ހޮނިހިރު 17 އޯގަސްޓު 2019
07 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 15
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:33
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް

ޚުލާސާ
  • ފަލަ ސުރުހީ
  • ފަލަ ސުރުހީ
  • ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް

1 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުދަ 21:51

22:02

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

 ދައްކާ ވާހަކައާ ކުރާ ކަމަކާ ދިމައެއްނުވޭ. ރިޔާސީ ވައުދެއް ނުފުއްދާ. އަލަށް މި ސަރުކާރުން އެޅި ސްކޫލެއް ނެތް. އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްވެސް އެހެން ތަންތަންވެސް އެޅީ. މި ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބީ އިގްތިސާދީ ބައެއް ނޫން.

1 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުދަ 22:02

21:56

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

އެންމެ ބޭފުޅަކާ ދިމާނުވޭ ކުރިއަށްވުރެ ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްވެގެން އުޅޭ މީހަކު. ތަރައްގީވާ ކަމަށްވާނަ މީހާގެ ޖީބުން އެކަން ފެންނަން ޖެހޭނެ. ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ގޮތައް ސަރުކާރުން ކުރާ ތަރައްގީން ރައްޔިތުން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް.

 

ނުދަރާ ކުންފުންޏެއް ނެތް. މި ވަގުތު މި ސަރުކާރުން މުސާރަ ދޭން ވެސް ނަގަނީ ލޯނު. މި ސަރުކާރު އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ދެން ރައްޔިތުން އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް.  

1 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުދަ 21:56

21:51

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް

މިރޭގެ ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ގަފޫރު މޫސާ

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އުޅޭތަން ނުފެނޭ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މި ސަރުކަރުން ވީ ވައުދެއް ނުފުއްދާ. ސަރުކާރުގެ އިހްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް.

1 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުދަ 21:51

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

Murshidhu

659
22:02
ފަލަ ސުރުހީ
21:56
ފަލަ ސުރުހީ
21:51
ފަލަ ސުރުހީ ލައިވް