ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

932

ޚުލާސާ

  • ފަލަސުރުހީ

28 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:39

21:39

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުުރުހީ މައުޟޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝަރަހާއި ރާެއްޖޭގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް އޮތް ބިރު. މިރޭގެ މެހެމާނަކީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

28 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:39

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

21:39
ފަލަސުރުހީ