ީވަގުތުން: ފަލަސުރުޚ

  • މިގައުމުގައި މިހާރު ދައުލަތެއް ނެތް
  • އީވާ އަބްދުﷲ
  • ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް
 
Writer Profile Picture
ރިޒުނާ ޒަރީރު
މިގައުމުގައި މިހާރު ދައުލަތެއް ނެތް

މިގައުމުގައި މިހާރު ދައުލަތެއް ނެތް. މިގައުމުގައި ސަރުކާރުގެ ބާރު އޮތުމުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިއަސް ބޭރު ގައުމުގަތުގައި މިވެރިންގެ ވާހަތަކެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ. މިގައުމުގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ކުރިން އޮތްގޮތަކަށް ނޫން މިހާރު މިއޮތީ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ޗައިނާއިން މިގައުމާއި ދިމާލަށް ބަލާލަނީ.

11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 21:54
Writer Profile Picture
ރިޒުނާ ޒަރީރު
އީވާ އަބްދުﷲ

އެންޓީ ޓޯޗާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިފަދަ މަރުގެ މައްސަލަތައް ޖެހޭނެ ބަލަން. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން މިކަން ޖެހޭނެ ބަލަން. ސަބަބު ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެ ނިންމައެއް ނުލެވޭނެ. ހަޤީޤަތް ހޯދާ ބަލަން ޖެހޭނެ. ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލަށް ލާފައި ހުރިއިރު އެއީ  ކުށެއް ކޮށްގެނެއް ނޫން. ޖަލަށް ލުމުން ހުރިހާ ހައްގުތަކުން މަހުރޫމްވީކީއެއް ނޫން. މި މަރުވެގެންދިޔަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދަދޭންޖެހޭނެ.

11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 21:39
Writer Profile Picture
ރިޒުނާ ޒަރީރު
ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު ނިޔާވުމަކީ ތަޙްޤީޤް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން. ޖަލު ތަކުގައި ވެފައި ހުރި ކަންކަން ބަލަން ޖެހޭ. މިކަމުގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތައް ހޯދަން ޖެހޭނެ.

11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 21:39
Writer Profile Picture
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ީވަގުތުން: ފަލަސުރުޚ

ރާއްޖެޓީވީގެ  ފަލަސުރުކީގެ މިރޭގެ މެހްމާނުންނަކީ ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ަފއްޔަޒު އިސްމާއިލް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް.

11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 21:35