ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ރ މަޑުއްވަރީގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ

  • ރޮޒައިނާ
  • ޑރ ޢަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ
  • ޑރ ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީ
 
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ރޮޒައިނާ

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަން އުޅެނީ ކާކުތޯ. 2018 އޭ ކިޔާފައި މިފެންނަނީ ކޮން މަންޒަރެއްތޯ. ވާދަކުރައްވާނެ އެންމެން ޖަލުގައި ވާދަ ކުރައްވަފާނެހެން ހީވާ އެންމެން ޖަލަށްލާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަމުގައި. ރަށަކަށް އަރާނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ސިފައިންނާއެކު. ތާއީދު ނެތް މީހަކު ގޮވައިގެން އުޅޭނީ ކިހިނެތްތޯ

އެމްޑީޕީގެ ދިދައެއް ފެންނައިރަށް ބިރުގަނޭ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދާން ވިސްނީތީވެސް އެރަށުގައި ހުރި އެމްޑީޕީ ދިދަ ތިރިކުރުވީ.

ތަރައްޤީއޭ ކިޔާއިރު އެގެންނަ ތަރައްޤީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ ބޮޑެތި ލޯނު. މާދަމާވެސް އެވެރިން ދިޔައިމާ ރައްޔިތުން ލޯނު ދައްކަން ޖެހޭނެ. ރައީސް ޔާމީން އަތުން ރާއްޖޭގެ ތިޖޫރީގެ ތަޅުދަނޑި އަތުލަން ވެއްޖެ. ތަންތަން ވިއްކާލާފައި ގެންނަ ތަރައްޤީއެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ.

މުއައްސަސާތައް އަތްދަށު ލައިގެން އުޅޭ އުޅުން ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ. މިތިބީ 2018 ގެ އިންތިޒާރުގައި

10 ނޮވެންބަރ 2017 | ހުކުރު 22:04
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޑރ ޢަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ

ވެރިން ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވޭ.

އުމަރުގެ ފާނު ވިދާޅުވެފައިވޭ ތިމަން ހައްގުތައް އަދާކޮށް ރަނގަޅަށް ކަން ނުކުރަންޏާ ކިޔަމަން ވާކަށް ނުޖެހެއޭ

10 ނޮވެންބަރ 2017 | ހުކުރު 21:55
Writer Profile Picture
އަހުމަދު މުހުސިނު
ޑރ ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީ

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އެހިއިރު ވިސްނުނީ ކޮންވާހަހަކައެއް ގެންނަވަންތޯއޭ މިއުޅުއްވަނީ. ވަކި ހިސާބަކުން މަޗްވަރާގެ ވާހަކަ. އެވާހަކަ ނިމިގެން އައީ ވެރިންނަށް ކިޔަމަންވާ ވާހަކަ. ހުތުބާ ނިމުނު އިރުވެސް އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި ވެރިން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ ވާހަކައެއް ނައި.

ޚުތުބާގައި އައީ ރުހުމުގައިވެސ ނުރުހުމުގައިވެސް ވެރިންނަށް ކިޔަމަންވުމަށް އައި ހަދީޘެއް. އެކަމާ ގުޅުންހުރި އަނެއް ބައެއް ނުގެނޭ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންދެކެ ލޯބި ވެރިންނަށް ކިޔަމަންވާ ވާހަކަ. އެވާހަކައެއް ނުގެނެސްދޭ.

އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ހަދީޘްއާ ގުޅުން އޮންނަ ބައިތަކަށް ބަލައިލަން ޖެހޭނެ. ހަދީޘްގެ ފަހަތުގައި އޮވޭ އެންމެ ނުބައި ވެރިންނަށް ތިބިކަމަށްވާނަމަ ކަންކުރަން ޖެހޭނެ ބުނެފައިވާ ގޮތަކަށް ބަލައެއް ނުލާ

10 ނޮވެންބަރ 2017 | ހުކުރު 21:51