ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ީވަގުތުން: ފަލަސުރުޚ

1,263

ޚުލާސާ

  • މިގައުމުގައި މިހާރު ދައުލަތެއް ނެތް
  • އީވާ އަބްދުﷲ
  • ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 21:35

21:54

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މިގައުމުގައި މިހާރު ދައުލަތެއް ނެތް

މިގައުމުގައި މިހާރު ދައުލަތެއް ނެތް. މިގައުމުގައި ސަރުކާރުގެ ބާރު އޮތުމުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިއަސް ބޭރު ގައުމުގަތުގައި މިވެރިންގެ ވާހަތަކެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ. މިގައުމުގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ކުރިން އޮތްގޮތަކަށް ނޫން މިހާރު މިއޮތީ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ޗައިނާއިން މިގައުމާއި ދިމާލަށް ބަލާލަނީ.

11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 21:56

21:39

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އީވާ އަބްދުﷲ

އެންޓީ ޓޯޗާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިފަދަ މަރުގެ މައްސަލަތައް ޖެހޭނެ ބަލަން. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން މިކަން ޖެހޭނެ ބަލަން. ސަބަބު ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެ ނިންމައެއް ނުލެވޭނެ. ހަޤީޤަތް ހޯދާ ބަލަން ޖެހޭނެ. ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލަށް ލާފައި ހުރިއިރު އެއީ  ކުށެއް ކޮށްގެނެއް ނޫން. ޖަލަށް ލުމުން ހުރިހާ ހައްގުތަކުން މަހުރޫމްވީކީއެއް ނޫން. މި މަރުވެގެންދިޔަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދަދޭންޖެހޭނެ.

11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 21:42

21:39

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވުމަކީ ތަޙްޤީޤް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން. ޖަލު ތަކުގައި ވެފައި ހުރި ކަންކަން ބަލަން ޖެހޭ. މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް ހޯދަން ޖެހޭނެ.

11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 21:42

21:35

އާމިނަތު ނުޒުހާ

ީވަގުތުން: ފަލަސުރުޚ

ރާއްޖެޓީވީގެ  ފަލަސުރުކީގެ މިރޭގެ މެހްމާނުންނަކީ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ަފއްޔަޒު އިސްމާއިލް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް.

11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 21:36

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

އާމިނަތު ނުޒުހާ

nuzu8121

21:54
މިގައުމުގައި މިހާރު ދައުލަތެއް ނެތް
21:39
އީވާ އަބްދުﷲ
21:39
ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް
21:35
ީވަގުތުން: ފަލަސުރުޚ