ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,155

ޚުލާސާ

  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މަލާމަތްކުރުން
  • މަޖިލިސް ކޮމެޓީ
  • ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި އަމަލުތައް ބަހައްޓަވާ ގޮތް

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:32

21:57

ސިމާހާ ނަސީމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މަލާމަތްކުރުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަޖޫޖަހައި މަލާމަތްވެސް މިއަދު ކުރެވިދާނެ އަދި ގަދަ ބާރުން ކަންތައްތައްވެސް ކުރެވިދާނެ އެހެންނަމަވެސް ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ އެބޭފުޅުންނަށް އެ މަލާމާތް ރައްދުވާ ތަން. ހަމަ އާއި އިންސާފާއި އުސޫލުގެ ތެރެއިން އުޅެން އެންމެން ދަސްކުރަންވީ.

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:57

21:52

ސިމާހާ ނަސީމް

މަޖިލިސް ކޮމެޓީ

އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މަޖިލީސް ކޮމެޓީ ތެރެއިން ވަޒީރަކާއި ސުވާލުކުރަން ބޭނުން ވިޔަސް އެ ފުރަސަތެއްވެސް ނުލިބޭ އަދި ޖަވާބުވެސް ނުދެއްވާ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހަމަ އެނގި ތިބެ މި ސަރުކާރުން އެ ނިގުޅައިގަންނަނީ.

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:56

21:49

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި އަމަލުތައް ބަހައްޓަވާ ގޮތް

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މީހުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަންތައްތައް ނިންމަވާ އުސޫލެއް ރައީސް ޔާމީން އެއް ނުގެންގުޅުއްވާ. ރައީސް ޔާމީން އަކީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަކަށް ޑިމޮކްރޮސީއަށް ލޯބި ކުރާ ބޭފުޅެއް ނޫން.

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:56

21:44

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައްޔިތުންގެ އަޑު

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 60 ހާސް ރައްޔިތުންގެ އަޑު އެ ކަނޑުވާލީ އެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ނުހައްގުން އިޖުރާތްތަކާއި ޙިލާފަށް ޝަރީއަތްތައް ހިންގާ ހުކުމް ކުރުމުން.

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:57

21:41

ސިމާހާ ނަސީމް

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ދެ ހަފްތާވެފައިވަނިކޮށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ވަކިކުރި. އޭގެ ސަބަބުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ވުމަށް ފުރުސަތު ކުޑަވެގެން ދިޔަ.

11 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:57

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

21:57
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މަލާމަތްކުރުން
21:52
މަޖިލިސް ކޮމެޓީ
21:49
ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި އަމަލުތައް ބަހައްޓަވާ ގޮތް
21:44
ރައްޔިތުންގެ އަޑު
21:41
2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބް