ފަލަސުރުހީ

  • ފަލަސުރުހީ
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފަލަސުރުހީ

  މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ލަތީފު. މިރޭ ގެ މައުލޫއަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލުތައް.

5 ނޮވެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:21