ފަލަސުރުހީ

  • މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތް
  • ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނަށް ބޯލަބާ މިންވަރު
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލަށް ލާފައިވަނީ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރޭ އަދި ދުނިޔޭގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންވެސް މިކަން ޤަބޫލުކުރޭ. ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ރައީސް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކޯޓް އަމުރުތައް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ޝިފާޒު ތުހުމަތު ކުރެއްވި. ހަމަ ހަމަކަމެއް ނެތް މި ސަރުކާރުގައި. ސަރުކާރުގެ މުދާ ބޭނުންކޮށްގެން އަދި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ.

29 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:35
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނަށް ބޯލަބާ މިންވަރު

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނަށް ބޯލަބާ މިންވަރު އިނގޭ ގޮތަކީ އިދިކޮޅު އެއްވެސް ޕާޓީއަަކަށް ޖަލްސާ ބާއްވަން ބިން ނުލިބުމާއި އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމާއި ބެނާތައް ދަމަންވެސް ހުއްދަ ނުދިނުން. 

29 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:31