ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް

1,231

ޚުލާސާ

  • ފަލަ ސުރުހީ
  • ފަލަ ސުރުހީ
  • ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް

1 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:51

22:02

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

 ދައްކާ ވާހަކައާ ކުރާ ކަމަކާ ދިމައެއްނުވޭ. ރިޔާސީ ވައުދެއް ނުފުއްދާ. އަލަށް މި ސަރުކާރުން އެޅި ސްކޫލެއް ނެތް. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްވެސް އެހެން ތަންތަންވެސް އެޅީ. މި ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބީ އިގްތިސާދީ ބައެއް ނޫން.

1 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 22:02

21:56

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

އެންމެ ބޭފުޅަކާ ދިމާނުވޭ ކުރިއަށްވުރެ ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްވެގެން އުޅޭ މީހަކު. ތަރައްގީވާ ކަމަށްވާނަ މީހާގެ ޖީބުން އެކަން ފެންނަން ޖެހޭނެ. ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ގޮތައް ސަރުކާރުން ކުރާ ތަރައްގީން ރައްޔިތުން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް.

 

ނުދަރާ ކުންފުންޏެއް ނެތް. މި ވަގުތު މި ސަރުކާރުން މުސާރަ ދޭން ވެސް ނަގަނީ ލޯނު. މި ސަރުކާރު އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ދެން ރައްޔިތުން އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް.  

1 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:56

21:51

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް

މިރޭގެ ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ގަފޫރު މޫސާ

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އުޅޭތަން ނުފެނޭ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މި ސަރުކަރުން ވީ ވައުދެއް ނުފުއްދާ. ސަރުކާރުގެ އިހްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް.

1 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:51

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

Murshidhu

22:02
ފަލަ ސުރުހީ
21:56
ފަލަ ސުރުހީ
21:51
ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް