ހޯމަ 19 އޯގަސްޓު 2019
09 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ފަލަސުރުހީ

28 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:39

21:39

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުުރުހީ މައުޟޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝަރަހާއި ރާެއްޖޭގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް އޮތް ބިރު. މިރޭގެ މެހެމާނަކީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

28 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:39

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

552
21:39
ފަލަސުރުހީ