ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ފަލަސުރުހީ

28 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:39

21:39

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުުރުހީ މައުޟޫއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝަރަހާއި ރާެއްޖޭގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް އޮތް ބިރު. މިރޭގެ މެހެމާނަކީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާޙިމް ޝަރީފް

28 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:39

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

727
21:39
ފަލަސުރުހީ