ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ވަގުތުން : ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާ

1,126

ޚުލާސާ

  • ވޯޓް ކަރުދާން ލިބޭނެ، ބޭނުންވާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ: އަފީފް
  • ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ، މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަންވީ: އަސްލަމް
  • ްއަބްދުﷲ ރަޝިދުގެ މަރުގެ ޒިންމާ، ހުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރު ނަގަންޖެހޭ: ހިސާން

13 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހުކުރު 21:49

22:39

މުހަންމަދު ވިސާމް

ވޯޓް ކަރުދާން ލިބޭނެ، ބޭނުންވާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ: އަފީފް

ކުރިއަށް އޮތް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބްގައި، ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ވެސް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންވާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޝަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަފީފް އެ ގޮތަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިންތިހާބްގައި ވާހަދަ ކުރޭވޭނެ ކަމުގެ އިޝާރަތެއް ކުރައްވަމުނެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭނީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް ތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައި ކަމަށް ވެސް އަފީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 13:13

22:26

މުހަންމަދު ވިސާމް

ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ، މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަންވީ: އަސްލަމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ނުމުމަކަށް ގެނެމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބްކުރުމުގެ ގޮތުން ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހުކުރު 23:08

21:54

މުހަންމަދު ވިސާމް

ްއަބްދުﷲ ރަޝިދުގެ މަރުގެ ޒިންމާ، ހުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރު ނަގަންޖެހޭ: ހިސާން

އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ ބައެއްގެ އިހްމާލުން، މިފަދަ އިންސާނިއްޔަތުކަން ނެތް ގޮތަކަށް ކަންކުރުމުން، މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ބައެއް ތިބެންޖެހޭނެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ހުސެއިން އަރީފާކީ މާތް ﷲ ގައްދީ ހުވާއިކޮށްގެން ގައުމުގެ ކަންކަންހަމަ މަގަމަށް އެޅުވުމަށް ތިއްބެވި ބައެއް. އަބްދުﷲ ރަޝިދުގެ މަރުގެ ޒިންމާ އެނާގެ މައްޗަށް ދޮގު ހެކި ބަސް ދިން ފުލުސް މީހާ ވެސް ނަގަން ޖެހޭ. އަދި ދައުވާ ކުރި ޕީޖީގެ ވަކީލްވެސް ޒިންމާނަގަން ޖެހޭ، ދޮގު ހަދާއި އިޅުވައިލައިގެން އެކަންކަން ކުރީ، ދައުވާ ސާބިތުކުރަން. އަބްދުﷲ ރަޝިދުގެ މަރުގެ ޒިންމާ އެނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރު ވެސް ނަގަން ޖެހޭ، އަޅުގަނޑުމެން ދެ އަތް އުރާލާއިގެން ނުތިބޭނަން، ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަށް އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން.

13 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހުކުރު 21:54

21:53

މުހަންމަދު ވިސާމް

އައްޑޫ އޮތީ އަދިރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި: ސޯބެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަރަންޓް ޔަގީން ކޮށްދޭން ވައުދު ވިއަސް، އެ އެ ވައުދު ނުފުއްދޭކަން އައްޑޫ ސިޓީން ހާމަވެއްގެންދާ ކަމަށެވެ. އައްޑޫ ސީޓީން ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ އަކީ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކޮށް ސޯބެ ވިދާޅުވީ މުޅި އައްޑޫ ސިޓީ އޮތީ އަދިރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރޭގަނޑު ގަޑީގައި ކަރަންޓް ދާތީ ކުޑަކުދިންނަން ނުނިދިގެން އުޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޖީސީއޯލެވެލް ފަދަ އިމްތިހާނެން ކުރިއަށްދާ ދުވަސްވަރު ، ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަން ޓެސްޓަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި ، ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

13 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހުކުރު 21:53

21:49

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާއިރު، ޕާޓީތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވަމުންގެންދެ އެވެ. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހުގަ އެވެ. 

13 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހުކުރު 21:49

މުހަންމަދު ވިސާމް

sampathmasiw

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

22:39
ވޯޓް ކަރުދާން ލިބޭނެ، ބޭނުންވާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ: އަފީފް
22:26
ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ، މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަންވީ: އަސްލަމް
21:54
ްއަބްދުﷲ ރަޝިދުގެ މަރުގެ ޒިންމާ، ހުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރު ނަގަންޖެހޭ: ހިސާން
21:53
އައްޑޫ އޮތީ އަދިރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި: ސޯބެ
21:49
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ