ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,279

ޚުލާސާ

  • ރާއްޖެޓީވީގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
  • ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަން
  • ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:08

21:51

ސިމާހާ ނަސީމް

ރާއްޖެޓީވީގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން

ރާއްޖެޓީވީގެ މައްޗަށް އުސޫލުން ބޭރުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން އިންސާފުން ބޭރުން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނިޝާން ވިދާޅުވި.

8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:53

21:48

ސިމާހާ ނަސީމް

ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަން މަރައެއް ނުލެވޭނެ ކަމަށް ހުޝާމް ވިދާޅުވި.

8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:50

21:47

ސިމާހާ ނަސީމް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނުތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ނިޝާން ވިދާޅުވި.

8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:49

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

ރާއްޖޭ ނޫސްވެރިކަމަށް ޖާގައެއް ނެތް

ޝަހީބުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް އަދި ޤާބިލިއްޔަތު ކަމެއް ނެތް. ރާއްޖެޓީވީ މަދަނީ ގޮތުން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ޝަހީބު އުޅުއްވަނީ. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމަށް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް ހުޝާމް ވިދާޅުވި.

8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:49

21:39

ސިމާހާ ނަސީމް

އިންސާފު ގެއްލުން

ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު ފެންނަން އޮންނަ އުސޫލެއް އޮންނަންވާނެ. ފެންނަން އޮންނަ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނީ. ތަނެއްގައި އިންސާފު ގެއްލުމަކީ ފަސާދައަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ކަމަށް ނިޝާން ވިދާޅުވި.

8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:40

21:34

ސިމާހާ ނަސީމް

އަބުރުގެ ޤަނޫނު

އަބުރުގެ ޤާނޫނު ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ. އެހެންވުމުން ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނުފެނޭ ކަމަށް ނިޝާން ވިދާޅުވި.

8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:39

21:32

ސިމާހާ ނަސީމް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަހީބު

އަބުރުގެ ޤާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަކީ ޝަހީބުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ހަދާފައިވާ ޤާނޫނެއް ނޫން. ރާއްޖެޓީވީ އަންދާލިތާ 4 އަހަރު ފުރުނު ދުވަސް 7 އޮކްޓޯބަރ އަކީ. އަނެއްކާ އޮގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހު މި އޮތީ ޖޫރިމާނަ ކޮށްފައި. ޝަހީބު އުޅުއްވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އާއި ދެއްކޮޅަށް މަދަނީ ހަނގުރާމެއް އިއުލާން ކޮށްގެން ކަމަށް ހުޝާމް ވިދާޅުވި.

8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:34

21:28

ސިމާހާ ނަސީމް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ރާއްޖެޓީވީ ފަހަތުން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން އުޅޭ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. ލޮލުކޮޅަށް ފެންނަށް ނެތް ބާރެއް އޮތްކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް ކޮމިޝަނުން ދެކޭ ކަމަށް ނިޝާން ވިދާޅުވި.

8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:30

21:08

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޙީ މެހެމާނަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލް ނިޝާން އާއި ރާއްޖެޓިވީގެ ނިއުސް ޑައިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހުޝާމް . މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކާނީ ރާއްޖޭގެ ޓީވި ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން މި މއުޞޫއަށް 

8 އޮކްޓޯބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:22

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

21:51
ރާއްޖެޓީވީގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
21:48
ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަން
21:47
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
21:45
ރާއްޖޭ ނޫސްވެރިކަމަށް ޖާގައެއް ނެތް
21:39
އިންސާފު ގެއްލުން
21:34
އަބުރުގެ ޤަނޫނު
21:32
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަހީބު
21:28
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
21:08
ފަލަސުރުހީ