ފަލަސުރުހީ

  • ފަލަސުރުހީ
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުުރުހީ މައުޟޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝަރަހާއި ރާެއްޖޭގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް އޮތް ބިރު. މިރޭގެ މެހެމާނަކީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

28 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:39