އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,048

ޚުލާސާ

  • މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތް
  • ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނަށް ބޯލަބާ މިންވަރު

29 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:27

21:35

ސިމާހާ ނަސީމް

މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލަށް ލާފައިވަނީ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރޭ އަދި ދުނިޔޭގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންވެސް މިކަން ޤަބޫލުކުރޭ. ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ރައީސް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ކޯޓް އަމުރުތައް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ޝިފާޒު ތުހުމަތު ކުރެއްވި. ހަމަ ހަމަކަމެއް ނެތް މި ސަރުކާރުގައި. ސަރުކާރުގެ މުދާ ބޭނުންކޮށްގެން އަދި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ.

29 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:44

21:31

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނަށް ބޯލަބާ މިންވަރު

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނަށް ބޯލަބާ މިންވަރު އިނގޭ ގޮތަކީ އިދިކޮޅު އެއްވެސް ޕާޓީއަަކަށް ޖަލްސާ ބާއްވަން ބިން ނުލިބުމާއި އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމާއި ބެނާތައް ދަމަންވެސް ހުއްދަ ނުދިނުން. 

29 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:44

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

21:35
މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތް
21:31
ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނަށް ބޯލަބާ މިންވަރު