ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް

  • ފަލަ ސުރުހީ
  • ފަލަ ސުރުހީ
  • ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް
 
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ފަލަ ސުރުހީ

 ދައްކާ ވާހަކައާ ކުރާ ކަމަކާ ދިމައެއްނުވޭ. ރިޔާސީ ވައުދެއް ނުފުއްދާ. އަލަށް މި ސަރުކާރުން އެޅި ސްކޫލެއް ނެތް. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްވެސް އެހެން ތަންތަންވެސް އެޅީ. މި ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބީ އިގްތިސާދީ ބައެއް ނޫން.

1 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 22:02
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ފަލަ ސުރުހީ

އެންމެ ބޭފުޅަކާ ދިމާނުވޭ ކުރިއަށްވުރެ ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްވެގެން އުޅޭ މީހަކު. ތަރައްގީވާ ކަމަށްވާނަ މީހާގެ ޖީބުން އެކަން ފެންނަން ޖެހޭނެ. ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ގޮތައް ސަރުކާރުން ކުރާ ތަރައްގީން ރައްޔިތުން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް.

 

ނުދަރާ ކުންފުންޏެއް ނެތް. މި ވަގުތު މި ސަރުކާރުން މުސާރަ ދޭން ވެސް ނަގަނީ ލޯނު. މި ސަރުކާރު އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ދެން ރައްޔިތުން އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް.  

1 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:56
Writer Profile Picture
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް
ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް

މިރޭގެ ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ގަފޫރު މޫސާ

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އުޅޭތަން ނުފެނޭ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މި ސަރުކަރުން ވީ ވައުދެއް ނުފުއްދާ. ސަރުކާރުގެ އިހްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް.

1 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:51