ތެރެއިން އުޅެން އެންމެން ދަސްކުރަންވީ.

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:57
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މަޖިލިސް ކޮމެޓީ

އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މަޖިލީސް ކޮމެޓީ ތެރެއިން ވަޒީރަކާއި ސުވާލުކުރަން ބޭނުން ވިޔަސް އެ ފުރަސަތެއްވެސް ނުލިބޭ އަދި ޖަވާބުވެސް ނުދެއްވާ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހަމަ އެނގި ތިބެ މި ސަރުކާރުން އެ ނިގުޅައިގަންނަނީ.

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:52
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި އަމަލުތައް ބަހައްޓަވާ ގޮތް

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މީހުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަންތައްތައް ނިންމަވާ އުސޫލެއް ރައީސް ޔާމީން އެއް ނުގެންގުޅުއްވާ. ރައީސް ޔާމީން އަކީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކަށް ޑިމޮކްރޮސީއަށް ލޯބި ކުރާ ބޭފުޅެއް ނޫން.

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:49
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައްޔިތުންގެ އަޑު

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ އަޑު އެ ކަނޑުވާލީ އެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ނުހައްގުން އިޖުރާތްތަކާއި ޙިލާފަށް ޝަރީއަތްތައް ހިންގާ ހުކުމް ކުރުމުން.

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:44
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ދެ ހަފްތާވެފައިވަނިކޮށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ވަކިކުރި. އޭގެ ސަބަބުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ވުމަށް ފުރުސަތު ކުޑަވެގެން ދިޔަ.

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:41